Varor - 64225-2021

08/02/2021    S26

Rumänien-Târgu Mureș: Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk

2021/S 026-064225

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 007-010819)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Nationellt registreringsnummer: 4322742
Postadress: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Ort: Târgu Mureș
Nuts-kod: RO125 Mureş
Postnummer: 540142
Land: Rumänien
Kontaktperson: Leb Annamaria, Prunaș Ramona
E-post: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Internetadress(er):
Allmän adress: www.umfst.ro
Upphandlarprofil: www.e-licitatie.ro

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Referensnummer: 0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST „G.E. Palade” Targu Mures) lanseaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, avand ca obiect: „Dotarea cu echipamente didactice si de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei”.

Modernizarea, respectiv digitalizarea invatamantului si cercetarii la UMFST „G.E. Palade” Targu Mures reprezinta un obiectiv strategic in dezvoltarea universitatii.

Cresterea numarului de studenti, dezvoltarea rapida a tehnologiei, cat si tendintele de modernizare in ce priveste echipamentele destinate activitatilor didactice si de cercetare induc necesitatea progresului permanent in procesul de invatamant tehnic.

Pentru a face fata provocarilor produse de noua revolutie industriala, viitorii ingineri trebuie sa dobandeasca cunostinte temeinice despre interconectare, integrarea echipamentelor si tehnologiilor, transparenta informatiilor cat si descentralizarea deciziilor.

In acest context, universitatea este datoare sa puna la dispozitie atat informatii teoretice, cat si practice, sustinute de un suport tehnic modern si competitiv, care sa permita viitorilor ingineri sa faca fata cu succes provocarilor cu care industria ingineriei ii intampina.

Prin urmare, autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente necesare dotarii laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune);

— lot 2 – set hardware si software pentru investigare biosemnale;

— lot 3 – set instrumentatie virtuala cu module experiment;

— lot 4 – strung cu comanda numerica;

— lot 5 – strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta;

— lot 6 – masina de rectificat plan;

— lot 7 – masina de rectificat rotund;

— lot 8 – stand didactic Smart Grids;

— lot 9 – stand pentru simularea centralelor electrice;

— lot 10 – Laborator Industry 4.0.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 17.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/02/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 007-010819

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: 8, 9
Plats där texten ska ändras: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
I stället för:
Datum: 19/02/2021
Ska det stå:
Datum: 26/02/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: 8, 9
Plats där texten ska ändras: Condiții de deschidere a ofertelor
I stället för:
Datum: 19/02/2021
Ska det stå:
Datum: 26/02/2021
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Del nr: 8, 9
Plats där texten ska ändras: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
I stället för:
Datum: 19/11/2021
Ska det stå:
Datum: 26/11/2021
Avsnitt nummer: VI.3)
Plats där texten ska ändras: Informații suplimentare
I stället för:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

— lot 1-9: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de propuneri financiare noi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016;

— lot 10: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa e-licitatie.ro

Avand in vedere cerinta autoritatii contractante, referitoare la asigurarea compatibilitatii dintre produsele care fac obiectul caietului de sarcini aferent lotului 8 si lotului 9 si aparatura Lucas-Mueller existenta in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei a UMFST „G.E. Palade” Targu Mures, autoritatea contractanta recomanda vizitarea salilor de laborator in cadrul carora se va realiza instalarea, configurarea, punerea in functiune, integrarea si operationalizarea echipamentelor solicitate. La solicitarea ofertantilor, UMFST „G.E. Palade” Targu Mures va asigura informatiile necesare vizitarii salilor de laborator (persoane de contact, numere telefon).

Ska det stå:

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc:

— lot 1-9: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de propuneri financiare noi, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016;

— lot 10: in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP, atasata la anuntul de participare. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa e-licitatie.ro

Avand in vedere cerinta autoritatii contractante, referitoare la asigurarea compatibilitatii dintre produsele care fac obiectul caietului de sarcini aferent lotului 8 si lotului 9 si aparatura Lucas-Nuelle existenta in cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei a UMFST „G.E. Palade” Targu Mures, autoritatea contractanta recomanda vizitarea salilor de laborator in cadrul carora se va realiza instalarea, configurarea, punerea in functiune, integrarea si operationalizarea echipamentelor solicitate. La solicitarea ofertantilor, UMFST „G.E. Palade” Targu Mures va asigura informatiile necesare vizitarii salilor de laborator (persoane de contact, numere telefon).

VII.2)Övriga upplysningar: