Услуги - 75163-2017

28/02/2017    S41

България-Габрово: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

2017/S 041-075163

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД
Национален регистрационен номер: 107507217
Пощенски адрес: ул. „Д-р Илиев Детския“ № 1
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Gabrovo
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Стела Тотева — Икономист Обществени поръчки
Електронна поща: targovembalgabrovo@gmail.com
Телефон: +359 66800638
Факс: +359 66804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://.mbalgabrovo.com

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“.

II.1.2)Основен CPV код
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“ по 5 обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специализирана офталмологична апаратура

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

2.1. Факоемулсификатор Мillennium.

2.2. Микроскоп операционен ОПТО.

2.3. Пахиметър AccuPach VI.

2.4. Тонометър безконтактен Keeler.

2.5. Стерилизатор SciCan, Statin 2000S с принтер SP500.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Друга медицинска апаратура

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

4.1. Шейвърна система Storz.

4.2. Пневмолитотриптор Storz.

4.3. Ксенонов изт.на светлина Storz.

4.4. Шейвърна система JS Evro.

4.5. Моторна система JS Evro.

4.6. Криостат вград.микротом Shandon.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Друга медицинска апаратура

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50400000 Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

5.1 Сух принтер Agfa.

5.2 Система за инжектиране на контрастно вещество Acist CVi.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

Не са получени оферти или заявления за участие за описаните по-горе позиции.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Специализирана офталмологична апаратура

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

Друга медицинска апаратура

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 5
Наименование:

Друга медицинска апаратура

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2017