Строителство - 580596-2019

09/12/2019    S237

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари

2019/S 237-580596

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Цветелина Николова
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322913
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Анюта Томанова
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323941
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Русимова
Телефон: +359 29326115
Електронна поща: tz.nikolova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора — проектиране, строителство и авторски надзор

II.1.2)Основен CPV код
45213321 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора — проектиране, строителство и авторски надзор, включва изпълнението на следните основни дейности: изготвяне на технически проект за ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; изграждане на ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; съгласно изготвен технически проект изпълнение на реконструкция на втори, трети и четвърти перони, в т.ч. прекъсване на 3-ти коловоз, от който се създават 2 глухи коловоза, преустройство на контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации във връзка с реконструкцията на коловозите; разрушаване на старо приемно здание, външна тоалетна, пост 1 и пост 2; работно проектиране и авторски надзор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 151 502.16 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45213321 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на железопътни гари
71221000 Архитектурно проектиране на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:

На територията на гаров комплекс жп гара Нова Загора (Република БЪЛГАРИЯ, област Сливен, град Нова Загора)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности:

— изготвяне на Технически проект въз основа на приложения Идеен проект за приемното здание, първи перон и паркинг (за реконструкцията на втори, трети и четвърти перони има изготвен и приложен Технически проект),

— изготвяне на работни чертежи и детайли по време на строителството,

— актуализация на работните чертежи и детайли в процеса на строителството при възникване на необходимост във връзка с действителното състояние при разкриване на отделните елементи и/или по повод изменения в нормативната уредба и/или изготвяне на съвместни чертежи и записки с взаимодействащи проекти и/или при наличие на забележки от Нотифицирания орган,

— провеждане на съгласувателни процедури за двата Технически проекта, а при необходимост – и на работните чертежи и детайли,

— при установяване на съществени отклонения от одобрените технически проекти – изготвяне на проектна документация за издаване заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж,

— упражняване на авторски надзор по техническия проект, изготвен от Изпълнителя. (Авторският надзор за частта в обхвата на Техническия проект за реконструкция на пероните ще се осъществява от „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД.)

— актуализация и допълване на предоставения от Възложителя Доклад за безопасност по смисъла на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система на Европейския съюз,

— подготовка, организация и поддържане на строителната площадка,

— разрушаване на съществуващи сгради: приемно здание /2 етажа/ - ЗП 518,80 м2 и РЗП 762,00 м2; външна тоалетна-ЗП 48,6 м2; Пост 1 /три етажа/ - ЗП 35,99 м2 и РЗП 114,20 м2; Пост 2-/1 етаж/-ЗП 13,09 м2; демонтажни работи по коловозното развитие; при двата поста-изпълнение на вертикална планировка след разрушаването им,

— изпълнение на временно строителство във връзка с: изместване на временно положение на осигурителната техника и телекомуникациите от приемното здание за осъществяване на непрекъснатост на експлоатационния процес по време на строителството; осигуряване на временни работни места за експлоатационния персонал и помещения за обслужване на пътниците; строителен лагер за персонала на Изпълнителя и Консултанта и складова база,

— изграждане на ново приемно здание на един етаж със ЗП 382,1 м2, в т.ч. изпълнение на: изкопни и насипни работи, архитектурно-строителни работи, вътрешни и външни ВиК, противопожарен водопровод, електрически силнотокови и слаботокови инсталации, ОВК инсталации, външен дренаж, обзавеждане на обществени пространства, изграждане на система за визуална комуникация, осигуряване на достъпна среда, вертикална планировка, паркинг за 21автомобила; паркоустройство,

— реконструкция на първи, втори, трети и четвърти перони със завишение на височината им от 330 на 550 мм, обединяване и удължаване на трети и четвърти перони в нов трети перон; прекъсване на трети коловоз и създаване на „коловоз 3.1 глух запад“ и „коловоз 3.2 изток“;първи и втори перон са с дължина 120 м; изпълнение на пешеходни пътеки и стълби за достъп до пероните; преустройство на контактната мрежа, сигнализацията и телекомуникациите във връзка с реконструкцията на пероните; осветление и отводняване на пероните; трети перон е с дължина 294 м, като перонът по дължина 151 м обслужва 2-ри коловоз, по дължина 75 м – коловоз 3.1 глух запад, по дължина 80 метра – коловоз 3.2 глух изток и по дължина 211 м - 4-ти коловоз,

— Доставка на строителни материали, машини и съоръжения, оборудване и др,

— Отстраняване на забележки по констатирани недостатъци,

— Провеждане на тестове, проби и изпитания,

— Изготвяне и комплектуване на строителна и екзекутивна документация,

— Провеждане на мероприятията за информация и публичност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: К2А-Предложение за проектиране /Раздел А/ / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: К2Б-Предложение за технология и организация изпълнение на строителството /Раздел Б/ / Тежест: 30
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 151 502.16 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020

II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната ст-ст в полеII.2.6)са включени непредвидени работи в размер на 10/десет/процента от стойността или 286 500.20 лв.

