С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 614875-2019

Submission deadline has been amended by:  59792-2020
24/12/2019    S248

България-София: Консултантски услуги по проблемите на околната среда

2019/S 248-614875

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Аврамов, Весела Василева
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406445
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/80
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване и планиране на дейностите по контролен и оперативен мониторинг

II.1.2)Основен CPV код
90713000 Консултантски услуги по проблемите на околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Конкретната цел на изпълнението е да допринесе за осигуряване на дългосрочна информация за оценка на въздействието на различните източници на натиск и прилагане на тестовете за оценка на риска и оценка на състоянието на подземните водни тела (ПВТ) на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Дългосрочната цел на обществената поръчка е подобряване на мониторинга на химичното състояние на подземните води — мрежи от мониторингови пунктове и програми с показатели за мониторинг. Актуализираната национална мрежа и програми за химичен мониторинг на подземните води ще осигури представителна информация за химичното състояние на ПВТ, висока достоверност при определяне на химичното състояние на ПВТ, информация за планиране на точните мерки на точното място, информация за оценка на ефекта от изпълнените мерки от ПУРБ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 314 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90713000 Консултантски услуги по проблемите на околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на поръчката обхваща следните дейности:

— преглед и анализ на наличните данни от мониторинг на подземни води,

— преглед на концептуалните модели на ПВТ, актуализация и допълване на концептуалните модели на ПВТ и характеристиките им,

— преглед на локалните концептуални модели, актуализация и изготвяне на нови локални концептуални модели, при необходимост,

— изготвяне на информационни карти за мониторингови пунктове,

— преглед и допълване на паспортите на подземните водни тела,

— преглед, актуализация и изготвяне на програми за оперативен и контролен мониторинг,

— организация на обмен на опит със страна — членка на ЕС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 314 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Процедура № BG16М10Р002-1.019 „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва за последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се считат услуги за изготвяне и/или оценка, и/или изпълнение на анализи/проучвания/планови/стратегически/нормативни или програмни документи в областта на околната среда и/или водите.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението.

Информацията се попълва в част ІV, раздел Б от ЕЕДОП.

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално ниво:

1. Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: Изготвяне на проучвания/програми/планове/методики за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, и/или изършване на анализи и/или оценки на компонентите и факторите на околната среда и/или проучване/оценка на техническото състояние на пунктове за мониторинг на подземни води.

2. На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

1) Ръководител екип:

— висше образование минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока по специалности в област „Природни науки, математика и информатика“ или в област „Технически науки“ съгласно Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените,

— специфичен професионален опит (СПО) — участие в минимум 2 проекта/дейности, свързани с изготвяне на проучвания/програми/планове/методики за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда, и/или извършаване на анализи и/или оценки на компонентите и факторите на околната среда и/или проучване/оценка на техническото състояние на пунктове за мониторинг на подземни води, като поне в 1 проект следва да е заемал ръководна позиция.

2) Експерт-хидрогеолог:

— висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по специалност „Геология“ или „Хидрогеология“ в област „Природни науки, математика и информатика“ или в област „Технически науки“ съгласно Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените,

— СПО — участие в минимум 2 проекта/дейности, свързани с проучвания/програми/планове/методики за мониторинг на подземни/повърхностни води, и/или извършаване на анализи и/или оценки на състоянието на водите, и/или проучване/оценка на техническото състояние на пунктове за мониторинг на подземни води

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3) Експерт в областта на подземните води:

— висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока в област „Технически науки“ — специалност „Управление на водните ресурси“, „Хидрогеология“, „Геология“, „Хидроложко строителство“, „Хидрогеология и инженерна геология“, „Хидромелиоративно строителство“, „Хидростроителство“ „Хидротехническо строителство“ или еквивалентна, или специалност „Екология и опазване на околната среда“ в област „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените,

— СПО — да е участвал в минимум 2 дейности/проекта, свързани с изготвяне на програми/планове/методики за мониторинг на подземни/повърхностни води, и/или с теренни изследвания на подземни/повърхностни водни тела, и/или анализи/оценки/валидиране със съществуващи данни на състоянието на подземни/повърхностни водни тела, и/или оценки за риск или оценки на състоянието на водните тела.

4) Експерт „Географски информационни системи“:

— висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока в област „Природни науки, математика и информатика“ или в „Технически науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления еквивалентни на посочените,

— сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер,

— СПО — да е участвал в изпълнението на минимум 1 дейност, свързана с ГИС за компоненти на околната среда

5) Експерт-еколог:

— висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в област „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените,

— СПО — участие в минимум 2 дейности/проекта, свързани с оценки за риск и оценки за химично състояние на водни тела и/или изготвяне на програми/планове/методики за мониторинг на подземни/повърхностни води, и/или теренни изследвания на подземни/повърхностни водни тела, и/или анализи/оценки/валидиране със съществуващи данни на състоянието на компоненти и фактори на околната среда.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

1. под формата на банкова гаранция — в оригинал;

2. парична сума (платежно нареждане в копие)

3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал.

Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП. Към датата на откриване на процедурата за обществената поръчка финансирането не е осигурено.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/01/2020
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В методиката за оценка по показател „качество на предложението за изпълнение на поръчката“ ще се оценяват следните елементи:

— представен е подход за изпълнение на дейностите, в който е посочена взаимовръзката между отделните дейности и поддейности (в случай че участникът е идентифицирал такива), посочена е последователността на изпълнението на дейностите и поддейностите (в случай че участникът е идентифицирал такива), необходимите ресурси за всяка от тях, срокове за изпълнение на определени дейности (когато е приложимо съгласно техническата спецификация), обвързаността на дейностите и поддейностите (в случай че участникът е идентифицирал такива) с резултатите от поръчката,

— представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти (ако са предвидени такива). Организационната структура е представена йерархично и съдържа описание на задълженията на всеки експерт, което съответства на предвидените за изпълнение дейности и поддейности (в случай че участникът е идентифицирал такива), комуникацията,

— предложен е механизъм за гарантиране на качеството, обвързан с подхода за изпълнение, с организационната структура и с резултатите на поръчката. Механизмът за гарантиране на качеството съдържа конкретни индикатори и отговорници по прилагането му. Описани са формите за документиране на изпълнението на поръчката. Посочени са конкретни добри практики за осигуряване на контрол върху качеството,

— участникът е идентифицирал кръга от заинтересовани лица при изпълнението на поръчката и е описал механизми за взаимодействие и комуникация с тях. Посочени са източници на информация за изпълнение на дейностите и методи за събиране на данните, които кореспондират с цялостния подход за изпълнение на поръчката.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката,

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.) са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: www.nap.bg

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Тел. +359 28119443

Продължава в VI.4.3) „Подаване на жалби“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Продължава от VI.) „Допълнителна информация“:

5. На основание чл. 4, т. 23 във вр. с чл. 14 и чл. 17, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ, бр. 27 от 23.3.2018 г.) възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения — участници в процедурата, по отношение на които не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019