Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Строителство - 69277-2020

12/02/2020    S30    Строителство - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-Карнобат: Строителни и монтажни работи

2020/S 030-069277

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Карнобат
Национален регистрационен номер: 000057026
Пощенски адрес: бул. „България“ № 12
Град: Карнобат
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8400
Държава: България
Лице за контакт: Кремена Красимирова; Златина Димитрова
Електронна поща: karnobat@mail.bg
Телефон: +359 55929156 / 55929116
Факс: +359 55927165

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://karnobat.acstre.com/

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7BEB0FD0DB-FD87-409A-885B-0FCBEEA7E8AD%7D

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор, на 3 бр. многофамилни жилищни сгради

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор, на 3 бр. многофамилни жилищни сгради във вр

Обособена позиция №: 1,3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71315000
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

УПИ I-408, кв. 46 на гр. Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Иларион Макариополски“ № 2; УПИ I-398, кв. 50 на гр. Карнобат, гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ № 50

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект, извършване на СМР по одобрен работен проект, упражняване на авторски надзор

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 140
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г."

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 223-546088

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РV 330
Обособена позиция №: 1,3
Наименование:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
11/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Партньори — А.Т.“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 102814066
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 6
Град: Карнобат
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8400
Държава: България
Електронна поща: todorpart@abv.bg
Телефон: +359 55922201
Факс: +359 55922201
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 584 580.24 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/02/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45000000
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
71315000
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

УПИ I-408, кв. 46 на гр. Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Иларион Макариополски“ № 2; УПИ I-398, кв. 50 на гр. Карнобат, гр. Карнобат, бул. „Девети септември“ № 50

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект, извършване на СМР по одобрен работен проект, упражняване на авторски надзор.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 140
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 584 580.24 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Партньори — А.Т.“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 102814066
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 6
Град: Карнобат
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8400
Държава: България
Електронна поща: todorpart@abv.bg
Телефон: +359 55922201
Факс: +359 55922201
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

При изготвянето на договора е допусната техническа грешка при изписване на IBAN на изпълнителя, като вместо BG27UBBS88881000927391 е изписано грешно BG27UBBS8881000927391.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

При изготвянето на договора е допусната техническа грешка при изписване на IBAN на изпълнителя, като вместо BG27UBBS88881000927391 е изписано грешно BG27UBBS8881000927391.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 584 580.24 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 584 580.24 BGN