Доставки - 639803-2020

31/12/2020    S255

България-Бургас: Газове с медицинска употреба

2020/S 255-639803

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД
Национален регистрационен номер: 102274111
Пощенски адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 73
Град: Бургас
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Дончева Николова-Петкова
Електронна поща: i.petkova@abv.bg
Телефон: +359 879358008
Факс: +359 56810592
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalburgas.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12780
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/99915
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/99915
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки медицински газове за нуждите на „УМБАЛ — Бургас“ АД

II.1.2)Основен CPV код
24111500 Газове с медицинска употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на доставка са медицински газове:

Обособена позиция № 1:

— течен кислород за медицински нужди с чистота не по-малко от 99,50 % — 139 200 килограма,

— газообразен кислород с чистота не по-малко от 99,50 % (в бутилки) — 980,00 м3.

Обособена позиция № 2 — райски газ с чистота 96,0 — 13 648 кг.

Обособена позиция № 3 — течен азот (в дюарови съдове) с чистота 99,99 — 1 012 кг.

Обособена позиция № 4 — въглероден двуокис (в бутилки) с чистота 99,99 — 220 кг.

Този от участниците, който спечели процедурата по обособена позиция № 1, следва в рамките на срок от 48 часа от подписване на договора да осигури и монтира на определена за целта площадка резервоар за събрание и подаване на течен кислород с вместимост от 10 000 литра. Същият следва да предостави на възложителя за срока на действие на договора правото на безвъзмездно ползване върху стоманени бутилки от 3 л, 5 л и 10 л.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 236 296.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кислород за медицински нужди

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24111500 Газове с медицинска употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„УМБАЛ — Бургас“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Течен кислород за медицински нужди с чистота не по-малко от 99,50 % — 139 200 килограма,

Газообразен кислород с чистота не по-малко от 99,50 % (в бутилки) — 980,00 м3.

Този от участниците, който спечели процедурата по обособена позиция № 1, следва в рамките на срок от 48 часа от подписване на договора да осигури и монтира на определена за целта площадка резервоар за събрание и подаване на течен кислород с вместимост от 10 000 литра. По време на монтажа на резервоара спечелилият участник предлага техническо решение за непрекъснатото осигуряване на болницата с медицински кислород. Същият следва да предостави на възложителя за срока на действие на договора правото на безвъзмездно ползване върху стоманени бутилки от 3 л, 5 л и 10 л, собственост на изпълнителя, за обезпечаване на договорените доставки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 57 640.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Райски газ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24111500 Газове с медицинска употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„УМБАЛ — Бургас“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Райски газ с чистота 96,0 — 13 648 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 177 424.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Течен азот (в дюарови съдове)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24111500 Газове с медицинска употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„УМБАЛ — Бургас“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Течен азот (в дюарови съдове) с чистота 99,99 — 1 012 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 012.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Въглероден двуокис (в бутилки)

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24111500 Газове с медицинска употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„УМБАЛ — Бургас“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Въглероден двуокис (в бутилки) с чистота 99,99 — 220 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 220.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По отношение на участниците не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—260 от НК; наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура; наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; нарушение на задълженията в областта на трудовото право по смисъла на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ, а за чужди юридически лица — еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на съответната държава по регистрация на търговеца — изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ (обособена позиция № 2) и/или течен и газообразен кислород (обособена позиция № 1), при условие че участниците не са производители на съответния медицински газ.

С оглед на горните изисквания, към момента на сключване на договор със спечелилия участник същият представя:

1. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ, за чужди юридически лица — еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на съответната държава по регистрация на търговеца — изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ (обособена позиция № 2) и/или течен и газообразен кислород (обособена позиция № 1), при условие че участниците не са производители на съответния медицински газ.

Е са производители на съответния медицински газ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвиждат

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

С оглед посочените по-долу изисквания към момента на сключване на договор със спечелилия участник същият представя:

1. Заверено от участника копие на сертификат EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на участника.

2. Заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение с телефон за връзка с подписалия препоръката, свързани с доставка на медицински газове през последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на заявлението за участие.

3. Списък на техническите лица, заети с изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.

4. Списък на собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица специализирани транспортни средства (автоцистерни за превоз на опасни товари), необходими за обезпечаване на доставките франко склада на възложителя.

5. Заверени копия на свидетелства за регистрация, както и удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, за превоз на газообразен и течен кислород, издадено от ИА „Автомобилна администрация“, или еквивалентен документ за участници чужди юридически лица за специализираните транспортни средство за превоз на опасни товари (ADR) — изискването е приложимо по отношение на участниците спечелили процедурата в частта за доставка на райски газ (обособена позиция № 2) и/или течен и газообразен кислород (обособена позиция № 1).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Сертификат EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен на името на участника.

Да е изпълнил минимум 1 дейност, свързана с доставка на медицински газове през последните 3 години, считано от крайната дата на подаване на заявлението за участие, като в конкретния случай е без значение вида на възложителя и обема на поръчката.

Минимум 1 техническо лице, заето с изпълнението на поръчката.

Минимум 1 собствено, наето, на лизинг или предоставено от трети лица специализирано транспортно средства (автоцистерни за превоз на опасни товари), необходими за обезпечаване на доставките франко склада на възложителя – изискването е приложимо за всяка отделна обособена позиция.

Специализираните транспортни средство за превоз на опасни товари (ADR) трябва да притежават свидетелства за регистрация, както и удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, за превоз на газообразен и течен кислород, издадено от ИА „Автомобилна администрация“, или еквивалентен документ за участници чужди юридически лица — изискването е приложимо по отношение на предложенията за доставка на райски газ (обособена позиция № 2) и/или течен и газообразен кислород (обособена позиция № 1).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/02/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/02/2021
Местно време: 12:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Не по-рано от 20 месеца след сключване на договорите по настоящата процедура.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице както и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове, в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2020