Услуги - 636646-2021

14/12/2021    S242

Малта-Valletta: Предоставяне на услуги по разработване, специализирани услуги, технологични решения, услуги по поддръжка за ИТ софтуер – DSTS 2

2021/S 242-636646

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 211-549092)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Пощенски адрес: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Град: Valletta
код NUTS: MT0 Malta
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: contracts@easo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://easo.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по разработване, специализирани услуги, технологични решения, услуги по поддръжка за ИТ софтуер – DSTS 2

Референтен номер: EASO/2021/907
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по консултиране/изпълнение за софтуер, системи и разработване на проект.

• Обособена позиция 1: ИТ проекти и приложения: изпълнение на нови приложения, основни подобрения и нови версии за съществуващите приложения и дейности по поддръжка на жизнения цикъл на приложения;

• Обособена позиция 2: ИТ инфраструктура, операции и сигурност: в областта на ИТ инфраструктурата и операциите, осигуряване на, включително, но без да се ограничава до, системи за съхранение, резервни системи, системи за виртуализация, мрежови и комуникационни системи и системи за подпомагане на функционирането и мисията. В допълнение, в области на ИТ сигурност, допълнителна защита на ИТ инфраструктурата и ежедневните операции.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/12/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 211-549092

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Обособена позиция №: 1 and 2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 17/12/2021
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 11/01/2022
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Обособена позиция №: 1 and 2
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 20/12/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 12/01/2022
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: