Услуги - 91133-2016

18/03/2016    S55    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Подобряване и ремонт на архитектурни елементи и на довършителни работи – монтаж на техническо оборудване

2016/S 055-091133

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Лице за контакт: section «Facility Management»
Телефон: +352 43032367
Електронна поща: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Съд на Европейския съюз
direction générale des infrastructures — section «Facility Management»
Luxembourg
2925
Люксембург
Лице за контакт: Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures – section «Facility Management»
Електронна поща: appel_offre_COJ-15-46@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подобряване и ремонт на архитектурни елементи и на довършителни работи – монтаж на техническо оборудване.

Референтен номер: COJ-15/046
II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Подобряване и ремонт на:

— партида 1: затворени и покрити елементи: основна структура, покриви,

— партида 2: довършителни работи: метална дограма; дървена дограма; вътрешни конструкции; покрития.

Монтаж на техническо оборудване:

— партида 3: електрификация: главно електричество, осветление, пожарна безопасност, контрол на достъпа, видео наблюдение, окабеляване, компютърно окабеляване,

— партида 4: HVAC (отоплителни, вентилационни и климатични инсталации): оборудване на топлинно енергийно измерване, клапани, кранове за контрол на температурата, самозатварящи се кранове, водопровод.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 060 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 4
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 4
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Затворени и покрити елементи.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000
45260000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

сгради, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Общи положения:

1.1. труд;

1.2. монтаж на обекта;

1.3. коефициент на марж.

2. Разрушаване – основна структура – пътища:

2.1. разрушаване;

2.2. пробиване;

2.3. отводнителни канали;

2.4. землени работи;

2.5. пътни работи;

2.6. каменна фасада;

2.7. зидария;

2.8. гладка горна замазка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 660 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

първоначална продължителност от 1 година, която може да се подновява годишно до 3 пъти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Предвидената стойност е за период от 48 месеца.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Довършителни работи: метална дограма; дървена дограма; вътрешни конструкции; покрития.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39530000
44220000
45400000
45420000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

сгради, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Общи положения:

1.1. труд;

1.2. монтаж на обекта;

1.3. коефициент на марж.

2. Метална дограма и конструкция:

2.1. остъкление;

2.2. външна метална облицовка и ламперия.

3. Вътрешна дървена дограма:

3.1. всички видове врати (с и без изисквания);

3.2. ключалки;

3.3. хардуер и оборудване за всички видове врати.

4. Вътрешни конструкции:

4.1. окачени тавани;

4.2. преградни стени.

5. Покрития:

5.1. подови покрития:

5.2. стенни и различни покрития;

5.3. таванни покрития.

6. Щори и сенници:

6.1. щори;

6.2. филми.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 980 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

първоначална продължителност от 1 година, която може да се подновява годишно до 3 пъти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Предвидената стойност е за период от 48 месеца.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Електрическо техническо оборудване: електричество, осветление, пожарна безопасност, контрол на достъпа, видео наблюдение, окабеляване, компютърно окабеляване.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
31200000
31600000
35100000
45300000
51110000
51210000
51500000
51700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

сгради, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Общи положения:

1.1. труд;

1.2. монтаж на обекта;

1.3. различни доставки и услуги;

1.4. коефициент на марж.

2. Техническо оборудване:

2.1. основно електричество;

2.2. охрана;

2.3. безопасност;

2.4. компютърно окабеляване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 320 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

първоначална продължителност от 1 година, която може да се подновява годишно до 3 пъти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Предвидената стойност е за период от 48 месеца.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Техническо оборудване за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации: оборудване за измерване на топлинната енергия, клапани, кранове за контрол на температурата, самозатварящи се кранове, водопровод.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31200000
45300000
45330000
51210000
51500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

сгради, които са или ще бъдат заети от Съда на Европейския съюз във Великото херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Общи положения:

1.1. труд;

1.2. коефициент на марж.

2. Техническо оборудване:

2.1. компоненти за енергийно измерване;

2.2. компоненти за битова гореща вода;

2.3. тръби, клапани и изолация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

първоначална продължителност от 1 година, която може да се подновява годишно до 3 пъти.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Предвидената стойност е за период от 48 месеца.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. спецификациите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/04/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/05/2016
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Може да присъства 1 представител за дружество.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Трябва да се подават само хартиени копия на офертите. Оферентите трябва да посочат поканата за участие в търг, публикувана на интернет страница на Съда на Европейския съюз за практическите процедури за подаване на оферта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/03/2016