Услуги - 61651-2017

17/02/2017    S34    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Габрово: Архитектурни и свързани с тях услуги

2017/S 034-061651

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Габрово
000215630
пл. „Възраждане“ № 3
Габрово
5300
България
Лице за контакт: Миряна Христова
Телефон: +359 66818312
Електронна поща: m.hristova@gabrovo.bg
Факс: +359 66809371
код NUTS: BG322

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/355-

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/355-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС по 11 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 11 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 75.

Обособена позиция № 2: гр. Габрово, ул. „Петър Михов“ № 11, 13, 15, 17.

Обособена позиция № 3: гр. Габрово, ул. „Зелена ливада“ № 5, 7, 9.

Обособена позиция № 4: гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 65 А Б В.

Обособена позиция № 5: гр. Габрово, ул. „Младост“ № 28, 30, 32.

Обособена позиция № 6: гр. Габрово, бул. „Столетов“ № 84, 86, 88.

Обособена позиция № 7 гр. Габрово, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, 41, 43.

Обособена позиция № 8: гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 73.

Обособена позиция № 9: гр. Габрово, ул. „Люлякова градина“ № 5 и № 7.

Обособена позиция № 10: гр. Габрово, ул. „Ив. Тончев“ № 7 и ул. „Св. Кл. Охридски“ № 5, 7, 9, 11.

Обособена позиция № 11: гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 61 А Б В.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 286 360.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 75

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Община Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 855.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Петър Михов“ № 11, 13, 15, 17

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31 740.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Зелена ливада“ № 5, 7, 9

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 490.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 65 А, Б, В

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 650.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Младост“ № 28, 30, 32

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, бул. „Столетов“ № 84, 86, 88

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 210.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, 41, 43

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 150.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 73

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 855.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Люлякова градина“ № 5 и № 7

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 570.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Ив.Тончев“ № 7 и ул. „Св. Кл. Охридски“ № 5, 7, 9, 11

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 340.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 61, А Б В

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:

Гр. Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 40
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да има регистрация като лице, извършващо обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, към Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Минималното изискване се доказва при подписване на договр за изпълнение с:

Копие от удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган съгласно съответния национален закон. За участници чуждестранни лица — еквивалентен документ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката.

За „услуги, сходни с предмета на поръчката“, възложителят ще приема услуги за обследване на строежи за установяване на характеристиките им и/или съставяне на технически паспорти и/или упражняване на строителен надзор и/или проектиране на сгради и/или обследване за енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради.

2. Участникът следва да разполага със следните технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката.

Ръководител на екипа — висше образование специалност архитектура/ПГС/ССС или еквивалент; професионален опит по специалността;

Строителен инженер — висше образование специалност ПГС/ССС или еквивалент; професионален опит по специалността;

Електроинженер — висше образование електроинженер или еквивалент; професионален опит по специалността;

Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради — висше образование специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалент; професионален опит по специалността;

Инженер ВиК — висше образование, професионален опит по специалността;

Техническите лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.

Участникът може да предложи както лица от списъка, приложение към удостоверението за вписване в регистъра, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, така и технически лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване по т. 1 се доказва при подписване на договор за изпълнение със:

— Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 2) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

Минималното изискване по т. 2 се доказва при подписване на договор за изпълнение със:

— Списък на техническите лица (Образец № 3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Освен на горните основания възложителят отстранява от процедурата:

1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) Предварително обявените условия на поръчката;

б) Правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10, когато е приложимо.

3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП;

4. Участници, които са свързани лица.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/03/2017
Местно време: 10:00
Място:

Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Заседателната зала — ет. 3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Съдържание на опаковката:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител /свободен текст/.

2. Заявление за участие:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Образец № 1;

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.3. При участник обединение — Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. Правата и задълженията на участниците в обединението;

2. Разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

3. Оферта:

3.1. Техническо предложение:

3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката — Образец № 4;

3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — Образец № 5;

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата — Образец № 6;

3.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо — Образец № 7;

3.1.6. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта — Образец № 8;

3.1.9. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.

3.2. Ценово предложение — Образец № 9.

Всички цени следва да са в BGN с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема сумата изписана с думи.

Важно: Договор за изпълнение ще се сключи по всяка от обособените позиции. Всеки договор ще се изпълнява само и единствено за одобрена сграда по НПЕЕМЖС, за която има подписан Договор между Община Габрово и СС за конкретната жилищна сграда и Договор за целево финансиране между „Българска банска за развитие“ АД, Община Габрово и Областен управител Габрово за осигурено финансиране на сградата. Възлагането ще се извършва с възлагателно писмо.

На основание чл. 104, ал. 2 и 3 от ЗОП разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от комисията по реда на чл. 61 от ППЗОП, като техническите и ценовите предложения се оценяват преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/02/2017