Услуги - 67597-2020

11/02/2020    S29

България-Цонево: Услуги по ремонт и поддръжка

2020/S 029-067597

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТП „Държавно горско стопанство Цонево“ при СИДП ДП — Шумен
Национален регистрационен номер: 2016174120145
Пощенски адрес: ул. „Хр. Трендафилов“ № 54
Град: с. Цонево
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9210
Държава: България
Лице за контакт: инж.Младен Петров
Електронна поща: dgs.conevo@dpshumen.bg
Телефон: +359 51727232
Факс: +359 51727232
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgsconevo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://wp.me/p82oCV-cYY
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://wp.me/p82oCV-cYY
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз

II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя, за служебни леки и товарни автомобили на ТП „Държавно горско стопанство Цонево“ при СИДП ДП — Шумен, местодомуващи на територията на ТП „ДГС Цонево“, съгласно техническа спецификация

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
34913000 Различни видове резервни части
24951100 Смазочни вещества
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33 Североизточен
Основно място на изпълнение:

В сервизната база на изпълнителя

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на поръчката включва следните примерно посочени дейности: диагностика (дефектация, определяне на повредата, определяне на частите и консумативите за смяна); ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, и текущо техническо обслужване включващо и смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност и др.); при необходимост: автотенекеджийски и бояджийски услуги, диагностика, ремонт на охладително-отоплителна инсталация.

1. „Ремонт“ — отстраняване на инцидентно възникнали повреди по системите на автомобилите и техните елементи или части, както и по купето/кабината, чието предвиждане не е възможно. Ремонтът се извършва с труд и части, предоставени от изпълнителя, след конкретизирането им от изпълнителя.

2. „Текущо техническо обслужване“ — подмяна при възникнала нужда на експлоатационни течности, масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни, които са с определен експлоатационен ресурс и подлежат на подмяна, предоставени от изпълнителя.

Срок на договора — 12 месеца, считано от дата на сключването му, или до изчерпване на финансовия ресурс от 24 000,00 BGN без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените 2 основания, от които:

1. За ремонт и текущо техническо обслужване — в размер на 5 500,00 BGN без ДДС за прогнозно количество от около 275 часа по 60 минути технологично сервизно време.

2. За различни видове резервни части — прогнозна стойност в размер на 15 000,00 BGN без ДДС.

3. За смазочни материали, антифриз и други консумативи — за прогнозно количество от около 160 л прогнозна стойност в размер на 3 500,00 BGN без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по отношение годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и вписването в професионални и търговски регистри

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минималното изискване към участниците е да имат изпълнени най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години (2017, 2018, 2019).

Под дейност с предмет, „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира извършване на услуги по ремонт и техническо обслужване на МПС. Изпълнена е тази услуга, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на услугите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, чрез които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор за технически и професионални способности. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване към участниците е да имат изпълнени най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години (2017, 2018, 2019).

Под дейност с предмет, „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира извършване на услуги по ремонт и техническо обслужване на МПС. Изпълнена е тази услуга, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на описание на услугите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, чрез които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор за технически и професионални способности. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изисквания, на които следва да отговарят участниците, са посочени в документацията, неразделна част от поръчката.

За настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка да бъде представена гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Предоставя се към момента на сключване на договора за обществена поръчка. Гаранцията следва да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, както следва:

— като парична сума,

— като банкова гаранция,

— като застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Изпълнителят сам избира в коя от формите да представи гаранцията. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/03/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/03/2020
Местно време: 11:00
Място:

ТП „ДГС Цонево“, с. Цонево, обл. Варна, ул. „Хр. Трендафилов“ № 54

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение. Свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участника, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Подробно описание на специфични национални основания за изключване са посочени в документацията за участие, достъпна на адрес:https://wp.me/p82oCV-cYY

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. Указания за попълване на еЕЕДОП са посочени в документацията за участие в процедурата, достъпна на адрес:https://wp.me/p82oCV-cYY

ЕЕДОП се предоставя на подходящ оптичен носител за участника, подписан от лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от членовете в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Информация по чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят уведомява всички заинтересовани лица, че действията на комисията ще се извършват в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП (отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/02/2020