Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 605171-2020

15/12/2020    S244

България-Костинброд: Услуги по почистване на улици от сняг

2020/S 244-605171

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция ОП, ОП и П и главен юрисконсулт; Теодор Атанасов — старши юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kostinbrod.bg/
Адрес на профила на купувача: https://kostinbrod.bg/archives/28338
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020 г. до 03.2021 г. вкл., в 2 обособени позиции

Референтен номер: ОП 2020-9
II.1.2)Основен CPV код
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020 г. до 03.2021 г. включително, в 2 обособени позиции: № 1 „Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд“; № 2 „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата“, в обхвата на техническите спецификации и изискванията към изпълнението от документацията.

Териториален обхват за 1 обособена позиция: 176,656 дка; за 2 обособена позиция: 246 дка.

При необходимост ще се извършва почистване и обезопасяване и на вътрешни улици на територията на населени места от община Костинброд, които не са включени в посочения териториален обхват, след заявка от възложителя и в обхвата на офертата на изпълнителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90600000 Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

гр. Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зимно снегопочистване и обезопасяване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд в обхвата на техническата спецификация и изискванията от документацията.

Териториален обхват: 176,656 дка.

За технологичния зимен сезон от 1.11.2020 г. до 31.03.2021 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: ТП — срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване на цялата площ от 1 обособена позиция в минути / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Периодично възлагани услуги

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Населените места в Община Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата в обхвата на техническите спецификации и изискванията от документацията.

Териториален обхват: 246 дка.

За технологичния зимен сезон от 1.11.2020 г. до 31.03.2021 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: ТП — срок за снегопочистване и обработване срещу заледяване на цялата площ от 2 обособена позиция в минути / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Периодично възлагани услуги

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-282068
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 174
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „БКС Христо Нанев“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131058508
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин“, ул. 722 № 2, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: bksnanev@abv.bg
Телефон: +359 887215481
Факс: +359 28257153
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 175
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Инфраком България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201357683
Пощенски адрес: ж.к. „Връбница-2“, бл. 622, вх. б, ет. 7, ап. 44
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1231
Държава: България
Електронна поща: infrakom@abv.bg
Телефон: +359 888970634
Факс: +359 29200020
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 200 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участници:

1. „Мегаинвест — холд“ ЕООД, ЕИК: 109514979, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 214, ет. 2, представлявано от управителя Цветан Цветанов;

2. „Инфраком България“ ЕООД, ЕИК:201357683, гр. София, ж.к. „Връбница-2“, бл. 622, вх. Б, ет. 7, ап. 44, представлявано от управителя Христо Манговски;

3. „БКС Христо Нанев“ ЕООД, ЕИК: 131058508, гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. 722 № 2, ет. 2, представлявано от управителя Христо Нанев.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в 10-дневен срок от уведомлението за съответното действие

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общинска администрация Костинброд — юрисконсулти
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: https://kostinbrod.bg/archives/28338
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/12/2020