Доставки - 616544-2019

24/12/2019    S248    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни машини със специална употреба

2019/S 248-616544

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/333

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bgports.bg/bg/zop/342
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и СПРЕАЗ в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
42990000 Различни машини със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“,

— обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

Подробно описание на изискванията и техническите характеристики, поставени от възложителя към изпълнението на доставката от предмета на поръчката, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42990000 Различни машини със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG325 Силистра
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

Пристанищата за обществен транспорт с национално значение и техните терминали, разположени в градовете Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 1 включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пет комплекта ППС (контейнери и стелажи) — по един за всяко от пристанищата Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас. В предмета на поръчката е включена и гаранционната поддръжка на съоръженията.

Подробно описание на изискванията и техническите характеристики, поставени от възложителя към изпълнението на доставката от предмета на поръчката, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 200
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“, финансиран от ОП „Транспорт 2014-2020"

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в бълг. речни и морски пристанища за обществен транспорт с нац. значение

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42990000 Различни машини със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Местата, на които следва да бъде извършена доставката по договора, са пристанищата за обществен транспорт с национално значение в градовете Русе и Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 2 включва:

— доставка, въвеждане в експлоатация и тестване на 2 комплекта СПРЕАЗ (за нефтоводни и твърди отпадъци) съответно по 1 комплект до пристанище Русе (терминал Русе-изток) и до пристанище Варна (Морска гара Варна),

— доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя бързоходни лодки (за събиране на твърди отпадъци) в пристанищата Русе и Варна,

— обучение на специалисти на възложителя за работа със съоръженията,

— осигуряване на гаранционна поддръжка.

Подробно описание на изискванията и техническите характеристики, поставени от възложителя към изпълнението на доставката от предмета на поръчката, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 428 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 500
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“, финансиран от ОП "Транспорт 2014-2020"

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не са поставени изисквания, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да посочат информация за реализирания от тях специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислени на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) — важи за всички обособени позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2016, 2017, 2018 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, както следва:

За обособена позиция № 1 — минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) BGN.

За „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се приема сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, включващи доставка и/или поддръжка на съоръжения за приемане на отпадъци.

За обособена позиция № 2 — минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 18 000 000,00 (осемнадесет милиона) BGN.

За „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се приема сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, включващи доставка и/или поддръжка на съоръжения, свързани с опазването на околната среда и/или събирането на отпадъци в областта на водния транспорт.

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията от документите обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата — важи и за двете обособени позиции.

2. Участниците в процедурата по обособена позиция № 2 следва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на разработването и/или производството, и/или търговията, и/или доставката и поддръжката на оборудване/съоръжения/решения за опазване на околната среда — важи само за обособена позиция № 2.

3. Участниците в процедурата по обособена позиция № 2 следва да прилагат система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на разработването и/или производството, и/или търговията, и/или доставката и поддръжката на оборудване/съоръжения/решения за опазване на околната среда — важи само за обособена позиция № 2.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката по съответната обособена позиция.

За дейности с предмет и обем „сходни с тези на поръчката“ се приемат:

— за обособена позиция № 1 – доставка на минимум 20 броя съоръжения (контейнери) за приемане на отпадъци, всеки с вместимост поне 1000 л.,

— за обособена позиция № 2 – доставка и въвеждане в експлоатация на минимум 3 броя съоръжения за реагиране при замърсявания във водни пространства (съоръжения за събиране на отпадъци от водната повърхност, предназначени за разливи и отпадъци).

При подаване на оферта съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Към участниците по обособена позиция № 2:

2. Участниците в процедурата по обособена позиция № 2 трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на разработването и/или производството, и/или търговията, и/или доставката и поддръжката на оборудване/съоръжения/решения за опазване на околната среда.

При подаване на оферта съответствието с изискването по т. 3.3.2 се декларира в еЕЕДОП (част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на разработването и/или производството, и/или търговията, и/или доставката на оборудване/съоръжения/ решения за опазване на околната среда.

3. Участниците в процедурата по обособена позиция № 2 трябва да прилагат система за управление на околната среда съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на разработване и/или производството, и/или търговията, и/или доставката и поддръжка на оборудване/съоръжения/решения за опазване на околната среда.

При подаване на оферта съответствието с изискването по т. 3.3.3 се декларира в еЕЕДОП (част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват в областта на разработването и/или производството, и/или търговията, и/или доставката и поддръжката на оборудване/съоръжения/решения за опазване на околната среда.

Съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП ще бъдат приемани и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по не зависещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Сертификатите по т. 2 и 3 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. За отговарящи на изискванията се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Преди подписване на договора и за двете обособени позиции изпълнителят представя гаранция за неговото изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от общата цена на съответния договор без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка.

Участникът, определен за изпълнител на поръчката по обособена позиция № 2, представя гаранция, обезпечаваща авансовото плащане по договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансовото плащане по обособена позиция № 2 се уреждат в договора за изпълнение на съответната обособена позиция.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Посочената прогнозна стойност за поръчката като цяло, съответно прогнозните стойности на отделните обособени позиции, представлява максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага за изпълнение на поръчката.

2. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансирането за нейното изпълнение. В тази връзка на основание чл. 114 от ЗОП договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му.

3. Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за изпълнение на съответната обособена позиция, където е предвидена схема на плащанията.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване обединенията да имат правна форма за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, задължително в акта за създаване на обединението, членовете следва да уговорят солидарна отговорност за изпълнението на договора за обществената поръчка и трябва да бъде посочена следната информация:

— права и задължения на участниците в обединението,

— разпределение на отговорността между членовете на обединението,

— дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението,

— определяне на партньор, който ще представлява обединението (може да бъде направено и в отделен/обособен документ).

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 27/07/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/01/2020
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала в главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато преди или по време на провеждането ѝ за него са възникнали обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице забранителните основания по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Освен на посочените по-горе основания възложителят отстранява от процедурата:

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка,или в документацията;

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

в) участници, които са свързани лица;

г) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019