Teenused - 70158-2016

Kuva koondatud vaade

02/03/2016    S43

Belgia-Brüssel: Keskkonna peadirektoraadi 2016. aasta eelteade

2016/S 043-070158

 1.Hankija:

Euroopa Komisjon, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIA. Tel (+32-2-296.00.08). E-post: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Kavandatavad hanked 2016. aastal:

ENV A.1 – ökouuendus ja ringmajandus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (teenusleping (service contract (SER)), uuringuleping (research contract (ETU)) või raamleping (framework contract (FRA))):
EMASi kasutuselevõtu uuring – EMASi edasine integreerimine ELi ja riikide õigusaktidesse, regulatiivse koormuse vähendamise arengusuundumused ja VKEdele tehtavate erandite ajakohastamine; aprill 2016; 150 000; SER;
ELi ökomärgise süsteemi kasutuselevõtt sidusrühmade esindatuse valdkonnas; aprill 2016; 120 000; SER;
ELi ökomärgise määruse artikli 11 lõike 1 rakendamine ja nõuetele vastavuse hindamine; juuni 2016; 100 000; SER;
keskkonnajalajälje meetodite kasutuselevõtu võimaliku poliitika toetamine; mai 2016; 100 000; SER;
24 toodete keskkonnajalajälje kategooriate reeglite (Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR)) mudeli ja 2 organisatsioonide keskkonnajalajälje sektoripõhiste reeglite (Organisation Environmental Footprint Sectoral Rules (OEFSR)) mudeli väljatöötamine; aprill 2016; 280 000; SER;
ringmajanduse vahendite ja poliitika teabe vahetus ja edendamine (ELi ökomärgise, EMASi, keskkonnatehnoloogia kinnitamise (Environmental Technology Verification (EVT)) ja ökouuenduse teabe vahetus); juuni 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – jäätmete käitlemine ja ringlussevõtt:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
polüklooritud bifenüülide uuring; mai 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 – kemikaalid:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise keskkonna- ja tervisekasu seiramise näitajate edasiarendamise ja hoolduse teaduslik ja tehniline abi; juuni 2016; 250 000; ETU;
mittetoksilise keskkonna strateegia sõnastamise ja hindamise toetamise uuring; mai 2016; 200 000; ETU;
ringmajandusega seotud kemikaalide-toodete-jäätmete kokkupuutepunktide õiguslike ja poliitiliste küsimuste uuring; juuni 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 – põllumajandus, metsad ja pinnas:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
mullakaitse teemastrateegia rakendamise tugi; aprill 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – bioloogiline mitmekesisus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2014 määruse (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) rakendamisega seotud teaduslik ja tehniline tugi; aprill 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invasiivsed võõrliigid – esmatähtsate liikidega võitlemise riskide hinnangute väljatöötamine ja ennetusmeetmete tõhustamine; juuni 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
tehniline tugi, mis on seotud ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärgiga "Ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamine ja taastamine"; mai 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
ettevõtluse ja bioloogilise mitmekesisuse platvorm; mai 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
looduskapitali arvestuse edasiarendamise tehniline tugi; mai 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – loodus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
lindude direktiivi ja elupaikade direktiivi rakendamise tehniline ja teaduslik tugi; aprill 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
toimivuskontrolli hindamise jätkutegevus; aprill 2016; 500 000; SER;
looduse direktiivide eduka rakendamise peamiste tegurite hindamine; mai 2016; 125 000; ETU;
Natura 2000 auhindade süsteem; aprill 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
elupaikade direktiivis nõutud Euroopa bioloogilise mitmekesisuse kadumise takistamiseks kahepaiksete uute nakkushaiguste leevendamine; mai 2016; 900 000; SER;
tuuleturbiinide ja muude säästva energia arengusuundumuste mõju vähendamine nahkhiirte, lindude ja mereloomade populatsioonidele ja nende rändeteedele; juuni 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – vesi:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
ELi veepoliitika hindamine, ülevaatamine ja väljatöötamine; märts 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 aastat); FRA;
ELi veepoliitika kasu ja selle rakendamata jätmise kulude majandusuuring; aprill 2016; 500 000; SER;
