Услуги - 65221-2017

21/02/2017    S36

България-Луковит: Услуги на обществения пътен транспорт

2017/S 036-065221

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Луковит
Национален регистрационен номер: 000291602
Пощенски адрес: ул. „Възраждане“ № 73
Град: Луковит
код NUTS: BG315 Lovech
Пощенски код: 5770
Държава: България
Лице за контакт: гл. експерт ППОП А. Цветанова
Електронна поща: lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 69752014
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.lukovit.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/179
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.op.lukovit.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Луковит, по обособени позиции”.

II.1.2)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва извършването на транспортни услуги — обществен превоз на пътници по 3 обособени позиции, както следва: Позиция № 1: „Обществен превоз на пътници, деца и ученици по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми”; Позиция № 2: Специализиран превоз на деца и ученици по автобусни линии от утвърдените общинска транспортна схема” по линии: 1. Луковит- Тодоричене- Румянцево- Луковит; 2. Луковит — Радомирци- Луковит; 3. Луковит- Карлуково- Петревене- Луковит; позиция № 3 — Случаен превоз на ученици за общински празници по Проект BG05M2OP001-3.001-0001 „Заедно“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 659 450.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Обществен превоз на пътници, деца и ученици по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

Община Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугата включва обществен превоз на всички правоимащи определени в чл. 19 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Приета с ПМС № 163 от 29.6.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.. Услугата включва и обществен превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище по маршрутни разписания по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, подробно описани в Техническите спецификации, част от документацията, както следва: 1. Тодоричене — Луковит — 19 бр.; 2. Карлуково — Луковит- 12 бр.; 3. Ъглен — Луковит — 26 бр.; 4. Румянцево — Луковит — 36 бр.; 5. Дерманци — Луковит — 30 бр.; 6. Торос — Луковит — 26 бр.; 7. Беленци — Луковит — 3 бр.; 8. Златна Панега — Луковит — 22 бр.; 9. Бежаново — Луковит — 19 бр.; 10. Петревене — Луковит — 2 бр. 11. Радомирци — Луковит — 4 бр.; 12. Червен бряг- Луковит — 1 бр.; 13. Дъбен — Луковит — 1 бр.; 14. Луковит — Торос- 1 бр.; 15. Дъбен — Торос- 1 бр.; Превозът на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище ще се извършва на територията на Община Луковит, както следва: — Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“; ? Луковит СУ „А. Константинов“; ? Румянцево ОУ „Христо Ботев“; ? Торос ОУ „Васил Левски“; ? Луковит НУ „Инж. Г. И. Вълков“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 546 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ежегодно в срок до 15. септември на съответната учебна година Директорите на училищата изготвят списъци съгласно изискванията на чл. 19, ал. 8 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Специализиран превоз на деца и ученици по автобусни линии от утвърдените общинска транспортна схема” по линии

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

Община Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Специализиран превоз на деца и ученици по маршрутно разписание от утвърдена общинска транспортна схема по линии:

1. Луковит- Тодоричене- Румянцево- Луковит за 117 бр. деца и ученици в средищно училище ОУ „Васил Левски“, с. Румянцево.

2. Луковит — Радомирци- Луковит — 32 бр. ученици в приемащо училище СУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит.

3. Луковит — Карлуково- Петревене- Луковит- 15 деца в задължителна предучилищна възраст в ДГ „Червената шапчица“, Луковит.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 110 550.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ежегодно в срок до 15. септември на съответната учебна година Директорите на училищата изготвят списъци съгласно изискванията на чл. 19, ал. 8 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Случаен превоз на деца за общински празници по Проект BG05M2OP001-3.001-0001 „Заедно“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

