Tjänster - 596332-2022

28/10/2022    S209

Sverige-Linköping: Reklam och marknadsföring

2022/S 209-596332

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lejonfastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556477-7851
Postadress: Lejonfastigheter AB Industrigatan 5, Box 1943
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 582 77
Land: Sverige
Kontaktperson: Erika Togö
E-post: Erika.Togo@lejonfastigheter.se
Telefon: +46 13205857
Internetadress(er):
Allmän adress: www.lejonfastigheter.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68384
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=68384
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal eventbyråtjänster

Referensnummer: UPH-2018-0239
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79340000 Reklam och marknadsföring
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling rör eventbyråtjänster för Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB och Dukaten AB.

Leverantören ska utifrån befintlig varumärkesplattform och kommunikationsplattform utforma relevanta och kreativa interna och externa möten som hjälper Beställarna att nå uppsatta kommunikations- och verksamhetsmål (exempelvis spadtag, konferenser, mässor och event).

Leverantören ska kunna projektleda, planera, förbereda och utföra större och mindre event från idé till genomförande, men även kunna ta sig an delar av ett uppdrag såsom att vara rådgivare eller enbart tillhandahålla och rigga ljud, ljus och scen. Event kan vara såväl fysiska, digitala och hybrida.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 200 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79340000 Reklam och marknadsföring
79342000 Marknadsföring
79413000 Konsulttjänster för marknadsföring
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Östergötlands län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling rör eventbyråtjänster för Lejonfastigheter AB.

Leverantören ska utifrån befintlig varumärkesplattform och kommunikationsplattform utforma relevanta och kreativa interna och externa möten som hjälper Lejonfastigheter att nå uppsatta kommunikations- och verksamhetsmål (exempelvis spadtag, konferenser, mässor och event).

Leverantören ska kunna projektleda, planera, förbereda och utföra större och mindre event från idé till genomförande, men även kunna ta sig an delar av ett uppdrag såsom att vara rådgivare eller enbart tillhandahålla och rigga ljud, ljus och scen. Event kan vara såväl fysiska, digitala och hybrida.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 200 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/11/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/02/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/11/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Brigadgatan 3
Ort: Linköping
Postnummer: 58758
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13251100
Fax: +46 13251140
Internetadress: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/10/2022