КО=ПТ1+ПТ2,където:

КО–комплексна оценка по финансови и техн показатели-макс.ст-ст на КО е 100т;

ПТ1-показател Цена,макс.ст-ст е 60т,като:ПТ1=(Цmin/Цi)х60

ПТ2-Техн.оценка-макс.ст-ст40т,като:ПТ2=К2А+К2Б:

К2А=6т+2т+2т

К2Б=20т+3т+7т

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи втора група – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 6, т.2.1 - първа категория строежи от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), издаден от председателя на Камарата на строителите в България, а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка (съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП), в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

3.За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:

Заверено копие на актуално Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 4 от ЗКС.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

3.За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за проектиране и строителство, или еквивалент.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):

— проектиране за строежи първа категория – 300 000 лева,

— строителство за строежи първа категория – 600 000 лева.

Продължава от поле III.1.3)Изискв.мин.ниво/а:

1)Технически ръководител, отговорен за изпълнението на електрическите инсталации и системи:ОКС бак.,проф.квалиф.електроинженер или еквивалент, или средно образование с 4-год.курс на обучение и придобита проф.квалиф. техник, електрически системи, или техник, електрически централи и мрежи или еквивалент;да притежава удостоверение за придобита ІІІ квалификационна група за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” от 2004 г. или еквивалент, и/или „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” от 2005 г., или еквивалент.2)Технически ръководител, отговорен за изпълнението на ВиК инсталациите: ОКС бак., проф.квалиф.инженер, специалност ВиК или еквивалент, или средно образование с 4-год.курс на обучение и придобита проф.квалиф.техник, водно строителство или еквивалент.3)Технически ръководител, отговорен за изпълнението на ОВК инсталациите: ОКС бак.,проф.квалиф.инженер ОВК или еквивалент, или средно образование с 4-год. курс на обучение и придобита проф.квалиф.техник, климатична, или вентилационна и хладилна техника или еквивалент.4)Технически ръководител, отговорен за изпълнението на Контактната мрежа:ОКС бак., проф.квалиф.електроинженер, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електрически транспорт“ или еквивалент.

Смяната на ключовите и неключови експерти с такива, които не са включени първоначално в договора, се извършва само при условията, посочени в договора.

За чуждестранни лица – ключови и неключови експерти, възложителят приема еквивалентни ОКС, проф.квалиф.и специалност, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност за строителство с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи:

— архитектурно-строителни работи, работи по електрически инсталации и системи, ВиК работи и ОВК работи, които са изпълнени при ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда или сгради І-ва категория строежи, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с минимална разгъната застроена площ на сграда 300 м2 и

— работи по железен път,които са изпълнени при ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на І-ва категория строежи, посочени в чл. 2, ал.1, т. 3 и т.7 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Приема се, че участникът отговаря на изискването, ако има изпълнена дейност по строителството на всяка една от изброените по-горе работи заедно по 1 /един/ договор или поотделно по различни договори за строителство.

Под „изпълнена дейност“ се разбира дейност, за която към датата на подаване на офертата има посочване на наличието на документ, удостоверяващ доброто изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строителството.

2.Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т.1. и т.2. се доказва от обединението участник.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата, съответствието с критерия Технически и професионални способности се посочва в раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.

За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

— по т.1-Списък на строителството с предмет и обем, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,по образец,

— по т.2-Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата,по образец.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът да е изпълнил мин.1 дейност за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката,през последните пет години,считано от датата на подаване на офертата.

