Услуги - 598799-2019

17/12/2019    S243    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по организиране на семинари

2019/S 243-598799

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Иван Иванов — ръководител отдел „Човешки ресурси“
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / +359 28079964
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/337

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/337
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014—2020 г.

II.1.2)Основен CPV код
79951000 Услуги по организиране на семинари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Провеждане на общи и специализирани обучения за служителите на възложителя във връзка подготовката, изпълнението, управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ през настоящия и новия програмен период на модерирани работни срещи по специализирани и общоуправленски теми, както и на учебни визити за обмен на опит и добри практики. Изпълнението включва и осигуряване на логистично обезпечаване на събитията, подбора на лектори, подготовката на учебни програми и материали, както и подсигуряване на обучителния процес с информационни материали (2 банери, 1 000 папки и 1 000 химикалки), изработени при спазване на мерките за публичност и информираност на финансиращата програма ОПТТИ 2014—2020 г., в съответствие с приложимите правила, предвидени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020 г. към Националната комуникационна стратегия 2014—2020 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79951000 Услуги по организиране на семинари
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Услугата се предоставя на територията на град София и на територията на Република БЪЛГАРИЯ, както и на територията на други европейски страни, реципиенти или донори на средства от фондовете на ЕС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Провеждане на общи и специализирани обучения за служителите на възложителя във връзка подготовката, изпълнението, управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ през настоящия и новия програмен период на модерирани работни срещи по специализирани и общоуправленски теми, както и на учебни визити за обмен на опит и добри практики. Изпълнението включва и осигуряване на логистично обезпечаване на събитията, подбора на лектори, подготовката на учебни програми и материали, както и подсигуряване на обучителния процес с информационни материали (2 банери, 1 000 папки и 1 000 химикалки), изработени при спазване на мерките за публичност и информираност на финансиращата програма ОПТТИ 2014—2020 г., в съответствие с приложимите правила, предвидени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020 г. към Националната комуникационна стратегия 2014—2020 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател с подпоказатели за качество на: концепция за изпълнение на поръчката — 50 т.; концепция за обучителните методи, програми и лектори — 40 т.; концепция за управление на риска — 10 т. / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 886 700.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на ДППИ, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПТТИ 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база последните 3 приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле „Конкретен годишен оборот“). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП горното изискване се доказва с представянето на документ по чл. 62, ал. 1, т. 3 или т. 4 от ЗОП, а именно: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база последните, 3 приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, равняващ се на 1 300 000 (един милион и триста хиляди) BGN без ДДС. Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ да се разбира сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, включващи провеждане на обучения и/или учебни визити в БЪЛГАРИЯ и/или страни — членки на ЕС.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата съответният участник трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка. При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“), като се посочват изпълнените дейности, вкл. обем, стойностите, датите и получателите. В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Образователна и професионална квалификация“), като се посочват имената на експертите и необходимите данни, доказващи изискваната от възложителя професионална компетентност. В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството. При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“), като се посочва №, издател, обхват и срок на валидност на притежавания сертификат или еквивалентни документи. В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие или оригинал на валиден сертификат съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ организирането и провеждането на обучения.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата съответният участник трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, а именно: мин. 1 (едно) обучение за поне 20 души, включващо: осигуряване на лектори, разработване на учебна програма и материали, пълно логистично обезпечаване — осигуряване на транспорт, зали, стандартно техническо оборудване, настаняване и изхранване; мин. 1 (една) учебна визита в страна/-и — членка/-и на ЕС, за поне 10 души, включваща пълно логистично обезпечаване — осигуряване на самолетни билети, застраховки и настаняване. Дейностите могат да са изпълнени в обхвата на 1 или няколко договора.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: 2.1. Ключов експерт 1 „Ръководител екип“ (1 експерт) — професионална квалификация: придобито висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, по специалност в област „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в област еквивалентна на посочената; специфичен опит: опит като ръководител на екип при изпълнение на минимум 3 дейности, свързани с организирането и провеждането на обучения.

2.2. Ключов експерт 2 „Координатор — обучения“ (1 експерт) — професионална квалификация: придобито висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност в област „Технически науки“ и/или „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените; специфичен опит: опит в изпълнението на минимум 2 дейности, свързани с подготовка на обучителни програми и материали за провеждане на обучения за възрастни.

2.3. Ключов експерт 3 „Логистично обезпечаване на обучения“ (2 експерта) — професионална квалификация: придобито висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност в област „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“ и/или „Технически науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените; специфичен опит: опит в предоставянето на услуги по организация, провеждане и отчитане на минимум 2 обучения, вкл. осигуряване и координиране на транспорт, настаняване, изхранване и предоставяне на конферентни услуги; изготвяне на доклади и анализи на удовлетвореността от проведените обучения.

Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от позициите в изисквания екип. Посоченият състав на екипа е минимален. Към него могат да се включват и други експерти в зависимост от нуждите, натовареността, интензитета на работа и поставените срокове.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, включващ организирането и провеждането на обучения. Сертификатът трябва да е издаден съгласно предвиденото в чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при спазване на чл. 64, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не се прилага

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от общата цена на договора без ДДС, представена в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. При подписване на договора изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане, предоставена в една от посочените в т. 1 форми.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансово плащане. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансовото плащане, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Авансово плащане в размер на 20 % от цената по договора — в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване на договора. Авансът се приспада от дължимите периодични плащания към изпълнителя до окончателното му усвояване.

2. Периодични плащания за всяко събитие/изпълнени задачи въз основа на представени от изпълнителя междинни доклади — в срок до 20 (двадесет) дни, считано от приемане изпълнението на услугите за съответното събитие/ изпълнени задачи.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. В документа за създаване на обединението членовете следва да уговорят солидарна отговорност за изпълнението на договора за обществената поръчка и трябва да бъде посочена следната информация: права и задължения на участниците в обединението; разпределение на отговорността между членовете на обединението; дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ). Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 15/07/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/01/2020
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала в главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Други основания за отстраняване: съгласно чл. 107 от ЗОП.

За доказване съответствието си с изискванията към лично състояние и критериите за подбор участниците попълват съответните раздели на част III и IV в ЕЕДОП.

Участник, предложил цена за изпълнение, която е по-висока от прогнозната стойност и/или от пределните цени на дейностите, ще бъде отстранен от участие. От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта са налице аритметични грешки и разлика в крайната цена за изпълнение на поръчката и сборът между единичните цени, както и разлика и несъответствия между количества, и други, които водят до разминаване от предоставените от възложителя документи. Участник, който не е поставил ценовото си предложение в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, ще бъде отстранен от участие в процедурата, без да се разглеждат документите за доказване личното му състояние и съответствието с критериите за подбор, както и техническото му предложение или който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

Условията, на които трябва да отговарят представените гаранции за аванс и за изпълнение, са посочени в документацията.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и с оглед обстоятелството, че възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията от всяко заинтересовано лице в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2019