Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 71416-2020

13/02/2020    S31    Европейска комисия - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

2020/S 031-071416

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate D, Waterborne
Град: Brussels
код NUTS: BE100
Държава: Белгия
Лице за контакт: Petra Doubkova
Електронна поща: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/transport/home_en

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Транспорт

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

II.1.2)Основен CPV код
79411000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

С оглед на ускоряване на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, Комитетът за опазване на морската среда (MEPC) на ИМО реши по време на 74-то си заседание да даде тласък на техническата работа относно фаза 4 на EEDI, което изисква задълбочен анализ и преглед на рамката на EEDI, тъй като прогресивно намаляват възможностите за подобряване на енергийната ефективност. От своя страна, това ще изисква нова аналитична работа за повечето категории кораби.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 162 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектният индекс за енергийна ефективност (EEDI) е ключов инструмент за по-нататъшно стимулиране на дългосрочни подобрения на проектите на корабите и използването на иновативни технологии в съответствие с равнищата на амбициозност на първоначалната стратегия на ИМО за парниковите газове. Той заема важно място в дневния ред на Комисията, както и на държавите членки — в предишното си становище по въпроса на международно равнище Комисията се застъпи за амбициозна фаза 4 на EEDI, чиято цел следва да бъде значително намаляване на емисиите на парникови газове на всички нови кораби, които се пускат на пазара през 2030 г.

EEDI има и важни последици за безопасността и съответно е свързан с приоритетите на ГД „Мобилност и транспорт“.

С оглед на ускоряване на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, Комитетът за опазване на морската среда (MEPC) реши по време на 74-то си заседание да даде тласък на техническата работа, което изисква задълбочен анализ и преглед на рамката на EEDI, тъй като прогресивно намаляват възможностите за подобряване на енергийната ефективност. От своя страна, това ще изисква нова аналитична работа за повечето категории кораби. Всеки допълнителен принос от страна на Комисията за тази високоприоритетна работа ще трябва съответно да се основава на научен и технически анализ. Предвид ускорения процес в ИМО (междинен доклад на групата за кореспонденция до MEPC за 75-то му заседание и окончателния доклад до MEPC за 76-то му заседание през 2020 г.) това проучване следва да доведе до предварителни резултати преди 76-тото заседание на MEPC и да бъде приключено скоро след това.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на офертата / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 156-384137
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: MOVE/D2/SER/2019-539/SI2.821709
Наименование:

Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: American Bureau of Shipping Hellenic Single Member Ltd Liability Com
Град: Athens
код NUTS: EL
Пощенски код: 17674
Държава: Гърция
Електронна поща: gplevrakis@eagle.org
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Vessel Performance Solutions APS
Пощенски адрес: DTU Science Park, Diplomvej 381
Град: Kgs. Lyngby
код NUTS: DK011
Пощенски код: DK2 800
Държава: Дания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Arcsilea Ltd
Пощенски адрес: 103 Galleons Drive
Град: Barking, Essex
код NUTS: UKH3
Пощенски код: IG11 0FA
Държава: Обединено кралство
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 170 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 162 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2020