Община Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Превозът на децата от детските градини за общински празници по Проект BG05M2OP001-3.001-0001„Заедно“ се предвижда да бъде както следва: А). Общински детски празник на приказните герой, проведен в читалището в гр. Луковит, предвижда се случаен превоз на около 150 деца от детските градини придружени от родители от с. Бежаново, с. Дерманци, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос и с. Ъглен до гр. Луковит и обратно, както следва: Първи ден: — Пътуват с 1 автобус от ОУ Бежаново 14 деца, ДГ Бежаново 24 деца и ДГ Ъглен — 12 — общо 50 деца с придружители по маршрута Луковит- Бежаново- Ъглен- НЧ Луковит и обратно. — Пътуват с 1 автобус ДГ Дерманци 30 — общо 30 деца с придружители по маршрута Луковит — Дерманци- НЧ Луковит и обратно. Общински детски празник „Аз съм актьор“ е предвиден към 27.4.2017 г. Втори ден: — Пътуват с 1 автобус от ДГ Тодоричене 10 деца, ДГ Румянцево 14 деца — общо 24 деца с придружители по маршрута Луковит- Румянцево- Тодоричене- НЧ Луковит и обратно. — Пътуват с 1 автобус ПГ ОУ Дерманци 12 деца и ДГ Торос — 34 деца — общо 46 деца с придружители по маршрута Луковит — Торос- Дерманци- НЧ Луковит и обратно. Общински детски празник „Аз съм актьор“ е предвиден към 28.4.2017 г. Б). Общински детски празник на музиката и танците, проведен в читалището в гр. Луковит, предвижда се случаен превоз на около 150 деца от детските градини придружени от родители от с. Бежаново, с.Дерманци, с. Румянцево, с.Тодоричене, с.Торос и с.Ъглен до гр. Луковит и обратно, както следва: Първи ден: - Пътуват с 1 автобус от ОУ Бежаново 14 деца, ДГ Бежаново 24 деца и ДГ Ъглен — 12 — общо 50 деца с придружители по маршрута Луковит- Бежаново- Ъглен- НЧ Луковит и обратно. — Пътуват с 1 автобус ДГ Дерманци 30 — общо 30 деца с придружители по маршрута Луковит — Дерманци- НЧ Луковит и обратно. ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ПРАЗНИК предвиден към 15-19 май 2017 Г. Втори ден:- Пътуват с 1 автобус от ДГ Тодоричене 10 деца, ДГ Румянцево 14 деца — общо 24 деца с придружители по маршрута Луковит- Румянцево- Тодоричене- НЧ Луковит и обратно. Пътуват с 1 автобус ПГ ОУ Дерманци 12 деца и ДГ Торос — 34 деца — общо 46 деца с придружители по маршрута Луковит — Торос- Дерманци- НЧ Луковит и обратно. Общински детски празник предвиден към 15-19.5.2017 г. В). Общински детски празник на спорта и игрите, проведен в читалището в гр. Луковит, предвижда се случаен превоз на около 150 деца от детските градини придружени от родители от с. Бежаново, с. Дерманци, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос и с. Ъглен до гр. Луковит и обратно. Първи ден:

— Пътуват с 1 автобус от ОУ Бежаново 14 деца, ДГ Бежаново 24 деца и ДГ Ъглен — 12 — общо 50 деца с придружители по маршрута Луковит- Бежаново- Ъглен- НЧ Луковит и обратно. — Пътуват с 1 автобус ДГ Дерманци 30 — общо 30 деца с придружители по маршрута Луковит — Дерманци- НЧ Луковит и обратно. Общински детски празник предвиден към 8-9.6.2017 г. Втори ден:

— Пътуват с 1 автобус от ДГ Тодоричене 10 деца, ДГ Румянцево 14 деца — общо 24 деца с придружители по маршрута Луковит- Румянцево- Тодоричене- НЧ Луковит и обратно. Пътуват с 1 автобус ПГ ОУ Дерманци 12 деца и ДГ Торос — 34 деца — общо 46 деца с придружители по маршрута Луковит — Торос- Дерманци- НЧ Луковит и обратно. Общински детски празник предвиден към 8-9.7.2017 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Договор BG05M2OP001-3.001-0001, проект: „Заедно“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структ.
II.2.14)Допълнителна информация

