Услуги - 664346-2021

24/12/2021    S250

България-Костинброд: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2021/S 250-664346

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. Охрид №1
Град: Костинброд
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Анита Кръстанова -директор на дирекция ФСД; Теодора Гогова - зам.-кмет; за техническа част: Димитър Георгиев - ръководител на Общински инспекторат; Снежа Трендафилова -главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/26392

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване

Референтен номер: ОП 2020-3
II.1.2)Основен CPV код
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Избраният изпълнител извършва транспортиране на събраните отпадъци до депо, съобразно вида неопасен отпадък. Териториалният обхват и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на Кмета на Община Костинброд. (към момента, приложима е Заповед № РД-05-577/30.10.2019 г. за определяне на границите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, в Община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2020 година). Броят на съдовете за битови отпадъци (собственост на общината), в периода на изпълнение, е допустимо да се променя, съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на Община Костинброд. Към момента, БО от населените места в община Костинброд, се обезвреждат чрез депониране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в община Костинброд – Регион Костинброд“, продължана в VI.3)

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 158-386272

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 74
Наименование:

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в обхват съгласно техническите спецификации

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
03/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: БКС — Христо Нанев ЕООД
Национален регистрационен номер: 131058508
Пощенски адрес: ж.к. Люлин, ул. 722 № 2, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: bksnanev@abv.bg
Телефон: +359 887215481
Факс: +359 28257153
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 666 666.67 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

продължение от II.2.4): но в периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка предстои изграждане на „Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на с. Богьовци, имот № 000274, м. „Баташин дол“, Община Костинброд по проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01“, където след въвеждане в експлоатация на съоръжението следва да се предава цялото количество битов отпадък за предварително третиране. Количествата неопасни отпадъци на база премерени на входа на „Регионално депо за неопасни отпадъци – за регион Костинброд“, при депониране, в мярка тон за 2019 г., към 30.11.2019 г. е 11761,34 т. Тенденцията е намаляване на количествата.Възлагането е периодично и следващото е 2022 г. Предвижда се подновяване на договор до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП с оглед спецификата на дейностите от поръчката, които не се прекратяват, съгласно ЗУО и ЗМДТ и за опазване на здравето на населението при условиятя на "изключителни обстоятелства"- COVID 19.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл.197, ал.2, във вр. с чл.196, ал.5 от ЗОП, в 10 дневен срок от от публикацията от лицето по чл.198, ал.1, т.3 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: юрисконсулти при общинска администрация на община Костинброд
Пощенски адрес: ул.Охрид №1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26392
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
90513000 Услуги по превозване на отпадъци
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

община Костинброд

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният изпълнител извършва транспортиране на събраните отпадъци до депо съобразно вида неопасен отпадък. Териториалният обхват и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на кмета на община Костинброд (към момента приложима е заповед № РД-05-380/28.10.2021 г. за определяне границите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2022 година). Броят на съдовете за битови отпадъци (собственост на общината) в периода на изпълнение е допустимо да се променя съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на община Костинброд.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 2 499 999.67 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: БКС — Христо Нанев ЕООД
Национален регистрационен номер: 131058508
Пощенски адрес: ж.к. Люлин, ул. 722 № 2, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: bksnanev@abv.bg
Телефон: +359 887215481
Факс: +359 28257153
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

на основание 116, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОП, чл. 1, ал.4 и чл.39, ал.1 и ал.2 от Договор № 74/03.06.2020 г. и спецификата на дейности за поддържане на хигиената на населените места, които не е допустимо да бъдат преустановени, в защита на здравето и живота на населението, без промяна на предмета на възлагане, страните се споразумяха за следното: §1. Дейностите по Договор №74/03.06.2020 г. да продължат да се изпълняват, по утвърдения график/кратност на сметоизвозване, съгласно Заповед на кмета на община Костинброд № РД-05-395 от 28.10.2020 г. и № РД-05-380 от 28.10.2021 г., до възлагане на същите услуги с избран сертифициран за дейности по ЗУО изпълнител за следващ период и във връзка с извънредната епидемичната обстановка от COVID – 19.§2. За изпълнение на дейностите по §1, се определя сума, в размер до 833333,00 лева, без ДДС, при единични цени, на дейностите, не надвишаващи тези по Договор №74 от 03.06.2020 г. и условията на изпълнение на предмета, който не се променя.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Министерски съвет на Република България постанови РЕШЕНИЕ № 826 от 25.11.2021 г. за удължаване срока на извънредна епидемична обстановка, поради епидемичното разпространение на COVID-19. С оглед извънредната обстановка, за кмета на община Костинброд е нормативно вменено задължение за непрекъсване на сметоизвозване на битовия отпадък, генериран от домакинствата в границите на територията по сметоизвозване, по смисъла на чл.62, чл.63, ал.1 и ал.2 и чл.71 от ЗМДТ, определени със Заповеди№ № РД-05-395 от 28.10.2020 г. и № РД-05-380 от 28.10.2021 г. Изменението е предвидено в документацията и е в допустим обхват по чл.116, ал.2-ЗОП. Увеличил се е размера на разходваните средства, поради увеличено количество на битов отпадък от прилаганите противоепидемични мерки. Направени са доставка на съдове, които се обслужват, без да са предвидени. Не е реализиран проект за инсталации за компостиране и предварително третиране на битов отпадък, поради съдебни дела:4904/2021 и №8712/2021 на ВАС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2 499 999.67 BGN