Доставки - 639810-2020

31/12/2020    S255

България-София: Работно облекло за медицински персонал

2020/S 255-639810

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Мутафчийска
Електронна поща: v.mutafchijska@sofia.bg
Телефон: +359 29377252
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1240
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/90889
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/90889
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети

II.1.2)Основен CPV код
33199000 Работно облекло за медицински персонал
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети, чрез отпечатване на ваучери за работно облекло с номинална стойност 10, 20 и 50 BGN.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 600.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33199000 Работно облекло за медицински персонал
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на дирекция „Здравеопазване“, находяща се на адрес гр. София, ул. „Оборище“ № 44, ет. 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети, чрез отпечатване на ваучери за работно облекло с номинална стойност 10, 20 и 50 BGN.

Общ брой единични комплекти — 240 бр., както следва:

— 420,00 BGN за всеки служител на 8-часов работен ден — 190 бр.,

— 210,00 BGN за всеки служител на 4-часов работен ден — 50 бр.

Списък на работното облекло:

1. костюм — туника и панталон — 1 бр.;

2. престилка, бяла — 2 бр.;

3. обувки, профилактични — 2 бр.;

4. топла връхна дреха — 1 бр.;

5. обувки — 1 чифт.

Възложителят може да заявява допълнителен брой ваучери за работно облекло с посочените номинали след допълнително възлагане и в рамките на посочената прогнозна стойност на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Разновидност на артикулите / Тежест: 50 точки
Критерий, свързан с разходи - Име: Процент отстъпка от цените на артикулите / Тежест: 50 точки
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване за наличие на годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за наличие на определено икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за наличие на технически и професионални възможности.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Всеки участник в процедурата следва да разполага с минимум 2 (два) бр. търговски обекта. При необходимост възложителят може да заявява допълнителен брой ваучери за работно облекло (дрехи и обувки) с посочените номинални стойности. Разходите за доставка на ваучерите за работно облекло (дрехи и обувки) до адреса на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Доставените ваучери за дрехи и профилактични обувки да бъдат с едногодишен срок на валидност за приемането им в търговските обекти, посочени от изпълнителя, считано от датата на заявяване от страна на възложителя.

Изисквания към отпечатването на бланката за ваучерите за работно облекло:

— да имат бар код и/или сериен/пореден номер за идентификация и проследяване на ваучера,

— да имат надпис с наименованието и ЕИК на фирмата, издала този ваучер,

— да е посочена номиналната стойност на ваучера (10,00, 20,00 и 50,00 BGN),

— да имат посочен срок на валидност на ваучера в търговските обекти на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/01/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/01/2021
Местно време: 14:00
Място:

В ЦАИС ЕОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от р-л III.2) „У-ия във връзка с п-ката (в приложимите случаи)“:

Ваучерите трябва да бъдат поставени в кочан или книжка по съответния номинал. Веднъж месечно от из-ля се изготвя справка за усвояването на ваучерите, като възложит. заплаща сумата на реално изразходваните средства. Доставените ваучери да бъдат с едногодишен срок на валидност за приемането им в търговските обекти на из-теля, считано от датата на заявяване от възложителя.

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛ и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

2. Посочената прогнозна стойност на поръчката е прогнозната стойност на договора и максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (две на сто) от прогнозната ст-ст на договора без включен ДДС и се освобождава съгласно проекта на договор. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на поръчката, без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума; банкова г-ция; застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

4. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл. 112 от ЗОП. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП, декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 и въпросник по ЗМИП.

5. Настоящата поръчка се възлага при критерий по чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗОП — оптимално съотношение качество/цена, при следната методика за оценка:

КО=100 точки=П1+П2, където:

КО — комплексна оценка на офертите;

П1 — технически показател „Разновидност на артикулите“, с отн. тежест 50, макс. бр. т. 50; и

П2 — ценови показател „Процент отстъпка от цени на артикулите“, с отн. тежест 50, макс. бр. т. 50.

П1=50х(Cn/Cmax), където:

Cn — предложена разновидност артикули от съответния участник; и

Сmax — най-голяма предложена разновидност артикули.

П2=50х(Cn/Cmax), където:

Cn — предложен процент отстъпка от цената на артикулите от съответния участник; и

Cmax — най-висок предложен процент отстъпка от цената на артикулите.

6. Обществени поръчки с предмет „Доставка на защитно облекло и екипировка за 13 доброволци от Доброволното формирование на Столична община“ на стойност 10 739, 17 BGN без вкл. ДДС и „Доставка на работно облекло за нуждите на ОПСП“ на стойност 20 000 BGN без ДДС ще бъдат възложени на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП съобразно индивидуалната им стойност, като тези стойности не са включени в прогнозната стойност на настоящата открита процедура за възлагане на ОП.

7. Възложителят поставя условие за уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство, в случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице.

8. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП артикулите, обект на поръчката, попадат в списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, приет с РМС № 591 от 18 юли 2016 г. , които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания следва да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Участниците посочват обстоятелствата по чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП в ЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор“, буква A „Информация за икономическия оператор“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава съгласно реда и условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/12/2020