С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 89769-2020

24/02/2020    S38

България-Трън: Горива

2020/S 038-089769

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Трън
Национален регистрационен номер: 000386790
Пощенски адрес: пл. „Владо Тричков” № 1
Град: Трън
код NUTS: BG414 Перник
Пощенски код: 2460
Държава: България
Лице за контакт: инж. Евгения Такова
Електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
Телефон: +359 77319616
Факс: +359 77787315
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://tran.bg/
Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/site/page.php?27
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка при община Трън, ч

II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост и ползвани от общинска администрация в община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж — гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“ — гр. Трън, чрез използване на карти за безналично плащане.

Видовете горива и тяхното прогнозно количество:

— за автомобилен бензин А-95 Н — 22 000 л ± 20 %,

— за дизелово моторно гориво с 6 % биодизел — 66 000 л ± 20 %,

— за газ пропан-бутан — 27 000 л ± 20 %.

Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната съобразно необходимостта на възложителя. Доставката на горивата да се осъществява чрез използване на електронни карти за безналично плащане. Посочените количества са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 2 години от сключването на дог

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 185 330.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09132000 Бензин
09134200 Дизелово гориво
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник
Основно място на изпълнение:

Бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост и ползвани от общинска администрация в община Трън и звената на бюджетна — Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж — гр. Трън, както и СУ „Гео Милев“ — гр. Трън, чрез използване на карти за безналично плащане.

Видовете горива и тяхното прогнозно количество:

— за автомобилен бензин А-95 Н — 22 000 л ± 20 %,

— за дизелово моторно гориво с 6 % биодизел — 66 000 л ± 20 %,

— за газ пропан-бутан — 27 000 л ± 20 %.

Доставката на горивата се осъществява чрез покупка посредством 24-часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя на територията на град Трън и страната съобразно необходимостта на възложителя. Доставката на горивата да се осъществява чрез използване на електронни карти за безналично плащане. Посочените количества са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 2 години от сключването на дог

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени в списък по чл. 79, ал. 1, точка 7 и чл. 191, ал. 1, точка 6 от ЗОП. Съгласно текста на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет и по предложение на министъра на финансите, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 86
Наименование:

Борсов договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Петрол“ АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 43
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: office@petrol.bg
Телефон: +359 887-669135
Факс: +359 2-4960193
Интернет адрес: http://www.petrol.bg/
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 190 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 185 330.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/02/2020