Доставки - 604299-2019

19/12/2019    S245

България-София: Радарни системи

2019/S 245-604299

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 232-570180)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Петър Петров — главен експерт в отдел „Административен“, СпД „РКТ — Черно море“
Електронна поща: pe.petrov@bgports.bg
Телефон: +359 52687978 / 52685942
Факс: +359 28079966/ 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/332

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

II.1.2)Основен CPV код
34932000 Радарни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 7 (седем) бр. фабрично нови радиолокационни станции и осигуряване на гаранционната им поддръжка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/12/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 232-570180

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Процентна тежест на критерий за възлагане — критерий за качество
Вместо:

Срок за изпълнение на поръчката/тежест: 50 %

Да се чете:

Срок за изпълнение на поръчката/тежест: 20 %

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 20/01/2020
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 30/01/2020
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата, офертата трябва да бъде валидна до:
Вместо:
Дата: 25/05/2020
Да се чете:
Дата: 04/06/2020
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 23/01/2020
Местно време: 9:30
Да се чете:
Дата: 04/02/2020
Местно време: 9:30
Номер на раздел: II.2.5)
Част от текста, която трябва да се промени: Процентна тежест на критерий за възлагане — цена
Вместо:

Цена — тежест: 20 %

Да се чете:

Цена — тежест: 50 %

VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.