Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 607203-2020

16/12/2020    S245

България-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

2020/S 245-607203

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Национален регистрационен номер: 121410441
Пощенски адрес: ул. „Гурко“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Цветелина Пълова
Електронна поща: tapalova@rta.government.bg
Телефон: +359 29308827
Факс: +359 29885495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rta.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2301
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ОП № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“

II.1.2)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 44 949.05 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG342 Сливен
код NUTS: BG424 Смолян
код NUTS: BG344 Стара Загора
код NUTS: BG334 Търговище
код NUTS: BG422 Хасково
код NUTS: BG333 Шумен
код NUTS: BG343 Ямбол
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG413 Благоевград
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG311 Видин
код NUTS: BG313 Враца
код NUTS: BG322 Габрово
код NUTS: BG332 Добрич
код NUTS: BG314 Плевен
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и сградите на регионалните дирекции и областните отдели

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съгласно техническата спецификация на артикулите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-32-15
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 58 756.28 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 44 949.05 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен след проведена процедура — вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-6/2.06.2020 г. на Централния орган за покупки. Обществената поръчка е проведена изцяло в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки в ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на потребителите
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2020