Доставки - 611753-2020

18/12/2020    S247

България-София: Мебелировка

2020/S 247-611753

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Найденова
Електронна поща: dnaydenova@e-gov.bg
Телефон: +359 29492316
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.%20e-gov.bg%20
Адрес на профила на купувача: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/300
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), както следва:

— (ОМБ 6) бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки, размери: 120/70/75 см ± 10 % — 2 бр.,

— (ОМБ14) гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 55/45/180 см ± 10 % — 1 бр.,

— (ОМБ24) библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 80/40/200 см ± 10 % — 1 бр.,

— (ОМБ39) контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 45/45/55 см ± 10 % — 60 бр.,

— (ОМБ66) стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлакътници, мeтaлни, c кoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнкция, колела, товароносимост: до 130 кг — 4 бр.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 996.29 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

(ОМБ 6) Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки, размери: 120/70/75 см ± 10 % — 2 бр.

(ОМБ14) Гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 55/45/180 см ± 10 % — 1 бр.

(ОМБ24) Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 80/40/200 см ± 10 % — 1 бр.

(ОМБ39) Контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 45/45/55 см ± 10 % — 60 бр.

(ОМБ66) Стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлакътници, мeтaлни, c кoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнкция, колела, товароносимост: до 130 кг — 4 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93
Наименование:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000558099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Интернет адрес: https://www.office1.bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 041.66 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 996.29 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2020