Tjänster - 575615-2021

Submission deadline has been amended by:  45290-2022
12/11/2021    S220

Spanien-Torrejón de Ardoz: Ramavtal avseende leverans av geospatiala produkter till Copernicustjänsten till stöd för EU:s yttre åtgärder

2021/S 220-575615

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)
Nationellt registreringsnummer: N0063121H
Postadress: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Ort: Torrejón de Ardoz
Nuts-kod: ES3 Comunidad de Madrid
Postnummer: 28850
Land: Spanien
Kontaktperson: Adrian Sanchez
E-post: procurement.sea@satcen.europa.eu
Telefon: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.satcen.europa.eu
Upphandlarprofil: https://www.satcen.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9628
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9628
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Säkerhet och försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende leverans av geospatiala produkter till Copernicustjänsten till stöd för EU:s yttre åtgärder

Referensnummer: SatCen OP-03/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71354100 Digital kartläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att tilldela ett ramavtal för tjänster till en enda ekonomisk aktör för produktion och leverans av geospatiala produkter för Copernicustjänsten till stöd för EU:s yttre åtgärder (SEA –Support to EU External Action), en del av Copernicus säkerhetstjänst (Copernicus SEA-tjänst). SatCen, i egenskap av förvaltare och samordnare för Copernicus SEA-tjänst, önskar förvärva tjänster för tillhandahållande av snabba geospatiala produkter på begäran baserat på analys av satellitbilder och kompletterande data för detektering och övervakning av händelser eller aktiviteter som kan få konsekvenser för EU och den globala säkerheten. Sådana produkter omfattar bland annat lager, kartor och databaser i olika format.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
22114300 Kartor
35631200 Observationssatelliter
71354000 Kartframställning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES3 Comunidad de Madrid
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler, om inte annat anges.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De tjänster som söks av SatCen omfattar följande uppgifter:

i) upprättande och underhåll av en tjänst som är tillgänglig tolv timmar om dagen (från 8:00 till 20:00 CET), sju dagar i veckan, för mottagande av SatCens beställningar av geospatiala produkter

ii) igångsättning av produktionen under arbetstid för att generera de beställda produkterna

iii) leverans av produkterna till Satcen inom de tidsfrister som anges i beställningarna via protokoll för filöverföring och/eller plattform för leverans av tjänster, tillsammans med tekniska rapporter och lägesrapporter.

Copernicus SEA-tjänst är till sin natur en tjänst på begäran. Produkterna kommer att beställas och produktionsarbetet kommer att inledas på SatCens begäran, baserat på olika användarbehov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 28/02/2022
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förlängs automatiskt upp till 2 gånger för perioder på 12 månader vardera, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av den pågående löptiden. En förnyelse ändrar inte och skjuter inte upp befintliga åtaganden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/696 av den 28 april 2021 om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdbyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 samt beslut nr 541/2014/EU

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/01/2022
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/01/2022
Lokal tid: 12:00
Plats:

Via videokonferens, i enlighet med avsnitt 3.2 i anbudsinfordran.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen)
Postadress: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Ort: Torrejón de Ardoz
Postnummer: 28850
Land: Spanien
E-post: info@satcen.europa.eu
Telefon: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetadress: https://www.satcen.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen)
Postadress: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Ort: Torrejón de Ardoz
Postnummer: 28850
Land: Spanien
E-post: info@satcen.europa.eu
Telefon: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetadress: https://www.satcen.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/11/2021