Byggentreprenader - 610175-2021

30/11/2021    S232

Sverige-Borlänge: Byggnads- och anläggningsarbeten

2021/S 232-610175

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Folke Lingmo
E-post: folke.lingmo@trafikverket.se
Telefon: +46 30385
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=4289
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=4289
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktion E22 Förbifart Söderköping

Referensnummer: KOM-407928
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Totalentreprenad, 10 km ny väg, 4 trafikplatser, flera byggnadsverk exempelvis akvedukt och högbro

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45221000 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE12 Östra Mellansverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Östra Mellansverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Totalentreprenad, 10 km ny väg, 4 trafikplatser, flera byggnadsverk exempelvis akvedukt och högbro

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/05/2023
Slut: 31/12/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/02/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2021