Varor - 78473-2020

17/02/2020    S33    Varor - Meddelande om frivillig förhandsinsyn - Kontraktstilldelning utan föregående meddelande 

Sverige-Hässleholm: Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar

2020/S 033-078473

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Skåne, Skånetrafiken
Nationellt registreringsnummer: 232100-0255
Postadress: Andra Avenyen 7
Ort: Hässleholm
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 281 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Jernek
E-post: fredrik.jernek@skanetrafiken.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skanetrafiken.se/

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avrop SYS3 regionaltåg (ABT-18185-5001)

Referensnummer: ABT-18185-5001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34600000 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Skåne har genom avrop från ett ramavtal (dnr 12/3), ingånget 2014, genomfört en upphandling av tågfordon för regional tågtrafik, inklusive option för fler tåg samt till tågfordon anslutande varor och tjänster. Avropet omfattar 18 tågfordon, med option för maximalt ytterligare 60 tågfordon. Leverans av tågfordonen är planerad till att börja slutet av år 2022.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avrop SYS3 regionaltåg (”Upphandlingen”) är ett avrop från ett ramavtal (dnr 12/3) som 2014 tecknades mellan AB Transitio och tre leverantörer av tågfordon, Ramavtal avseende leverans av regionaltåg (”Ramavtalet”), Region Skåne är avropsberättigad part. De tre leverantörer som ingått Ramavtalet har bjudits in att delta i Upphandlingen.

Syftet med Upphandlingen är att teckna ett Avropsavtal med en leverantör avseende leverans av tågfordon med tillhörande utrustning och tjänster. Omfattningen av avropet har fastställts utifrån ett aktuellt behovsstyrt verksamhetsperspektiv hos Beställaren. Fordonen kommer främst att användas i den framtida regionala tågtrafiken i Skåne. Upphandlingen omfattar en grundbeställning av 18 fordon, optioner på ytterligare upp till 60 fordon samt funktionsoptioner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option om upp till maximalt sextio ytterligare tågfordon, samt funktionsoptioner.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Region Skånes tilldelning av kontraktet ifråga utan föregående meddelande om upphandling är förenlig med gällande rätt mot bakgrund av följande.

Lagen (SFS 2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”ÄLUF”) är tillämplig på Upphandlingen.

I januari 2017 trädde lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) i kraft; av övergångsbestämmelserna framgår att ÄLUF ska tillämpas för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

Frågan om när ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats tas upp i propositionen till den nya upphandlingslagstiftningen. Enligt praxis och förarbeten till den nya upphandlingslagstiftningen får ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande. Situationen med ramavtal med efterföljande avrop tas särskilt upp i Prop. 2015/16:195, s. 918 f: ”Vid förfaranden i flera steg innebär detta att det är det inledande steget som påbörjar upphandlingen. Vid ramavtal är denna tidpunkt då förfarandet för att ingå ramavtalet inleds. Således kommer äldre bestämmelser att tillämpas på exempelvis förnyade konkurrensutsättningar enligt sådana ramavtal där förfarandet för att ingå ramavtalet har påbörjats före ikraftträdandet av de nya lagarna.”

Enligt Upphandlingsmyndigheten ska det direktiv tillämpas som var ikraft när upphandlingsförfarandet inleddes. Det framgår också av EU-domstolens rättspraxis att det direktiv ska tillämpas som är ikraft när upphandlingsförfarandet inleds. Ett upphandlingsförfarande inleds enligt EU-domstolen när den upphandlande myndigheten/enheten väljer vilken typ av förfarande som ska användas och när den slutligen avgör frågan om det föreligger en skyldighet att annonsera upphandlingen, se t.ex. EU-domstolens domar i mål C-576/10 och C-337/98.

Ramavtalet upphandlades 2014, då ÄLUF var tillämplig. Upphandlingen är ett avrop från Ramavtalet, varför ÄLUF är tillämplig på Upphandlingen. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 4 kap. 2 § 9 p. ÄLUF, vilket motsvaras av bestämmelsen i art. 40.3 i) i direktiv 2004/17/EG.

IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/02/2020
V.2.2)Information om anbuden
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Efter 10 dagar från det att annonsen om förhandsinsyn publicerades avser Region Skåne att teckna kontrakt.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/02/2020