Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 72918-2017

25/02/2017    S40

България-София: Услуги по пренос на данни и съобщения

2017/S 040-072918

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Петя Йончева
Електронна поща: petya.yoncheva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486206
Факс: +359 29486194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/
Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profile.registryagency.bg/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията.

Референтен номер: 92-03-1/2017
II.1.2)Основен CPV код
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на възложителя), намиращи се в 1 или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа. Преместване на съществуващи VPN точки, откриване на нови, закриване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 379 680.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на възложителя), намиращи се в 1 или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 379 680.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици.

2. Участникът трябва да е обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валиден индивидуален лиценз (разрешение) за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел „А“ „Годност“, т. 2 на ЕЕДОП. Участник-обединение, което не е юридическо лице, доказва изискването съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с Удостоверение/разрешение или индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа. Документът се представя копие, заверено от участника.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се представят доказателства.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. По т. 1 и 2: Участникът декларира обстоятелствата в част ІV, раздел „Г“ „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с документ, удостоверяващ:

— въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, или еквивалентен, съответстващ на предмета на поръчката, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват предмета на поръчката. Документът се представя копие, заверено от участника.

— въведена система за управление на качеството EN ISO 27001 или еквивалент за информационна сигурност, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документът се представя копие, заверено от участника.

2. По т. 3: Участникът предоставя (декларира) в част ІV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, т. 1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 за услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираното обстоятелство. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със Списък с дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата за подаване на офертата. В списъка се посочват се стойностите, датите и получателите. Към списъка се прилагат доказателства за извършената услуга като: референция, удостоверение, доказателства за заплащане на услугата, приемателен протокол.

3. По т. 4 и 5: Участникът декларира обстоятелството в част ІV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със съответно:

т. 4 — Декларация, че участникът разполага и оперира със собствени или под свое административно и техническо управление MAN на територията на гр. София и междуградска оптична преносна мрежа;

т. 5 — Декларация за наличие на собствени и/или наети сервизни центрове в 28-те областни града за осигуряване на техническата поддръжка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка.*

2. Участникът да има въведена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001 или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертите.*

3. Участникът да е изпълнил услуги през последните 3 години с предмет, сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка).

Под сходен предмет следва да се разбира дейности в областта на осигуряване на комуникационна свързаност (IP/VPN). Услугата/дейността да е с приблизително същите параметри като срок, стойност и количество като поръчката.

4. Участникът трябва да разполага и оперира със собствени или под свое административно и техническо управление MAN на територията на гр. София и междуградска оптична преносна мрежа. Междуградската мрежа трябва да бъде изградена на базата на SDH/DWDM технологии, гарантиращи преноса на данни и глас по IP/MPLS. Мрежите трябва да бъдат под административно и техническо управление на съответният кандидат. Опорната мрежа трябва да има точки на присъствие (POP), позволяващи изграждането на мрежова свързаност до всички необходими на възложителя точки.

5. Участникът да разполага със собствени и/или наети сервизни центрове в 28-те областни града за осигуряване на техническа поддръжка.

* При участие на консорциум или обединение в процедурата, което не е юридическо лице, проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент се извършва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора, определеният изпълнител представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора — неразделна част от одобрената документация за обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/04/2017
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

Определеният изпълнител сам избира формата на гаранция за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В случай, че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на възложителя:

IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00.

BIC: CREXBGSF.

Възложителят се задължава да възстанови на изпълнителя сумата на паричната гаранция в срок до 30 работни дни от приемане на изпълнението и извършване на плащането. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от изпълнителя.

В случай че изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор.

Банковата гаранция е със срок на валидност 60 дни след изтичане срока на договора.

В случай че изпълнителят избере да сключи застраховка, тя трябва да е със срок на валидност 60 дни след изтичане срока на договора.

Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за оповестяване откриването на процедурата и одобряване на документацията може да се обжалва пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/02/2017