Доставки - 616539-2019

24/12/2019    S248    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Мрежова инфраструктура

2019/S 248-616539

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Емил Димитров
Електронна поща: e.dimitrov@bgports.bg
Телефон: +359 28079979
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/345

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/345
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, подмяна и монтаж на хардуерната виртуализационна, комуникационна и електрозахранваща инфраструктура на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

II.1.2)Основен CPV код
32424000 Мрежова инфраструктура
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва извършване на следните дейности

— изграждане на физическа и изчислителна инфраструктура,

— изграждане на комуникационна инфраструктура и информационна сигурност,

— изграждане на резервен сайт.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32424000 Мрежова инфраструктура
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

ГУ ДП „Пристанищна инфраструктура“ — гр. София, клон — ТП Варна, клон — ТП Бургас, клон — ТП Русе, клон — ТП Лом и СПД „РКТ — Черно море“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва извършване на следните дейности

— изграждане на физическа и изчислителна инфраструктура,

— изграждане на комуникационна инфраструктура и информационна сигурност,

— изграждане на резервен сайт.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: оценка на екипа за изпълнение / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 890 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото да поръча допълнителни резервни части за изградената инфраструктура във връзка с необходимостта от обезпечаване на недостатъци, които не се покриват от гаранционната поддръжка. Видът и броят на резервните части се уточнява на база на направено от възложителя запитване и представена от изпълнителя оферта и се фиксира с подписване на анекс по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП към договора за обществена поръчка. Опцията може да бъде упражнена от възложителя неколкократно в рамките на срока за изпълнение на обществената поръчка, като общата цена на поръчаните резервни части в рамките на срока за изпълнение на поръчката не може да надвишава 10 % от цената на хардуерното оборудване съгласно ценовото предложение на изпълнителя.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочената прогнозна стойност е максимална и участник, който оферира в ценовото си предложение по-висока от така посочената, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2016; 2017; 2018) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на не по-малко от 8 000 000,00 BGN без ДДС, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години (2016; 2017; 2018) и в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV, б. Б „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и/или справка за общия оборот. За участник, който е чуждестранно лице, оборотът ще се изчисли по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на офертите, като обемът от тази дейност е без значение за възложителя.

2. Участниците следва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент на него с обхват, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

3. Участниците следва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент на него с обхват, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Под сходна с предмета на поръчката да се разбира дейност, която включва доставка и внедряване на комуникационно оборудване и/или изчислителна инфраструктура (сървъри, дискови масиви, софтуер за виртуализация и за архивиране на данни) и изграждане на електро- и слаботокови системи. При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП. Преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи списък на изпълнените дейности с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършването им.

2. Участниците следва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент на него с обхват, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под обхват, сходен с предмета на поръчката, да се разбира: доставка на ИТ оборудване и извършване монтаж и пускане в експлоатация на основно или резервно електрозахранване и/или електрооборудване с ниско и/или високо напрежение. При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV „Критерии за подбор“, б. Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, първо поле от еЕЕДОП. Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на изискуемия сертификат.

3. Участниците следва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент на него с обхват, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под обхват, сходен с предмета на поръчката, да се разбира: извършване на монтаж и пускане в експлоатация на основно или резервно електрозахранване и/или електрооборудване с ниско и/или високо напрежение. При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV „Критерии за подбор“, б. Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, второ поле от еЕЕДОП. Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на изискуемия сертификат. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му.

Изпълнителят предоставя гаранцията за изпълнение в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Предвижда авансово плащане по договора в размер на 30 % от общата стойност на договора плюс прилежащия към нея ДДС, съответно предоставяне на гаранция за авансово предоставени средства. Изпълнителят следва да предостави на възложителя и гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, в размер на 100 % от предоставената сума.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща авансово 30 % от общата цена на договора плюс прилежащия към нея ДДС в срок от 10 (десет) работни дни от подписване на договора и предоставяне от изпълнителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща 100 % от авансовото плащане, в една от формите, посочени в член 11 от договора. Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се освобождава в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

Възложителят заплаща остатъчната сума от цената на договора, както следва:

а) стойността на всяка доставка на оборудване или софтуерни продукти се заплаща след приемането ѝ с приемно-предавателен протокол за доставка;

б) стойността на изпълнените услуги се заплаща след приемане на изпълнението им с приемно-предавателен протокол за услуги.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ. Документът за създаване на обединение да съдържа следната информация във връзка с конкретната поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението (вкл. задължение на членовете на обединението да не извършват промени в състава му след подаването на офертата, както и задължение на членовете на обединението в него да не го прекратяват до приключване изпълнението на поръчката);

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа страните да са определили партньор, който представлява обединението за целите на поръчката, и да са уговорили солидарна отговорност на членовете му, когато такава не се предвижда съгласно приложимото законодателство.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията на поръчката.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/01/2020
Местно време: 11:30
Място:

ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Освен на основанията по чл. 54 и 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 възложителят отстранява от участие:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

3. участник, чието техническо предложение е непълно и/или не отговаря напълно на някое от изискванията и условията на З0П, ППЗОП и възложителя, и/или не е надлежно подписано, и/или е неподходящо по смисъла на ЗОП;

4. участник, чието ценово предложение не отговаря напълно на някое от изискванията и условията на ЗОП, ППЗОП и възложителя и/или не е надлежно подписано, и/или надвишава прогнозната стойност, определена за максимален финансов ресурс по настоящата обществена поръчка;

5. участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

6. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

7. участници, които са свързани лица или е налице някое от другите национални основания за отстраняване в процедурата, подробно описано в настоящата документация и обявлението за поръчката;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

9. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);

10. участник, подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин;

11. участник който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В срока съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019