Строителство - 58717-2019

06/02/2019    S26    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2019/S 026-058717

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Владислав Петров
Телефон: +359 29396351
Електронна поща: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
Факс: +359 29250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/podmyana_na_prenosen_magistralen_gazoprovod_v_uchastaka_os_beglej_kv_dermanci_kv_batulci_kv_kalugero-443-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„Булгартрансгаз“ ЕАД
175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София
1336
България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“—КВ „Дерманци“—КВ „Батулци“—КВ „Калугерово, етапи „Газопровод от ОС Беглеж до КВ Дерманци“; „Газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“; „ОС „Беглеж“

Референтен номер: 190-006
II.1.2)Основен CPV код
45231220
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж“—КВ „Дерманци“—КВ „Батулци“—КВ „Калугерово“, Строежи:

— етап 1 „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци“,

— етап 2 „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“, и

— етап 4 „ОС „Беглеж“

Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231220
45232000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Трасето, респективно сервитута на преносния газопровод, преминава през област Плевен и област Ловеч, а площадката на ОС „Беглеж“ е разположена в землището на с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности за всеки от строежите, етап 1 „Преносен газопровод от очистно съоръжение (ОС) „Беглеж“ до кранов възел (КВ) „Дерманци“, етап 2 „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“ и етап 4 „Очистно съоръжение (ОС) „Беглеж“, от обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“—КВ „Дерманци“—КВ „Батулци“—КВ „Калугерово“:

1. Временно строителство (по преценка на изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация.

2. Доставка на материали и оборудване.

3. Изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от възложителя), провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията.

4. Демонтажни работи, в т.ч. натоварване и извозване на демонтираните тръби и оборудване и строителни отпадъци.

5. Строително-монтажни работи.

6. Провеждане на единични, комплексни и приемни изпитания и участие при провеждане на 72-часови проби в експлоатационни условия.

7. Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации.

8. Кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

9. Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа:

— подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15),

— предварителни съгласувания за разрешаване ползването на строежа,

— подписване на протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) и получаване на разрешение за ползване.

Преносният газопровод, подлежащ на подмяна, от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци“ (етап 1) е с дължина 19,9 км, а този от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“ (етап 2) е с дължина дължини 25,1 км, диаметър DN700 и проектно налягане 54 bar.

Предвижда се демонтаж на съществуващите газопроводни тръби и монтаж на нови в същата траншея. Изключение правят някои участъци при пресичания с автомобилни пътища и жп линия, като същите са определени в работния проект. В тези участъци новият газопровод ще се положи в отделна траншея, успоредно на съществуващия газопровод (от дясната страна по посока на движението на газа).

В участъка от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“ има 2 съществуващи газопроводни отклонения за ГРС „Златна Панега“ и ПГХ „Чирен“ („Враца 1“), които следва да се свържат към новоизградения газопровод.

В обхвата на строеж — етап 1, влиза изграждане на 1 кранов възел — КВ 24 „Дерманци“, а в обхвата на строеж — етап 2, влиза демонтаж на съществуващ кранов възел — КВ 25 „Батулци“.

За осигуряване активната (катодна) електрохимична защита (ЕХЗ) на преносния газопровод се предвижда 1 станция за катодна защита за етап 1 и 2 станции за катодна защита за етап 2.

Във връзка с изпълнение на строеж (етап 4) „Очистно съоръжение „Беглеж“ се предвижда цялостна подмяна на съществуващото очистно съоръжение (кранове, тръби и камери) и изграждане на нови технологични съоръжения, обслужващ път с площадки за маневриране и ограда съгласно работния проект.

Строежите (етапите) се изпълняват в следната последователност: първо се изпълнява етап 2, а след неговото изграждане едновременно започва изпълнението на етап 1 и етап 4.

Етап 2 ще се реализира след изграждане на етап 3 от обекта, който е предмет на друга обществена поръчка и който може да се изпълнява в периода месец април—месец октомври на 1 календарна година, като се предвижда същият да се изгради през 2019 г.

Обхватът и изискванията към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на необходимите материали и оборудване и строителството за трите строежа (Етапа) на обекта / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на дейностите за строежите (етап 1, етап 2 и етап 4) / Тежест: 15
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 67 480 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 545
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът по т. II.2.7) е от подписване на протокол за откриване на строит. площадка и определяне на строит. линия и ниво (обр. 2а) за етап 2, който първи се изгражда, до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за етапа от обекта, който последен ще се изгради

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ (КСБ) за изпълнение на строежи от „трета група“, „първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

В случай че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „трета група“, „първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същият ще изпълнява. В случай че подизпълнителят е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Съответствието с поставения критерий за подбор относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност не може да се доказва чрез трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, както и от подизпълнители по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

При подаване на оферта съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност се декларира чрез посочване на отговор „да“ от част ІV, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването в изискуемия професионален регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител/участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение)/подизпълнителите (в случай че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от „трета група“, „първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), а за посочен подизпълнител за изпълнение на отделни строително-монтажни работи — копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същият ще изпълнява.

