Tavarat - 76204-2017

01/03/2017    S42

Nederland-Petten: Direct leveringscontract voor het vervangen van de ketelinstallatie ten behoeve van de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 van het JRC in Petten

2017/S 042-076204

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, directoraat Resources, Resource Management Unit — Petten
Postadres: Postbus 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL322 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: L. Vuskovic, Resource Management Unit — Petten
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Fax: +31 224565607
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2227
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Direct leveringscontract voor het vervangen van de ketelinstallatie ten behoeve van de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 van het JRC in Petten.

Referentienummer: JRC/PTT/2017/R.2/0038/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44621200 Verwarmingsketels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige ketelinstallatie gelinkt aan de „Fuel Cell”-faciliteiten en montagezaal in gebouw 310 dateert van 1992. Deze installatie heeft haar maximale levensduur bereikt, is oud en er zijn geen onderdelen meer voor beschikbaar. Daarnaast loopt de energie-efficiëntie ver achter op de huidige energie-eisen. Om deze redenen dient de bestaande ketelinstallatie te worden vervangen. De ketelinstallatie dient te worden geleverd en geïnstalleerd. De ruimte dient hiervoor te worden voorbereid (sloop van huidige installatie) en de nieuwe installatie moet worden aangesloten op de onderliggende infrastructuur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44621210 Waterkokers
45331110 Installeren van boilers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL322 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

terrein van het JRC, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: administratieve kredieten van de EU.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/04/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/04/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

terrein van het JRC, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2017