Доставки - 86104-2017

08/03/2017    S47

България-Монтана: Консумативи, свързани с бъбречната дейност

2017/S 047-086104

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 037-066570)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
Национален регистрационен номер: 111047073
Пощенски адрес: ул. „Сирма войвода“ № 4
Град: Монтана
код NUTS: BG312 Montana
Пощенски код: 3400
Държава: България
Лице за контакт: Кинка Желева
Електронна поща: op@mbalmontana.com
Телефон: +359 96300371
Факс: +359 96307554
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalmontana.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/64

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа.

Референтен номер: 00468-2017-0002
II.1.2)Основен CPV код
33181500 Консумативи, свързани с бъбречната дейност
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/03/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 037-066570

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.1)
Обособена позиция №: 4
Част от текста, която трябва да се промени: Наименование:
Вместо:

Хемодиализатори, стерилизирани с пара — съвместими с апарат АК 96

Да се чете:

Хемодиализатори, стерилизирани с пара.

VII.2)Друга допълнителна информация:

На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП се прави поправка в прогнозно-количествената спецификация за доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана. Поправката касае Обособени позиции № 2 - Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална диализа и № 4 - Хемодиализатори, стерилизирани с пара и се отнася за наименованията на исканите продукти. Промените в прогнозно-количествената спецификация (страница от 4 до 7 в документацията за участие), както и променени образци: Техническа спецификация — Образец № 3.2 и 3.4 и Ценово предложение — Образец № 7.2 и 7.4 са публикувани на официалната интернет страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, в сектор Профил на купувача на адрес: http://www.mbalmontana.com/page/show/64