2.Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както следва:1)Р-л на проекта:-образователно-квалификационна степен /ОКС/ бакалавър,проф.квалиф.архитект или инженер;Проф. опит:да е изпълнявал функциите на р-л на проект/обект(зам. ръководител на проект/обект) на завършен подобен строеж.2)Ключов експерт /КЕ/Ръководител на проектантския екип:ОКС бак,проф.квалиф.–архитект или строителен инженер.Проф.опит:да е изпълнявал функциите на ръководител проект/екип или заместник ръководител проект/екип или Главен проектант на завършен подобен строеж;3)КЕ Архитектура и строителство:ОКС бак,проф.квалиф-архитект или строителен инженер, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф.квалиф.в област „Архитектура и строителство“ или „Транспортно строителство“ или еквивалент.Проф.опит:да е изпълнявал функциите на ключов експерт или експерт Архитектура и строителство или технически ръководител на завършен подобен строеж, включващ изпълнението на архитектурни и конструктивни работи.4)КЕ Системи за сигнализация и телекомуникации-ОКС-бак, проф.квалиф-инженер, специалност „Комуникационна и/или осигурителна техника“ или “Автоматика” или еквивалент.Проф.опит:да е изпълнявал функциите на ключов експерт или експерт или технически ръководител на системи за „Сигнализация и/или телекомуникации“ при изпълнението на завършен подобен строеж.5)КЕ Железен път-ОКС бак.,проф.квалиф.-инженер, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалент.Проф.опит:да е изпълнявал функциите на ключов експерт или експерт „Железен път“ или технически ръководител на железопътно строителство на завършен подобен строеж.6)КЕ Технология и организация на движението и влакови прозорци-ОКС бак., проф.квалиф.-инженер.Да отговаря на изискванията за правоспособност за извършване на дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт, съгласно Наредба 56 от 14.02.2003 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията (обн.ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г) за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, или еквивалент.

За позициите 1) Ръководител на проекта, 2) Ключов експерт Ръководител на проектантския екип, 3) Ключов експерт Архитектура и строителство, 4) Ключов експерт Системи за сигнализация и телекомуникации и 5) Ключов експерт Железен път под „завършен подобен строеж“ се разбира въведен в експлоатация строеж, който е ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на І-ва категория строежи, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.За посочения строеж към датата на подаване на офертата следва да има документ, удостоверяващ доброто изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението.

Не се допуска Ръководител на проекта и/или Ключов експерт да съвместява функциите на друг ключов експерт.

Освен ключовите експерти,Изп.трябва да ангажира в екипа си и други неключови експерти, а именно:

Продължава в поле III.1.2)Изискв.мин.ниво/а:

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Аванс в размер до 10 % от догов.цена, без ДДС, в срок до 30 дни, срещу Искане за аванс.плащ и гаранция обезпеч.ав.предст.средства в пълен размер с ДДС.Дан.ф-ра се издава не по-късно от 5 дни от датата на получаване на ав.плащане. Междинни плащания-в срок от 30 дни след проверка на място на реално изпълнените дейности (ДКС) и издадена дан.ф-ра.От всяко межд.плащ.се приспада по 20 % до пълно възстан. на ав.плащ. Общия р.р на аванс.и межд. плащания не може да надхвърля 90 % от догов.цена безДДС(без непредвидените разходи).Оконч.плащ-10 % от догов. цена без ДДС(без непредвидените разходи), след издаване на Разрешение за ползване на строежа.Дължими гаранции:І.Гаранция за изпълнение-5 % от догов.цена без ДДС;ІІ.Гаранция:при аванс.–в размер на 100 % от аванс.предост. сума с ДДС. Гаранциите се представят под формата на парична сума,банкова гаранция, застраховка /чл.111, ал. 5 от ЗОП/.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/02/2020
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/02/2020
Местно време: 10:00
Място:

ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие (върху копието на документа е записано„вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице/ЮЛ/ по чл.10 ал.2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнителите и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица.Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.Те се представят от всеки член на обединението, което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от третите лица, ако има такива.При скл.на договора, участникът, определен за изпълнител, представя документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.Органите в Република България, от които участниците могат да получат информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки - НАП: www.nap.bg, опазване на околната среда – МОСВ: www.moew.government.bg; закрила на заетостта - Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната - ИА Главна инспекция по труда: ww.gli. government.bg.

Други гаранции:

1.Гаранция за Срока за съобщаване на дефекти –5% от договорната цена без ДДС и непредв.р-ди, със срок 12м.-представя се до 10 дни от издаване на Разрешение за ползване на строежа, под формата на банкова гарaнция.

2.Застраховка обезпечаваща отговорността на изп. в гаранционния срок за изп.на СМР, представя се не по-късно от 14 календарни дни преди изтичане на Срока за съобщаване на дефекти със срок - 12 месеца след датата на издаването на Разрешението за ползване на строежа до срока на гаранционната отговорност, с размер 3, 5 % от дог.цена и непредв.р-ди /ако има реализирани непредв.разходи/3.При изпълнение на договора Възложителят има право да изиска застраховка по чл. 173, ал. 2 от ЗУТ. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Плащания по договора за изпъл.ще се извършват при условията на Р-ние № 592/2018г.на Мин.съвет (обн., ДВ, бр. № 71 от 2018г., в сила от 21.8.2018г.).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: ДП НКЖИ, отдел „Правен“
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: t.arnaudova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323278
Факс: +359 29310663
Интернет адрес: www.rail-infra.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2019