Изискването е приложимо и в случай че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на eЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на 1 или няколко от следните документи:

— удостоверения от банки,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот (данните за оборота могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 40 000 000 (четиридесет милиона) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договор съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договор съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договор съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, с посочване на техническите му параметри.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил идентична или сходна дейност с тази на поръчката най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнено строителство (ново строителство или реконструкция, или основен ремонт) на газопровод/и, преминаващ/и извън урбанизирани територии, с обща дължина най-малко 20 000 м, условен диаметър DN — по-голям или равен на 500 мм, и проектно налягане над 1,6 MPa.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването за изпълнена „дейност, сходна с предмета на поръчката“, като по отношение изискуемата обща дължина на газопровода посочи дейности изпълнени при 1 или при различни строителства.

За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16), или издадено разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и с ръководен състав (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:

2.1. Ръководител екип — лицето да има: придобито висше образование в областта на инженерните науки и/или икономиката; опит в организацията и управлението при строителство на минимум 1 проект в областта на енергийния сектор (газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи).

2.2. Технически ръководители — минимум 2 лица, лицата да имат: придобито висше образование с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна; опит като технически ръководител при изграждане на нов газопровод или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод с проектно налягане над 1,6 МРа, който е въведен в експлоатация (има издадено разрешение за ползване или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната).

2.3. Инженер по заваряване — лицето да има придобито висше образование в областта на инженерните науки или еквивалентна; да притежава диплома IWE за придобита квалиф. международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалиф. европейски инж. по заваряване или еквивалентна диплома; да има опит като координатор по заваряване/инженер по заваряване при изграждане на нов газопровод или подмяна (реконструкция или основен ремонт) на съществуващ газопровод с проектно налягане над 1,6 МРа, който е въведен в експлоатация (има издадено разрешение за ползване или еквив. документ за обект, изпълнен извън страната).

2.4. Заварчици — минимум 16 квалифицирани заварчици, притежаващи правоспособност „заварчик на тръби“ за процес 111, сертифицирани съгл. БДС EN ISO 9606-1 „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1 „Стомани“ или еквивалентен стандарт и минимум 4 квалифицирани заварчици, притежаващи правосп. „заварчик на тръби“ за процес 141, сертифицирани съгл. БДС EN ISO 9606-1 „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1 „Стомани“ или еквивалентен стандарт.

Забележки: 1 физ. лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт (т.е. само ръководител на екип или технически ръководител или инженер по заваряване или заварчик). Допуска се един и същи заварчик да притежава правоспособност „заварчик на тръби“ за процеси 111 и 141.

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“, точка 1.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на общ. поръчка участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто капацитет същият се е позовал, са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. При наличие на обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник, участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоят. по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от процедурата.

4. За участниците/участниците в обединение/подизп. и/или трети лица в проц. не следва да са налице обстоят. по чл. 69, ал. 1 и 2, във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от ЗПКОНПИ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за срок не по-кратък от срока по т. 2.1 от предложението за изпълнение на поръчката плюс 60 дни под форма на парична сума, банкова гаранция по обр. О9 или застраховка. Гаранцията се освобождава на части в размер на 5 % от общата стойност на действително изпълнените дейности на съответния етап 1 месец след получаването на разрешение за ползване на съответния етап, освен ако възложителят е задържал/усвоил същата или част от нея.

За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства (до 30 % от стойността по т. 1.2 от ценовата листа) изпълнителят представя гаранция за срок не по-кратък от срока по т. 2.1 от предложението за изпълнение на поръчката плюс 30 дни под формата на парична сума, банкова гаранция съгласно образеца на банкова гаранция или застраховка. Предвижда се частично освобождаване на гаранцията съгласно т. 4.9 от проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането на дейности от предмета на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД и с безвъзмездна финансова помощ от програмата „Механизъм за свързване на Европа“, Connecting Europe Facility (CEF), под формата на възстановяване на 40,00 % от допустимите разходи за действието.

2. Начин на плащане:

Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в т. 4.1— 4.1.6, 4.2, 4.3, 4.8, 4.11, 4.14—4.17 или т. 4.1.7 (когато дейностите по т. 2 или по т. 4 от ценовата листа се изпълняват от подизпълнител и са предадени като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/03/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2019
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3), точка 3 от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Продължение от раздел III.1.3):

3. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:

3.1. Минимум 10 подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи, от които минимум 8 верижни машини. Минимум 5 от подемните съоръжения трябва да са с товароподемност не е по-малка от 20 тона при обсег на стрелата не по-малък от 4 м и минимум 5 от подемните съоръжения трябва да са с товароподемност не е по-малка от 5 тона при обсег на стрелата не по-малък от 4 м.

3.2. Минимум 4 верижни багера с обем на кофата не по-малка от 0,5 м3.

3.3. Минимум 8 самосвала с обем на коша минимум 10 м3.

3.4. Минимум 10 заваръчни апарата с възможност за изпълнение на изискуемия тип заваръчен процес 111 и 141 и минимум 5 електрогенератора за осигуряване едновременна работа на 2 заваръчни апарати.

2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

3. Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят следните документи:

— за участници в процедурата — представляващ/и участника, представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на български език.

— за упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение — копие от договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и съответното пълномощно и в превод на български език,

— за представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

4. В случай на несъответствие между общата цена, изписана цифром и словом, за валидна се приема посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром, с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом, в определен от комисията срок.

5. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата, като участниците следва задължително да представят ЕЕДОП в електронен вид съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на АОП от 2.3.2018 г.

6. С цел запознаване с условията на строителната площадка на обекта възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица в рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка. Информация за провеждането на огледа е посочена в Указания за подготовка на оферта от документацията за участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 2-9884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 2-9807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/02/2019