Euroopa vee innovatsioonipartnerluse sekretariaadi talitlus; märts 2016; 500 000; SER;
toitainete säästva reguleerimise poliitiliste valikute hindamine; aprill 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 – merekeskkond ja veetööstus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
merestrateegia raamdirektiivi rakendamise toetamise teenuste leping (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ); märts 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
ELi rannikuala tervikmajandamise ja mereruumi planeerimise poliitikaga seotud tegevuste toetamise teenuste leping; märts 2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
erinevate mereregioonide vahel ökosüsteemi käsitlusviisi rakendamise kooskõlastamisega seotud teenuste raamleping; märts 2016; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
merestrateegia raamdirektiivi alusel merealade keskkonna hea seisundi saavutamise toetamise teenuste raamleping; märts 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – õhk:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
Euroopa puhta õhu foorumi ja ekspertide rühmade toetamine; mai 2016; 275 000; SER;
heiteandmete kogude kvaliteedi tagamise/kontrolli suutlikkuse arendamine; veebruar 2016; 1 000 000; SER;
laevakütuste tarnijate õiguskuulekuse kontrolli praegused tavad ja parandamise võimalused; juuni 2016; 75 000; SER;
riikidevaheliste puhta õhu dialoogide toetamine; veebruar 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 – jõustamine, ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta, 2. klaster:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
riikide kohtunike koostöö keskkonnaõiguse valdkonnas; aprill 2016; 1 200 000 (4 aasta jooksul); FRA.
ENV D.3 – jõustamine, ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta, 3. klaster:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
selliste meetmete vastavuse kontrollimine, mille liikmesriigid võtavad liikmesriikide rakendatavate ELi keskkonnaõigusaktide täitmise keskkonna- ja tehnilise hindamise valdkonna direktiivide ülevõtmiseks (1. ja 2. osa); märts 2016; 5 200 000 (1. osa jaoks 1 100 000 x 4) (2. osa jaoks 200 000 x 4); FRA (4 aastat).
ENV D.4 – valitsemine, teave ja aruandlus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
keskkonnaalase juhtimise vahendite ja poliitika rakendamise haldustoe, tehnilise toe ja õigusabi raamleping; veebruar; 6 000 000 (4 aasta jooksul); FRA.
ENV E.1 – rahvusvahelised, regionaalsed ja kahepoolsed suhted:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
palmiõli tarbimise keskkonnamõju ja jätkusuutlikkuse kehtivate standardite uuring; mai 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globaalne jätkusuutlikkus, kaubandus ning mitmepoolsed kokkulepped:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
juurdepääsu ja tulu jaotamise ELi määruse kohaste komisjoni kohustuste täitmine; juuni 2016; 130 000; SER;
looduslike liikidega kauplemist käsitleva EÜ määruse rakendamise ja jõustamise seire; märts 2016; 350 000; SER;
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse tegevuskava ja ELi puidumääruse rakendamise toetamise teenused; aprill 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 – ressursside tõhusus ja majandusanalüüs:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
ringmajanduse näitajate kogumi väljatöötamine; mai 2016; 150 000; SER;
keskkonna ja keskkonnapoliitika kõikehõlmav mudeldamine (overarching modelling of the environment and environmental policies (OMEEP)); mai 2016; 300 000; ETU;
ebatraditsiooniliste fossiilkütuste ELi-ülese Interneti-platvormi väljatöötamine; mai 2016; 250 000; SER;
komisjoni 22.1.2014 soovituse (milles esitatakse miinimumpõhimõtted süsivesinike (näiteks kildagaas) uurimiseks ja tootmiseks suuremahulise hüdrofrakkimise teel (2014/70/EL)) mõjususe ülevaatamise järel välja töötatavate regulatiivsete ja/või mitteregulatiivsete meetmete nõustamise strateegia toetamine; mai 2016; 100 000; SER;
komisjoni soovituse (2014/70/EL) mõjususe ülevaatamise järelduste rakendamine; mai 2016; 320 000; SER;
ressursitõhusus ja töökohad; mai 2016; 190 000; SER;
uued ettevõtlusmudelid ja jagamismajandus; mai 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 – teadmised, riskid ja linnakeskkond:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
teaduse keskkonnapoliitikas kasutamise uudistest teatamise leping; veebruar 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
tekkivate keskkonnariskide kindlaksmääramise metoodiline raamistik; märts 2016; 100 000; ETU.