Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 616333-2019

24/12/2019    S248    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2019/S 248-616333

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Владислав Петров
Електронна поща: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396351
Факс: +359 2-9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/podmyana_na_prenosen_magistralen_gazoprovod_v_uchastaka_os_valchi_dol_lkv_preselka_i_proektiran-588-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ — ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към него

Референтен номер: 190-135
II.1.2)Основен CPV код
45231220
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ — ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към него.

Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231220
45232000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Землищата на: с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна и с. Тръница, с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

1. За строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ — ЛКВ „Преселка“ (Строеж 1):

1.1. Временно строителство (по преценка на изпълнителя) — подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация;

1.2. Доставка на материали и оборудване;

1.3. Актуализиране на документация за имотите, засегнати при строителството и/или спасителните археологически проучвания и/или демонтажните работи, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителните археологически проучвания и/или демонтажните работи, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията;

1.4. Строително-монтажни работи (СМР);

1.5. Провеждане на единични и комплексни изпитания;

1.6. Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;

1.7. Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

1.8. Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа:

1.8.1. Участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец 17);

1.8.2. Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15);

1.8.3. Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на строежа;

1.8.4. Съдействие за подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) и съдействие за получаване на разрешение за ползване;

1.9. Демонтажни работи, в т.ч. натоварване и извозване на демонтираните тръби и оборудване.

2. За строеж: „Оптична кабелна линия към преносен (магистрален) газопровод в участъка КС „Вълчи дол“ — ЛКВ „Преселка“ (Строеж 2):

2.1. Проучвателни дейности и осигуряване на изходни данни за изработване на инвестиционен проект;

2.2. Изработване на инвестиционен проект — фаза работен;

2.3. Съгласуване на работния проект с компетентните контролни органи, консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, възложителя и други заинтересовани лица, одобряването му по реда на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ и получаване на разрешение за строеж;

2.4. Дейности преди откриване на строителна площадка;

2.5. Доставка на материали и оборудване;

2.6. Упражняване на авторски надзор;

2.7. Строително-монтажни работи (СМР);

2.8. Провеждане на приемни изпитания и измервания;

2.9. Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;

2.10. Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

2.11. Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа:

2.11.1. Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15);

2.11.2. Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на строежа;

2.11.3. Съдействие за подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) и съдействие за получаване на разрешение за ползване.

Обществената поръчка обхваща подмяна на част от северния полупръстен на националната газопреносна мрежа в участъка ОС „Вълчи дол“— ЛКВ „Преселка“ (от км 62,600 до км 85,900), реконструкция на очистно съоръжение (ОС) „Вълчи дол“, демонтаж на изведения от експлоатация газопровод и изпълнение на дейности по проектиране и изпълнение на оптична кабелна линия към преносния газопровод в същия участък.

Обхватът и изискванията към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на строежите и на демонтажните работи на съществуващия газопровод / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на Строеж 1 от датата на подписване на Протокол обр. 2/2а до подписване на Констативен акт обр. 15 / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката за Строеж 2 от датата на подписване на договора до получаване на влязло в сила разрешение за строеж за Строеж 2 / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на демонтажни работи на изведения от експлоатация газопровод и на дейности за Строеж 2 от подписване на Констативен протокол за начало на демонтажните работи до Констативен акт обр15 / Тежест: 5
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 777 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на дейности от предмета на поръчката се извършва със собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД, както и с безвъзмездна финансова помощ от програмата - Механизъм за свързване на Европа

II.2.14)Допълнителна информация

Срока по т.II.2.7) е сбор от „Срок за изпълнение на Строеж 1 от датата на подписване на Протокол обр. 2/2а до подписване на Констативен акт обр. 15“ и „Срок за изпълнение на демонтажни работи на изведения от експлоатация газопровод и на дейности за Строеж 2 от подписване на Констативен протокол за начало на демонтажните работи до Констативен акт обр. 15“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Р. БЪЛГАРИЯ (КСБ) за изпълнение на строежи от „Трета група“, „Първа категория“ и „Първа група“, „Трета категория“ съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

