Tjänster - 635461-2021

13/12/2021    S241

Sverige-Stockholm: Marknadsundersökningar

2021/S 241-635461

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stadsledningskontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Stadsledningskontoret, Stockholms stad Ragnar Östbergs plan 1
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 105 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Stefan Tengbom
E-post: stefan.tengbom@stockholm.se
Telefon: +46 850829044
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsledningskontoret/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=48002
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=48002
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Medarbetarundersökningar 2022

Referensnummer: KS 2021/1442
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79310000 Marknadsundersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Staden genomför årligen en medarbetarundersökning till stadens ungefär 40 000 medarbetare vid ungefär 4 000 olika enheter. Syftet med upphandlingen är att anlita utomstående kompetens för genomförande av dessa undersökningar. Tjänsten omfattar att för beställarens räkning tillhandahålla hela processen med förberedelsearbete, genomförande, analys, rapportering och utvärdering av medarbetarundersökning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79310000 Marknadsundersökningar
79311000 Undersökningar
79311100 Utformning av undersökningar
79311200 Genomförande av undersökningar
79311300 Undersökningsanalys
79320000 Opinionsundersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Staden genomför årligen en medarbetarundersökning till stadens ungefär 40 000 medarbetare vid ungefär 4 000 olika enheter. Syftet med upphandlingen är att anlita utomstående kompetens för genomförande av dessa undersökningar. Tjänsten omfattar att för beställarens räkning tillhandahålla hela processen med förberedelsearbete, genomförande, analys, rapportering och utvärdering av medarbetarundersökning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2+2 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/01/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/12/2021