Да осигури безпрепятствен превоз на пътниците с технически изправни превозни средства, за маршрутите, разполагащо с не по-малко от 42+1 седящи места. Действително извършени услуги по транспорт ще се заплащат, както следва: — междинни плащания — поетапно, след изпълнение на всяка 1 от договорените услуги.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За участниците не следва да са налице условията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участниците следва да са лицензирани за извършване на превоз на пътници на територията на Република България. Участниците посочват информацията относно лиценза за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или относно лиценза за извършване на международен превоз на пътници — лиценз на Общността, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП — Образец № 1.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка. Участниците посочват информацията относно притежавания опит в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП — Образец № 1, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга. 2. Участниците трябва да имат на разположение минимум брой водачи, равен на изискващият се общ брой МПС за съответната позиция. Участниците посочват информацията относно лицата на разположение за изпълнение на поръчката в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 2 от ЕЕДОП — Образец № 1. 3. Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване или еквивалентно за изпълнение на поръчката, както следва:

За обособена позиция № 1: Всеки участник има право да подаде оферта за участие, чрез която да кандидатства едновременно за общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на Община Луковит, като посочат достатъчен брой МПС, за покриване на маршрутните линии: Участниците посочват изискуемата информация (вид, клас, екологични стандарти) относно техническото оборудване за изпълнение на поръчката в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9 от ЕЕДОП — Образец № 1.

Изпълнителят се задължава да изпълнява изискванията за времето на управление, прекъсване и почивка на водачите при извършване на превози с превозни средства, посочени в чл. 3, буква „а“ от регламент (ЕО) № 561/2006 г. на Европейския парламент и на Наредба № Н-3 от 7.4.2009 г.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да докаже за всяка обособена позиция, за която участва наличието на 1 изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентична или сходна с предмета на поръчката се счита услуга за автобусен превоз на пътници. 2. Предложените водачи трябва да притежават свидетелство за управление на МПС, удостоверяващи правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория МПС и удостоверение за психологическа годност. При участие за повече от 1 позиция участникът трябва да разполага с необходимия брой лица за всяка позиция, като лицата могат да се припокриват за отделните позиции. 3. Разписание № 1: „Автобусна линия Луковит — Бежаново /в работни дни/ Обща дължина на маршрута — 29 км — 1 бр. автобус. Разписание № 2: „Автобусна линия Луковит — Беленци обща дължина — 24 км — 1 бр.; Разписание № 3: „Автобусна линия Луковит — Дерманци обща дължина — 14 км — 1 бр.; Разписание № 4: „Автобусна линия Луковит — Дъбен обща дължина — 10 км - 1 бр.; Разписание № 5: „Автобусна линия Луковит — Карлуково обща дължина –18 км — 1 бр.; Разписание № 6: „Автобусна линия Луковит — Торос Обща дължина 22 км - 1 бр.; Разписание № 7: „Автобусна линия Луковит — Пещерна обща дължина — 22 км - 1 бр.; Разписание № 8: „Автобусна линия Луковит — Румянцево Обща дължина на маршрута — 9 км — 1 бр.; Разписание № 9: „Автобусна линия Луковит — Ловеч Обща дължина — 68 км — 1 бр. Разписание № 10: „Автобусна линия Луковит-Ъглен — Ловеч Обща дължина — 75 км — 1 бр.; Разписание № 11: „Автобусна линия Луковит — З л. Панега Обща дължина — 15 км — 1 бр.; Разписание № 12: „Автобусна линия Луковит — Ябланица Обща дължина — 35 км — 1бр.; Разписание № 13: „Автобусна линия Луковит — Червен бряг Обща дължина — 15 км — 1 бр.; Разписание № 14: „Автобусна линия Луковит — Ракита Обща дължина — 19 км — 1 бр.; Разписание № 15: „Автобусна линия Луковит — Плевен Обща дължина — 47 км — 1бр.; Разписание № 16: „Автобусна линия Луковит — София Обща дължина — 125 км — 1 бр.; Разписание № 17: „Автобусна линия Бежаново — Беглеж Обща дължина: 18 км. — 1 бр.; /от 1 септември — до 30 юни/. Съгласно чл.37, т.3, букви „а“ и „б” от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/ автобусите да са с класове II, III и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.— Превозните средства да отговаря на екологични норми Евро IV, V или VI. превозните средства могат да се припокриват. 1. Специализиран превоз на деца и ученици по автобусна линия Луковит- Тодоричене– Румянцево ОУ „Христо Ботев“ от транспортна схема: /от 15.9. — до 30.6. /2 бр.; 2. Специализиран превоз на деца и ученици по автобусна линия Луковит- Радомирци — Луковит СУ „А. Константинов“ гр. Луковит от транспортна схема: /от 15.9. — до 30.6. /- бр.; 3. Специализиран превоз на деца и ученици по автобусна линия Луковит- Карлуково- Петревене- ДГ „Червената шапчица“ гр. Луковит от транспортна схема: /от 15.9. — до 30.6. / — 1 бр.. Съгласно чл. 37, т. 3, буква „а” от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/ може да се изпълнява с всички класове автобуси с наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън. — Превозните средства да отговаря на екологични норми Евро IV, V или VI. превозните средства не могат да се припокриват. За обособена позиция № 3 Случаен превоз на ученици за общински празници по Проект BG05M2OP001-3.001-0001 „Заедно“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020“, продължава в р. VІ.3).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За обособена позиция № 1 участниците предлагат единична цена на билета и карта на автобусния превоз между 2-те крайни автобусни спирки на автобусната линия/и от маршрутното разписание съобразено със Заповед № РД 09-1038/ 29.07.2016 год. на МОН за нормативно определените цени за специализиран превоз с автомобилен транспорт по утвърдена транспортна схема: А) с месечна абонаментна карта — до 2,35 BGN/км от дължината на маршрута (еднопосочно); Б) с билет за единично пътуване — до 0,09 BGN/км; За обособена позиция № 2 участниците предлагат единична цена на автобусния превоз между 2-те крайни автобусни спирки на автобусната линия/и от маршрутното разписание, съобразено със Заповед № РД 09-1038/ 29.07.2016 год. на МОН за нормативно определените цени за специализиран превоз с автомобилен транспорт по утвърдена транспортна схема: А) с автомобили до 22 места — до 1,10 BGN/км от общия пробег; Б) с автомобили над 22 места- до 1,65 BGN/км от общия пробег;