В случай, че участникът/участник в обединение (в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър на ЦПРС към КСБ съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за тяхното изпълнение. В случай, че подизпълнителят е чуждестранно лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Изискването за регистрация в професионален регистър не може да се доказва чрез трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и от подизпълнители, по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в Р. БЪЛГАРИЯ или в случай, че са чуждестранни лица и имат регистрация в аналогичен регистър на държавата членка, в която са установени или имат право да извършват такава дейност по законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква за доказване изпълнението на критерия за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

— участника, определен за изпълнител да представи копие на валиден документ от Камарата на строителите в Република БЪЛГАРИЯ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на: строежи от „Трета група“, „Първа категория“ и „Първа група“, „Трета категория“ съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС),

Или

— участниците в обединение, в случай на обединение и в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, да представят копие на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на: строежи от „Трета група“, „Първа категория“ и/или „Първа група“, „Трета категория“ съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

За посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, преди сключване на договор, се представя копие на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС, съответстващо на изпълняваните строително-монтажни работи.

Изискванията са приложими и в случай, че участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.

Документите за доказване изпълнението на критерия за подбор за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност се представят от участника определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е реализирал за последните 3 финансово приключили години минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за икономическото и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част IV, раздел „Б“ — „Икономическо и финансово състояние“ на еЕЕДОП.

Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот (данните следва да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, в частта инвестиционно проектиране, за последните 3(три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел„В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с критерия за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, както следва: удостоверение, издадено от компетентен орган, потвърждаващо извършването на услугата и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.

2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта строителство за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с критерия за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част IV, раздел„В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за техническия ръководител посочват имената на лицето и професионалния му опит, а за инженера по заваряване посочват имената на лицето, съответната диплома и квалификация като инженер по заваряване.

Преди сключване на договора, съответствието с критерия, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

4. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В“ — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за всяко от декларираното техническо оборудване се посочат техническите му параметри при съобразяване с минималните изисквания.

Преди сключване на договора, съответствието с критерия за подбор се доказва чрез представяне на декларация за инструментите, съоръжения и техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката с посочване на техническите му параметри.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,включени в него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност идентична или сходна с тази на поръчката в частта инвестиционно проектиране за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“, в частта инвестиционно проектиране, се разбира изработен инвестиционен проект (фаза технически или работен проект) за изграждане, или реконструкция, или основен ремонт на електронни съобщителни мрежи или части от тях от магистрален тип изграждани/разположени на национално ниво или извън урбанизирани територии.

За изработен инвестиционен проект ще се приема такъв, въз основа на който е издадено разрешение за строеж или еквивалентен документ, в случай, че обекта е изпълнен извън страната.

2. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) идентична или сходна дейност с тази на поръчката в частта строителство за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката", в частта изпълнено строителство, следва да се разбира изпълнено строителство (ново строителство или реконструкция или основен ремонт) на газопровод/и, преминаващ/и извън урбанизирани територии с обща дължина най-малко 12 000 м, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и проектно налягане над 1,6 MPa.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването за изпълнена „дейност, сходна с предмета на поръчката“ като по отношение изискуемата обща дължина на газопровода посочи дейности изпълнени при едно или при различни строителства.

За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) или издадено разрешение за ползване или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.

3. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност, както следва:

3.1. Технически ръководител - минимум 1 (едно) лице

Лицето да е изпълнявало функциите на технически ръководител в минимум един обект, за който има подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната, за ново строителство или реконструкция или основен ремонт на газопровод с проектно налягане над 1,6 MPa.

3.2. Инженер по заваряване — минимум 1 (едно) лице

Лицето да притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване или еквивалентна диплома за придобита квалификация за инженер по заваряване.

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт (т.е. само технически ръководител или само инженер по заваряване) от екипа на участника.

4. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:

4.1. Минимум 5 (пет) подемни съоръжения за извършване на товаро-разтоварни и монтажни работи, от които минимум 3 (три) верижни машини. Минимум 3 (три) от подемните съоръжения трябва да са с товароподемност не по-малка от 20 тона, при обсег на стрелата не по-малък от 4 м и минимум 2 (две) от подемните съоръжения трябва да са с товароподемност не по-малка от 5 тона, при обсег на стрелата не по-малък от 4 м.

4.2. Минимум 4 (четири) верижни багера с обем на кофата не по-малък от 0,5 м3;

4.3. Минимум 8 (осем) самосвала с обем на коша минимум 10 м3.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.

Участниците следва задължително да представят ЕЕДОП в електронен вид, съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на АОП от 2.3.2018 г.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора под форма на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, със срок на валидност не по-малко от 460 дни от датата на сключване на договора.

За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства (до 20 % от стойността по т. I.1.2. от ценовата листа) изпълнителят представя гаранция за срок не по-кратък от срока по т. 2.1.1. от договора плюс 30 дни, под формата на парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на образеца на банкова гаранция или застраховка.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане съгласно условията на договора. Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането на дейностите от предмета на поръчката се извършва със собствени средства на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а по отношение на строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ — ЛКВ „Преселка“ и с безвъзмездна финансова помощ от програмата — Механизъм за свързване на Европа, Connecting Europe Facility (CEF) под формата на възстановяване на 40.00 % от допустимите разходи за действието.

2. Начин на плащане: възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията, посочени в приложимите точки на раздел IV от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/01/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/01/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. 26 на част „Указания за подготовка на оферта“ от документацията за обществената поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Участниците могат да получат необходимата информ. за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. БЪЛГАРИЯ и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; МОСВ, интернет адрес:http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес:http://www.mlsp.government.bg.

2. В случай на несъответствие между общата цена, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.

3. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие.

4. С цел запознаване с условията на строителната площадка на обекта, възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица, в рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка. Информация за провеждането на огледа е посочена в „Указания за подготовка на оферта“ от документацията за участие.

5. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следните максимално допустими стойности за предложени срокове свързани с показателите от методиката за комплексна оценка на офертата: Р2 — „Срок за изпълнение на Строеж 1 от датата на подписване на Протокол обр.2/2а до подписване на Констативен акт обр. 15“ — не повече от 200 дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2/2а до датата на подписване на Констативен акт Обр. 15 за Строеж 1, Р3-„ Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката за Строеж 2 от датата на подписване на договора до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж за Строеж 2“- не повече от 150 дни, считано от датата на подписване на договора до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж за Строеж 2 и Р4 — „Срок за изпълнение на демонтажни работи на изведения от експлоатация газопровод и на дейности за Строеж 2 от подписване на Констативен протокол за начало на демонтажните работи до Констативен акт обр.15“ — не повече от 100 дни, считано от датата на подписване на Констативен протокол за начало на демонтажните работи до датата на подписване на Констативен акт Обр. 15 за Строеж 2. В случай че участник предложи по-дълги от посочените срокове, същият ще бъде отстранен.

6. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2а) за Строеж 1 се подписва не по-късно от 31.7.2021 г. след изпращане на уведомитено писмо от възложителя. Уведомителното писмо се изпраща в срок не по-кратък от 15 дни преди посочената в него дата, от която ще е налице технологична възможност за понижаване на налягането в действащия газопровод.

Констативен протокол за начало на изпълнението на демонтажните работи на изведения от експлоатация газопровод се подписва в срок до 10 (десет) календарни дни след датата на издаване на разрешение за ползване на Строеж 1, изпълнение на условията на чл. 197, ал. 1 от ЗУТ и при наличие на технологична възможност за понижаване на налягането в действащия газопровод.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 2-9884070
Факс: +359 2-9807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019