Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 597768-2019

17/12/2019    S243

България-Костинброд: Строителен надзор по време на строителството

2019/S 243-597768

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: Обл. Софийска, общ. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки“ и главен юрисконсулт или Теодора Гогова — зам.-кмет по икономическо развитие, инженерна инфраструктура и оперативни програми и проекти
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712/+359 72168719
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/23228
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/23228
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“ с 3 обособени позиции

Референтен номер: ОП 2019-13
II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“ с 3 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“,

— обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“,

— обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“.

Услугата представлява дейности по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството на обектите по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл. 166—178 от Закона за устройство на територията на БЪЛГАРИЯ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Село Драговищица, община Костинброд, област Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на услуга, упражняване на строителен надзор във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за частична подмяна на улична, водопроводна мрежа в село Драговищица, община Костинброд по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл. 166—178 от Закона за устройство на територията на БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Работна програма за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обек „Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Село Голяновци, община Костинброд, област Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на услуга, упражняване на строителен надзор във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за цялостна подмяна на улична, водопроводна мрежа в село Голяновци, община Костинброд по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл. 166—178 от Закона за устройство на територията на БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Работна програма за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Село Голяновци и село Драговищица, община Костинброд, област Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е изпълнение на услуга, упражняване на строителен надзор във връзка с извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица по конкретните инвестиционни проекти, определени в чл. 166—178 от Закона за устройство на територията на БЪЛГАРИЯ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Работна програма за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за четвърта група — втора категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.

Документи, с които се доказва съответствието:

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

1) За обособена позиция 1:

Участникът да има общ оборот на стойност не по-малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) BGN общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

За обособена позиция 2:

Участникът да има общ оборот на стойност не по-малко 70 000,00 (седемдесет хиляди) BGN общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

За обособена позиция 3:

Участникът да има общ оборот на стойност не по-малко от 50 000,00 (петдесет хиляди) BGN общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

2) Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застрахователна сума за строежи втора категория 200 000,00 BGN, определена съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ застраховката за професионална отговорност, следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Документи, с които се доказва съответствията с изискванията:

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“). Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1) За обособена позиция 1:

Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по-малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) BGN общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

За обособена позиция 2:

Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по-малко 70 000,00 (седемдесет хиляди) BGN общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

За обособена позиция 3:

Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по-малко от 50 000,00 (петдесет хиляди) BGN общо през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

2) Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за консултанта, извършващ строителен надзор, е в размер на минималната застрахователна сума за строежи втора категория – 200 000,00 BGN, определена съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Документи, с които се доказва съответствията с изискванията:

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“). Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства съобразно националния си закон. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят изисква участниците да разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка“ възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави) във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане (ново строителство) и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения. При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът трябва да прилага стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството, за което да разполага със сертификати за:

— ISO 9001:2015 и/или еквивалентно,

— EMAS и/или ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно — за управление на околната среда.

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“), като се описва стандартът, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя минимални изисквания, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка“ възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави) във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане (ново строителство) и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения. При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът трябва да прилагат стандарти за системи за управление на качеството с предметен обхват в областта на строителството и да разполагат със сертификати, които удостоверяват съответствието на участника:

— ISO 9001:2015 и/или еквивалентно,

— EMAS и/или ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно — за управление на околната среда.

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“), като се описва стандартът, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Да притежават валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за четвърта група — втора категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от Министерство на регионалното развитие на Република БЪЛГАРИЯ.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, представя преди подписване на договора, гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 на 100 от стойността на договора без ДДС със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът избира сам формата на гаранцията. При превод сумата се нарежда по сметка на община Костинброд: банка: „УниКредит Булбанк“; UNCRBGSF; BG11UNCR96603369039111.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/01/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/01/2020
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала в Общинска администрация Костинброд, адрес: обл. Софийска гр. Костинброд, общ. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, ет. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и относимите документи в профила на купувача на Община Костинброд в административната преписка с идентификатор ОП 2019-13 на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/23228.

2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

— информационен телефон на НАП +359 70018700,

— интернет адрес: http://www.nap.bg/.

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

— информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.,

— София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,

— телефон +359 29406331,

— интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

— интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,

— София 1051, ул. „Триадица“ № 2,

— телефон +359 2811944.

3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са: изискванията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Обстоятелствата по т. 8 се декларират чрез попълване на част ІІІ, раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ в еЕЕДОП съгласно подточка 1.2. на точка 2 от „Указания за попълването на приложенията/образците“ посочени в тръжната документация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки в 10-дневен срок от изтичане до 14 дни от публикация на обявлението в РОП на обявление за изменение или информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/23228
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2019