По обособена позиция № 3 прод. р. VІ.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 24/09/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/03/2017
Местно време: 13:00
Място:

Гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, общинска администрация, ет. 4, конфоронтна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Прод. р. ІІІ.1.3) участниците предлагат единична цена на автобусния превоз между 2-те крайни автобусни спирки на автобусната линия/и с. Бежаново, с. Дерманци, с. Ъглен до гр. Луковит и обратно и с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос до гр. Луковит и обратно, по транспортна схема: Съгласно чл. 37, т. 3, буква „а“ от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/ може да се изпълнява с всички класове автобуси с наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън. 2 бр. автобуси.— Превозното средство да отговаря на екологични норми Евро IV, V или VI. превозните средства не могат да се припокриват. Прод. от р. ІІІ.2.2) Случаен превоз на ученици за общински празници по Проект BG05M2OP001-3.001-0001 „Заедно“, участниците предлагат единична цена на автобусния превоз между 2-те крайни автобусни спирки на автобусната линия/и с. Бежаново, с. Дерманци, с. Ъглен до гр. Луковит и обратно и с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос до гр. Луковит и обратно, съобразено със Заповед № РД 09-1038/ 29.07.2016 год. на Министъра на образованието и науката за нормативно определените цени за превоз за собствена сметка с автомобилен транспорт по утвърдена транспортна схема:

А) с автомобили до 22 места — до 0,83 BGN/км от общия пробег; Б) с автомобили над 22 места- до 1,21 BGN/км от общия пробег;

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, в настоящата процедура възложителят предвижда оценката на ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Числова стойност на ценовото предложение се оповестява в момента на отваряне на офертите.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3- срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Луковит
Пощенски адрес: ул. „Възлаждане“ № 73
Град: Луковит
Пощенски код: 5770
Държава: България
Електронна поща: lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 69752014
Интернет адрес: www.lukovit.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/02/2017