Услуги - 601797-2019

19/12/2019    S245

Итaлия-Испра: Концесия за кетъринг услуги (напитки и закуски) с вендинг автомат в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра (VA), Италия

2019/S 245-601797

Обявление за концесия

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Ispra (Varèse)
код NUTS: IT ITALIA
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Заявленията или, където е приложимо, офертите трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Bruxelles
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles — OIB.02.002 Marchés publics
Телефон: +32 22986989
Електронна поща: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концесия за кетъринг услуги (напитки и закуски) с вендинг автомат в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра (VA), Италия

Референтен номер: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Основен CPV код
42933300 Автоматични машини за продажба на стоки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази концесия за услуга засяга монтирането, експлоатацията и поддръжката на вендинг машини за топли напитки и сокове и солени и сладки закуски. Има около 50 места в различни сгради на Комисията в Испра.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Тази концесия е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15894500 Продукти за автомати за продажба на храна
42968000 Автомати за дистрибуция на артикули
42968100 Автомати за напитки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. II.1.4).

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 84
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията, посочване на изисканата информация и документация:

Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за подаване на заявления или за получаване на оферти
Дата: 17/02/2020
Местно време: 15:00
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1) тръжните спецификации и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760

2) интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период;

3) незадължително посещение на място и отваряне на офертите: вж. писмото-покана за участие в търг;

4) посочване на количествата: топли напитки: 550 000/година; студени напитки: 250 000/година; сладки и солени закуски: 150 000/година.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито прекъсва този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2019