TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Tjänster - 65339-2018

13/02/2018    S30    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Höganäs: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

2018/S 030-065339

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Höganäs kommun
212000-1165
Centralgatan 20
Höganäs
26382
Sverige
Kontaktperson: Joergen Borgström
E-post: joergen.borgstrom@hoganas.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoganas.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkqoofagm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkqoofagm&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skolskjutsar ht-18 - vt-21

Referensnummer: 17/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Utöver fasta skolskjutstransporter till och från skolan skall skolskjutsfordon kunna användas för extraturer med anledning av studieresor, friluftsdagar mm.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
60120000
60140000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Utöver fasta skolskjutstransporter till och från skolan skall skolskjutsfordon kunna användas för extraturer med anledning av studieresor, friluftsdagar mm.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2018
Slut: 30/06/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 6 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/03/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/09/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/03/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/02/2018