Услуги - 63300-2017

18/02/2017    S35

България-София: Услуги на въздушния транспорт

2017/S 035-063300

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Александър Гьорев
Електронна поща: а.giorev@nra.bg
Телефон: +359 298593261
Факс: +359 298593348
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://nra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=305
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://nap.bg/page?id=305
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на самолетни билети и застраховки.

II.1.2)Основен CPV код
60400000 Услуги на въздушния транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Националната агенция за приходите (НАП) на Република България търси услугите на изпълнител, който да осигурява самолетни билети и медицински застраховки, при условия подробно описани в Техническите спецификации на поръчката. Основните дестинации, по които се извършват командировки на служители на НАП са: Брюксел, Лондон, Ливърпул, Дъблин, Париж, Рим, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Виена, Лисабон, Мадрид, Стокхолм, Копенхаген, Амстердам, Берн, Будапеща, Краков, Любляна, Букурещ, Талин, Вилнюс, Прага, Братислава, Истанбул, Москва, Ню Йорк, Вашингтон. Този списък не е изчерпателен и възложителят не се ангажира със закупуване на билети по всички от изброените дестинации, нито се ограничава да закупува билети само в рамките на изброените дестинации. Срок на изпълнение — 24 месеца или до изчерпване на максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 375 000 BGN без ДДС, в рамките на този срок, с начална дата на изпълнение датата на сключване, но не по-рано от 8.8.2017 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 375 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60400000 Услуги на въздушния транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Бул. „Княз Дондуков“ № 52.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Да се осигуряват изгодни и удобни полети на авиокомпании, във всички дни от седмицата, по възможност директни или с минимален брой прекачвания, кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои; Предложените самолетни билети не могат да бъдат предоставени от нискобюджетни авиокомпании, които не са членки на BSP, освен при изрична заявка от страна на възложителя. Изпълнителят да има представителство на територията на гр. София; Да приема запитвания и заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива, вкл. и при извънредни обст-ва, както и в почивни и празнични дни /24 часа в денонощието и 7 дни седмично/; В рамките на 60 мин. от момента на запитване за варианти на пътуване да предоставя миним 3 оферти. При заявка за закупуване на самолетен билет, изпълнителят е задължен да я изпълни в рамките на 60 мин.; Да предоставя медицински застраховки с покритие на основни рискове на стойност 10 000 EUR с включен асистанс.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
II.2.10)Информация относно вариантите
II.2.11)Информация относно опциите
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
23/03/2017

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Да е оторизиран агент и/или член на IATA. Участникът декларира членството си в част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата; Информацията се представя в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б от ЕЕДОП.

2. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Информацията се представя в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП.

3. Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Информацията се представя в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП.

4. Да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката-Амадеус или еквивалентна; Участникът декларира, че е оторизиран за работа със система за резервации в част ІV, буква В, т. 4 от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Пот. 1: Уч-те трябва да имат изпълнени през последните 3 год. до датата на подаване на офертата, поне 3 усл.и с предмет идентичен или сходен на предмета на поръчката (осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и застраховки). По т. 2. Уча-те трябва да разполагат с поне 3 лица, к-то ще отговарят за изпълнение на поръчката. 2-те лица, които ще отговорят за оперативната работа следва да са с висше или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма, притежаващи сертификат или друг еквивалентен док-т, удостоверяващ IATA квалиф-я и с поне 3 год. опит в областта, а лицето-член на ръководния състав, което ще отговаря за изпълнение на договора, следва да има поне 5 год. опит в областта на осигуряването на самолетни билети. По т. 3: мин. 2 моб. телеф. линии, и поне 1 терминал за осиг. на билети; по т. 4: Да работи с Амадеус или с друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката ще бъде дадено в документ „Технически спецификации“ — част от документацията за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.5)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящето обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/02/2017