Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 598981-2021

24/11/2021    S228

Гepмaния-Кьолн: Проект „Хоризонт Европа“: Излизане от хеликоптер под вода #2

2021/S 228-598981

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 137-363791)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)
Пощенски адрес: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Град: Cologne
код NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 50668
Държава: Германия
Електронна поща: tenders@easa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Адрес на профила на купувача: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проект „Хоризонт Европа“: Излизане от хеликоптер под вода #2

Референтен номер: EASA.2021.HVP.17
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази покана за проучване цели разглеждане на препоръката за безопасност (SR) 2016-016 от доклад AAR 1/2016 на UK Air Accident Investigation Branch (UK AAIB) относно злополуката на хеликоптер G-WNSB на 23 август 2013 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 137-363791

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 19/11/2021
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 02/12/2021
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 22/11/2021
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 03/12/2021
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: