Tjänster - 8697-2021

11/01/2021    S6

Luxemburg-Luxemburg: Produktionsstöd för Europeiska unionens officiella tidning

2021/S 006-008697

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2, rue Mercier
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2985
Land: Luxemburg
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://op.europa.eu/en/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktionsstöd för Europeiska unionens officiella tidning

Referensnummer: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av produktionsstödstjänster för den applikation som används för utarbetande och redigering av Europeiska unionens budget (EU) och drift av en XML-helpdesk med anknytning till skapandet och produktionen av Europeiska unionens officiella tidning (”EUT”).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 223 242.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av produktionsstödstjänster för den applikation som används för utarbetande och redigering av Europeiska unionens budget (EU) och drift av en XML-helpdesk med anknytning till skapandet och produktionen av Europeiska unionens officiella tidning (”EUT”).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Tekniska uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 132-322375
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 10806
Benämning på upphandlingen:

Produktionsstöd för Europeiska unionens officiella tidning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/12/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Infeurope S.A.
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 400 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 1 223 242.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Rättelsemeddelande om ändringar eller kompletterande information 2020/S 147-360694 offentliggjort den 31 juli 2020.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader efter att käranden fick meddelandet eller, om så inte skett, från den dag då käranden fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna period avbryts eller till att en ny period för inlämning av ett överklagande inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/01/2021