Услуги - 83286-2021

17/02/2021    S33

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 033-083286

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Найденова
Електронна поща: dnaydenova@e-gov.bg
Телефон: +359 29492316
Факс: +359 29492433
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.%20e-gov.bg%20
Адрес на профила на купувача: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/269

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на поръчката включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ по условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 501
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 192-466870

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 108
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
18/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Комекс РМ“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130978891
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 18, вх. А, ет. 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@komekc.com
Телефон: +359 29632399
Факс: +359 24173645
Интернет адрес: http://www.komekc.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 77 788.35 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не пдлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ по условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 621
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 17 945.37 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Комекс РМ“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130978891
Пощенски адрес: ул. „Шипченски проход“ № 18
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: office@komekc.com
Телефон: +359 29632399
Факс: +359 24173645
Интернет адрес: http://www.komekc.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Максималната стойност, посочена в чл. 8, ал. 1 на договор № 108/18.09.2019 г., се увеличава със 17 945,37 BGN (седемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС. Срокът за изпълнение на услугите се удължава до 31.05.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, или до сключване на нов договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“ въз основа на сключено ново рамково споразумение от Централния орган за покупки, което от тези събитията настъпи първо по време.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във връзка изтичащ срок на действие на договор № 108/18.09.2019 г. с „Комекс РМ“ ЕООД с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ДАЕУ“, сключен в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП и във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.17 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка, и на основание писмо № 91-00-290/28.09.2020 г. на Министерство на финансите, с което информира индивидуалните възложители, че централизираната обществена поръчка за периода 2021—2022 г., стартирана с решение № РМФ-35/26.05.2020 г. на ЦОП, се обжалва пред КЗК, предвид че ДАЕУ е подала заявката си за включване в обжалваната процедура по надлежния ред и срок, с цел осигуряване на услугите по почистване за срок до 31.05.2021 г. сключва допълнително споразумение с „Комекс РМ“ ЕООД, с което удължава срока на договора и увеличава стойността на обществената поръчка.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 77 788.35 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 95 733.72 BGN