Доставки - 607203-2020

16/12/2020    S245

България-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

2020/S 245-607203

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Национален регистрационен номер: 121410441
Пощенски адрес: ул. „Гурко“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Цветелина Пълова
Електронна поща: tapalova@rta.government.bg
Телефон: +359 29308827
Факс: +359 29885495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rta.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2301
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ОП № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“

II.1.2)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 44 949.05 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG342 Сливен
код NUTS: BG424 Смолян
код NUTS: BG344 Стара Загора
код NUTS: BG334 Търговище
код NUTS: BG422 Хасково
код NUTS: BG333 Шумен
код NUTS: BG343 Ямбол
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG413 Благоевград
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG311 Видин
код NUTS: BG313 Враца
код NUTS: BG322 Габрово
код NUTS: BG332 Добрич
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и сградите на регионалните дирекции и областните отдели

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съгласно техническата спецификация на артикулите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-32-15
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 58 756.28 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 44 949.05 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. на Централния орган за покупки. Обществената поръчка е проведена изцяло в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки в ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на потребителите
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2020