Tjänster - 640801-2022

18/11/2022    S223

Sverige-Kristinehamn: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2022/S 223-640801

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ELSÄKERHETSVERKET
Nationellt registreringsnummer: 202100-4466
Postadress: Box 4
Ort: Kristinehamn
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 681 21
Land: Sverige
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se
Telefon: +46 10-1680533
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.elsakerhetsverket.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/elsakerhet/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=77953
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/elsakerhet/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=77953
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Säkerhet mot personskada och sakskada

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förvaltning av ärendehanteringssystem

Referensnummer: 22EV4969
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar förvaltning och utveckling av Elsäkerhetsverkets befintliga Platinalösning och därtill knutna moduler och tjänster. Leverantören tillhandahåller såväl support och felavhjälpning som hjälp med konfiguration, anpassningar och uppdateringar av systemet.

Elsäkerhetsverket har köpt mjukvaran i ett särskilt avtal med produktleverantören Formpipe AB, för att få rättigheter till systemet och tillgång till nya versioner

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Platina är myndighetens gemensamma system för diarieföring, ärendehandläggning, dokumenthantering och registerhantering sedan april 2009. Specialutvecklade funktioner i Platina, så kallade processkort, används för att registrera statistik och följa upp verksamheten. Andra funktioner som utvecklats för Elsäkerhetsverkets Platina är exempelvis rapporter och bokmärken som används i mallar. Domain Sync används för att synkronisera in användare från Elsäkerhetsverkets Active Directory. Mail importer används för att via e-post skicka in handlingar för registrering i Platina.

Portal Bas används som plattform för tre e-tjänster i dagsläget, vilka är i hög grad automatiserade och integrerade med Platina. Elsäkerhetsverket erbjuder även en egen API-tjänst som kan användas av externa parter för att göra slagningar mot företagsregistret, via nämnda portal.

Myndigheten har också låtit utveckla egna integrationer mot andra e-tjänster och använder File importer för denna integration. Elsäkerhetsverkets Platina har även integrationer mot externa registertjänster för att kunna göra API-slagningar i e-tjänster och för att exportera och importera data för månadsuppdateringar. Platinas Webbdiarium används sedan 2012, i eget anpassad form. Produktionsmiljön är uppsatt på tre servrar, databasserver, webbserver och filserver. En motsvarande AT-miljö finns uppsatt för utveckling och test. I förvaltningsobjektet ingår även servrar för anknytande e-tjänster. Elsäkerhetsverket har ingen egen IT-avdelning, utan köper drift och förvaltning. Nuvarande leverantör är Atea. Avtalet kommer att upphandlas på nytt under 2023. Platina-partnern arbetar tätt ihop med  driftsleverantören vid incidenthantering. 

Platinaleverantören får tillgång till Elsäkerhetsverkets Platinamiljöer via VPN-tunnel. Leverantören har även en egen oberoende Platinamiljö för utveckling och test, för vilken leverantören själv bekostar eventuella licenser.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 13/05/2023
Slut: 12/05/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2027-05-12

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/12/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/03/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/12/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/11/2022