Услуги - 72073-2015

Компактен изглед

28/02/2015    S42    - - Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Услуги по специализирано обучение

2015/S 042-072073

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите
131063188
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция
На вниманието на: Линда Зидарова, Надя Кирилова
1000 София
България
Телефон: +359 298593127 / 298593211
Адрес за електронна поща: n.kirilova@nra.bg
Факс: +359 298593348

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/document?id=4491

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска, в две обособени позиции.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 15 383,33 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80510000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-34/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner“
1)Кратко описание:
Провеждане на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner".
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80510000

3)Количество или обем:
„Провеждане на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 13 748,23 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-34/ 14.10.2014 г. Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner“
1)Кратко описание:
Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
„Логистично осигуряване на провеждането на обучение за служителите на НАП на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели чрез специализиран софтуер „Oracle Data miner“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 1 635,10 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-34/ 14.10.2014 г. Повишаване квалификацията на служители на НАП заети с дейности по управление на риска.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Повишаване на капацитета на служителите на НАП чрез провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 135 534,75 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-31/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)
1)Кратко описание:
Провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000

3)Количество или обем:
Провеждане на специализирани обучения за международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 69 355,58 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-31/14.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на логистичните дейности за реализиране на обучения по международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)
1)Кратко описание:
Осигуряване на логистичните дейности за реализиране на обучения по международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Осигуряване на логистичните дейности за реализиране на обучения по международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 66 179,17 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-31/14.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-32/ 09.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 96 333,33 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор №14-22-32/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: „Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“
1)Кратко описание:
„Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

3)Количество или обем:
„Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 68 204,16 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-32/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: „Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“
1)Кратко описание:
„Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
„Логистично осигуряване на провеждането на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 28 129,17 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-32/09.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-35/ 14.10.2014 г.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 102 708,34 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор №14-22-35/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК
1)Кратко описание:
Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

3)Количество или обем:
Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 70 689,17 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-35/14.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.
1)Кратко описание:
Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 32 019,17 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-35/14.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на обучение за повишаване на знанията и уменията на служители от НАП свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи-държавна собственост, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП свързани с упражняване от нейна страна на правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи-държавна собственост, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-36/ 09.10.2014 г.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 47 483,33 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-36/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи — държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП
1)Кратко описание:
Провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи — държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

3)Количество или обем:
Провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи — държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 33 124 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-36/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи — държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП
1)Кратко описание:
Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи — държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи — държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 14 359,33 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-36/09.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и др., осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и др., осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-37/ 14.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 102 708,34 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-37/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на обучения относно субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика
1)Кратко описание:
Провеждане на обучения относно субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

3)Количество или обем:
Провеждане на обучения относно субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 70 689,17 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-37/14.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика
1)Кратко описание:
Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 32 019,17 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-37/14.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на специализирано обучение за повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-47/ 09.10.2014 г.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 10 625 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-47/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: „Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“
1)Кратко описание:
„Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80570000

3)Количество или обем:
„Провеждане на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 5 900 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-47/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: „Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“
1)Кратко описание:
„Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
„Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и европейски съд“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 4 725 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-47/09.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-30/09.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 101 291,67 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80510000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-30/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет
1)Кратко описание:
Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80510000

3)Количество или обем:
Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 71 165,42 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-30/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет
1)Кратко описание:
Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания при пазаруване в интернет.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 30 126,25 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-30/09.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Организиране и провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-39/14.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 86 250 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-39/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: „Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“
1)Кратко описание:
„Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000

3)Количество или обем:
„Провеждане на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 56 825 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-39/14.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: „Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“
1)Кратко описание:
„Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
„Логистично осигуряване провеждането на курс за обучение за служителите на НАП за извършване на инвентаризации на течни горива и стоки и материали, съхранявани в насипен вид“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 29 425 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-39/14.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение по трансферно ценообразуване, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение по трансферно ценообразуване, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-46/09.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 113 333,33 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-46/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: „Провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“
1)Кратко описание:
„Провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80530000

3)Количество или обем:
„Провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 72 500 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-46/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: „Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“
1)Кратко описание:
„Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
„Логистично осигуряване провеждането на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване“.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 40 833,33 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-46/09.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Обучения за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор, в две обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Обучения за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор, в две обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-33/14.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 42 500 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80500000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-33/14.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Провеждане на обучение относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор
1)Кратко описание:
Провеждане на обучение относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80500000

3)Количество или обем:
Провеждане на обучение относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 24 515 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-33/14.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор
1)Кратко описание:
Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 17 985 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-33/14.10.2014 г.
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Организиране и провеждане на специализирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите от НАП, ангажирани с извършване на одитни дейности, вкл. теоретични и практически обучения по финансов одит и одит на собствените ресурси на Общността, в три обособени позиции.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
Територията на Република България.

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Организиране и провеждане на специализирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите от НАП, ангажирани с извършване на одитни дейности, вкл. теоретични и практически обучения по финансов одит и одит на собствените ресурси на Общността, в три обособени позиции, проект по ОПАК 14-22-38/ 09.10.2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 35 416,67 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80511000, 63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на договор № 14-22-38/09.10.2014 г. с УО на ОПАК.

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит
1)Кратко описание:
Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80511000

3)Количество или обем:
Осигуряване на теоретично обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 9 078,67 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-38/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит
1)Кратко описание:
Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

80511000

3)Количество или обем:
Осигуряване на теоретично обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 13 618 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-38/09.10.2014 г.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит и обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит
1)Кратко описание:
Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит и обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

3)Количество или обем:
Цялостно организиране на логистичните дейности за реализиране на обучение по извършване на финансов одит и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит и обучение по извършване на одит на собствените ресурси на Общността и практическо обучение чрез осъществяване на пилотен одит.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
Обхват: между 0 и 12 720 BGN
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
В изпълнение на проект по ОПАК № 14-22-38/09.10.2014 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Конкретните условия и начин на финансиране се регламентират в договора за възлагане на всяка отделна обществена поръчка.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Поръчките ще се възлагат в изпълнение на одобрени нови 12 проекта и сключени договори с УО на ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство http://www.nap.bg

http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд http://www.mlsp.government.bg

http://git.mlsp.government.bg

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23.2.2015