Услуги - 668918-2021

Submission deadline has been amended by:  45291-2022
28/12/2021    S252

Полша-Варшава: Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за архитектурни и инженерни услуги и за проекти за възстановяване и реконструкция за седалището на FRONTEX и други недвижими имоти, заемани от FRONTEX

2021/S 252-668918

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9803
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9803
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за архитектурни и инженерни услуги и за проекти за възстановяване и реконструкция за седалището на FRONTEX и други недвижими имоти, заемани от FRONTEX

Референтен номер: Frontex/2021/OP/0383/MS
II.1.2)Основен CPV код
71220000 Архитектурно проектиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Многостранният рамков договор за услуги с повторно стартиране на конкурс ще обхваща:

— предоставяне на професионални услуги по проектиране, архитектурни, инженерни и дизайнерски услуги, документация и необходимите разрешителни (изготвяне на архитектурни планове, строителни системи и т.н.) и надзор на проектите в сътрудничество с FRONTEX;

— предоставяне на основни дейности по поддръжка и ремонт, строителни дейности, редекориране, реставрация, отстраняване на щети и обзавеждане в седалището на FRONTEX и всякакви други недвижими имоти, които FRONTEX може да използва или заема в бъдеще във Варшава.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44115000 Инфраструктура на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

Варшава, Полша.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Седалището на FX е разположено във Варшава на Plac Europejski 6, Warsaw Spire Building B. В момента FRONTEX заема цялата сграда от приблизително 20 000 m2, състояща се от 14 етажа. Frontex също заема шест етажа в съседната сграда Wronia 31, приблизително 4 000 m2. Освен това FRONTEX наема няколко подземни архиви/хранилища.

Това са някои примери за дейности, които могат да бъдат изпълнени по тази поръчка:

— предоставяне на допълнителни/нови крепежни елементи и фитинги за зоната със специалната цел: електрически дейности, нови контакти и осветителни пунктове, дейности по таван, проектиране на стени и боядисване;

— приспособяване на офис пространството – сливане на две клетъчни офис помещения чрез отстраняване на реконструкция на стена, включително коригиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации (HVAC), осветление и електричество;

— създаване на нови подови кутии и окабеляване и преместване на съществуващи подови кутии;

— преобразуване на складово помещение в зона за чакалня: Коригиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, осветление и приспособяване на електричество, нови довършителни работи: килими, таван, облицовка на стена, врати, прозорци и др.;

— доставка и монтиране на врати и защитни отделения за столовата;

— реновиране на подвижни стени, разделящи заседателни зали;

— боядисване на офис и конферентни етажи;

— инсталиране на диспенсъри за дезинфектанти.

В дългосрочен план FRONTEX възнамерява да се премести в нова сграда на седалището. В настоящите имоти на централата ще има нужда от извършване на определени ремонтни дейности в края на периода на наемане, за да се възстанови оригиналното състояние на имота (включително отстраняване на означенията на FRONTEX и премахването на всички щети, причинени от разполагане и/или съхраняване на указателни знаци или оборудване на FRONTEX, отстраняване на изменения или подобрения, извършени от FRONTEX по време на договора за наем и посочени от собственика).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на рамковия договор е 24 месеца с възможност за удължаване най-много до два пъти, всеки път за период от 12 месеца и при същите условия. Общата продължителност не може да надвишава 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 6
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/01/2022
Местно време: 11:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/02/2022
Местно време: 11:00
Място:

Заседанието по отваряне на офертите ще се състои на датата, посочена в поканата за участие в търг, в помещенията на FRONTEX, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША или онлайн.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да изпратят потвърждение по електронна поща до отдел „Обществени поръчки“ (procurement@frontex.europa.eu). На заседанието по отварянето може да присъства не повече от един упълномощен представител на всеки оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

„В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.“

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/12/2021