Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 87212-2018

27/02/2018    S40

България-Трън: Горива

2018/S 040-087212

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Трън
Национален регистрационен номер: 000386790
Пощенски адрес: пл. „Владо Тричков“ № 1
Град: Трън
код NUTS: BG414 Pernik
Пощенски код: 2460
Държава: България
Лице за контакт: инж. Евгения Такова
Електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
Телефон: +359 77319616
Факс: +359 77787315
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://tran.bg/
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=202
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка чрез използване н

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ОП 1 — Доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ) с включени всички разходи по доставката за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на възложителя, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5 000 (пет хиляди) литра. Прогнозното количество гориво за отопление в 60 000 литра +/- 10 %. Възложителят има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти, както следва: франко сградите на СУ „Гео Милев“, гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков“ № 5 и ОДЗ „Ален мак“, гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9.

ОП 2 — Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 167 113.33 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ) с включени всички разходи по доставката за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134000 Газьол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Pernik
Основно място на изпълнение:

Франко сградите на СУ „Гео Милев“, гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков“ № 5 и ОДЗ „Ален мак“, гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на гориво за отопление (газьол за ПКЦ) с включени всички разходи по доставката за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на възложителя, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5 000 (пет хиляди) литра. Прогнозното количество гориво за отопление в 60 000 литра +/- 10 %. Възложителят има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти, както следва: франко сградите на СУ „Гео Милев“, гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков“ № 5 и ОДЗ „Ален мак“, гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9. Посочените количества са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостн.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социал

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09132000 Бензин
09134200 Дизелово гориво
09122000 Пропан и бутан
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
код NUTS: BG414 Pernik
Основно място на изпълнение:

Бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост и ползвани от общинска администрация в Община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж, гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“, гр. Трън, чрез използване на карти за безналично плащане.

Видовете горива и тяхното прогнозно количество:

— за автомобилен бензин А-95 Н — 11 000 л ± 10 %,

— за дизелово моторно гориво с 6 % биодизел — 33 000 л ± 20 %,

— за газ пропан-бутан — 13 500 л ± 20 %.

Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната съобразно необходимостта на възложителя. Доставката на горивата да се осъществява чрез използване на електронни карти за безналично плащане. Посочените количества са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е една година от сключването на до.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени в списък по чл. 79, ал. 1, точка 7 и чл. 191, ал. 1, точка 6 от ЗОП. Съгласно текста на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет и по предложение на министъра на финансите, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 68
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Борсов договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Петрол Драгичево“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 113507403
Пощенски адрес: ул. „Кралевски път“ № 1
Град: Перник
код NUTS: BG414 Pernik
Пощенски код: 2300
Държава: България
Електронна поща: nap@petrold.com
Телефон: +359 76670453
Факс: +359 76670453
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 94 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 93 780.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 69
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Борсов договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/01/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Петрол“ АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 43
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@petrol.bg
Телефон: +359 887-669135
Факс: +359 2-4960193
Интернет адрес: http://www.petrol.bg/
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 86 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 73 333.33 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2018