Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 611753-2020

18/12/2020    S247

България-София: Мебелировка

2020/S 247-611753

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Найденова
Електронна поща: dnaydenova@e-gov.bg
Телефон: +359 29492316
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.%20e-gov.bg%20
Адрес на профила на купувача: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/300
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), както следва:

— (ОМБ 6) бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки, размери: 120/70/75 см ± 10 % — 2 бр.,

— (ОМБ14) гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 55/45/180 см ± 10 % — 1 бр.,

— (ОМБ24) библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 80/40/200 см ± 10 % — 1 бр.,

— (ОМБ39) контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 45/45/55 см ± 10 % — 60 бр.,

— (ОМБ66) стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлакътници, мeтaлни, c кoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнкция, колела, товароносимост: до 130 кг — 4 бр.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 996.29 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

(ОМБ 6) Бюро, плот ПДЧ мин. 25 мм, корпус ПДЧ мин. 18 мм, стъпки за предпазване от надраскване на подовите настилки, размери: 120/70/75 см ± 10 % — 2 бр.

(ОМБ14) Гардероб с 1 врата, с рафт и лост, без заключване, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 55/45/180 см ± 10 % — 1 бр.

(ОМБ24) Библиотека с 5 рафта, отворена средна част, горна и долна част с врати, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 80/40/200 см ± 10 % — 1 бр.

(ОМБ39) Контейнер за бюро с 3 чекмеджета, със заключване, на колела, ПДЧ мин. 18 мм, размери: 45/45/55 см ± 10 % — 60 бр.

(ОМБ66) Стол директорски, тапицерия екокожа, с амортисьор, пoдлакътници, мeтaлни, c кoжeни пaдoвe, метална основа на кръстачката, кopигиpaнe нa виcoчинaтa нa ceдeнe, люлeeщa фyнкция, колела, товароносимост: до 130 кг — 4 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93
Наименование:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000558099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Интернет адрес: https://www.office1.bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 041.66 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 996.29 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2020