Строителство - 598618-2019

17/12/2019    S243    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2019/S 243-598618

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/339

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/339
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом, пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности:

— изготвяне на работен инвестиционен проект на база за СНО в обем и съдържание в съответствие с техническата спецификация за проектиране и всички нормативни документи,

— упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли,

— извършване на строителни и монтажни работи за построяване на проектирания склад и слип /рампа/ за база СНО.

Предметът на обществената поръчка е подробно описан в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изработване на работен инвестиционен проект (след предварително съгласуване с възложителя на идейно решение по част „Архитектура“ и част „Конструкции“).

Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли.

Извършване на строителни и монтажни работи за построяване на проектирания склад и слип (рампа) за база СНО.

За успешната реализация на предвидените дейности следва участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да предложи идейни решения по част „Архитектура“ и част „Конструкции“, които след одобрение от технически съвет на възложителя ще бъдат разработени в работен инвестиционен проект по всички части.

Изпълнителят следва да извърши предвидените СМР по предмета на поръчката въз основа на изготвените в рамките на тази процедура, съгласувани и одобрени работни инвестиционни проекти.

Преди да започне работа, изпълнителят е длъжен да съгласува с възложителя график за изпълнение на строително-монтажните работи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за проектиране / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на СМР / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I група, І категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗУТ, в която попада обектът на поръчката, или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Документи за доказване:

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел А, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (№ на удостоверение, група и категория строежи, за които е вписан, срок на валидност на талона).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:

Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за проектант и строител за категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа/тите, точно позоваване на документа (вида на застраховката, застрахователната премия, категорията на обектите, номер на полицата и валидност)!

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „a“ от ЗОП участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

4. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания и да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, най-малко 1 (една) услуга за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на общ. поръчка. Под „идентичен или сходен предмет и обем“ с предмета на общ. поръчка следва да се разбира: проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща сграда с метална конструкция със застр. площ най-малко 100 кв. м.

2. Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (едно) строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „идентичен или сходен предмет и обем“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: строителство на нова сграда или реконструкция и/или основен ремонт на съществуваща сграда с метална конструкция с минимум 100 кв. м застр. площ.

3. Участникът трябва да разполага с проектантски екип с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката:

3.1. Ръководител на проектантски екип — архитект с придобита образов. степен магистър; да притежава пълна проектантска правоспособност; да притежава минимум 5 год. общ проф. опит; да има опит като ръководител на проектантски екип за разработване на поне 1 проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Под „идентичен или сходeн предмет обем“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща сграда с метална конструкция, със застроена площ най-малко 100 кв. м.

3.2. Строителен инженер по част „Конструкции“ с придобита образователна степен магистър със специалност ПГС, ССС или еквивалент; пълна проектантска правоспособност технически контрол по част „Конструкции“; да притежава минимум 5 год. общ професионален опит; да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата общ. поръчка.

Под „идентичен или сходен предмет и обем“ с предмета на общ. поръчка следва да се разбира: проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща сграда с метална конструкция, със застроена площ най-малко 100 кв. м.

3.3. Строителен инженер — инженер с придобита образователна степен магистър по ХТС или еквивалент; да притежава пълна проектантска правоспособност; да притежава минимум 5 год. общ професионален опит; да е участвал в разработването на поне 1 работен/технически проект за хидротехническо съоръжение;

4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на строителството, отговарящ на изискванията на възложителя, както следва:

4.1. Ръководител обект: строителен инженер с образование по специалност ПГС/ССС или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне 1 обект/строеж за изпълнение на сграда с метална конструкция и застроена площ минимум 100 кв. м.

4.2. Експерт по част ХТС — строителен инженер с придобита образователна степен „магистър“, със специалност „Хидротехническо строителство“ или еквивалент; да има опит като експерт на поне 1 обект/строеж за изпълнение на хидротехническо съоръжение.

4.3. Експерт по контрол по качеството — да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален опит поне 1 г. като експерт „Контрол по качеството“ и опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне 1 обект/строеж за изпълнение на сграда.

4.4. Експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за пров. на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здр. и безопасни условия на труд или еквивалентно, с проф. опит поне 1 г. като „експерт за безопасност и здраве“ и опит като експерт БЗС на поне 1 обект/строеж за изпълнение на сграда.

Продължава в т. VІ.3).

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01

BIC: CECBBGSF

Банка: ЦКБ АД — клон Бургас

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Клон — териториално поделение Бургас

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Цената за изготвения проект се изплаща след предаване с приемно-предавателен протокол на одобрения от техн. съвет на възложителя работен проект и представяне на оригинална фактура.

2. Цената за упражняване на авторски надзор се изплаща след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и представяне на оригинална фактура.

3. За извършените СМР плащанията ще се извършват, както следва:

3.1. Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от стойността на СМР — въз основа на протокол/и за установяване на реално изпълнени СМР съгласно проекта, и оригинална фактура;

3.2. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност — след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адм. акт. Преди скл. на договора участникът следва да спази изискванията на чл. 70 от ППЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 13/07/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/01/2020
Местно време: 11:00
Място:

В административната сграда на клон — териториално поделение Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за изключване съгласно посочените в раздел „Г“ от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

2.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК.

2.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда.

2.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

2.4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура.

2.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.

2.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

3. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

Продължава от т. ІІІ.1.3):

Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и системи за опазване на околната среда:

За дейностите проектиране и строителство:

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват проектиране на сгради или еквивалент,

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителство на сгради или еквивалент, или

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват проектиране и строителство на сгради или еквивалент

За строителството:

— сертификат за система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват строителство на сгради или еквивалент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2019