Услуги - 583393-2022

24/10/2022    S205

Бeлгия-Брюксел: Служби за подкрепа на чиракуването

2022/S 205-583393

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 196-554641)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL), EMPL.B.3 – Vocational Education and Training, Cedefop
Пощенски адрес: Joseph II 27 (J-27)/Rue Joseph II 27
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: empl-vt-2022-028@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Служби за подкрепа на чиракуването

Референтен номер: EMPL/2022/OP/0016
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е да се осигурят услуги за продължаване на услугите в подкрепа на чиракуването за януари 2023 г. Целта на услугите за подкрепа на чиракуването остава да допринесат към цялостното изпълнение, разработването и осъществяването на дейностите на Европейския алианс за професионална подготовка (например управление и мониторинг на обещанията и ангажиментите, управление и привеждане в съответствие с по-удобен център за познания относно стажовете заинтересованите страни в областта на професионалната подготовка, организиране на събития на EAfA и др.).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 196-554641

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 09/11/2022
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 17/11/2022
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 10/11/2022
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 18/11/2022
Местно време: 10:30
VII.2)Друга допълнителна информация: