Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 96666-2017

15/03/2017    S52

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2017/S 052-096666

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Toinen Linja 7 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Saarikoski
Sähköpostiosoite: juha.saarikoski@hel.fi
Puhelin: +358 931035288
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hkl/fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pauliina Kuronen
Sähköpostiosoite: pauliina.kuronen@espoo.fi
Puhelin: +358 0468773006
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkl
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=105464&tpk=d37f4b92-9804-406b-91df-bc38f89e050d
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Raide-Jokerin suunnittelu.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) ja Espoon kaupunki hakevat ehdokkaita tai ehdokasryhmittymiä Raide-Jokeri -raitiotiehankkeen suunnittelijoiksi (jäljempänä ”Suunnittelija”). Hankinta toteutetaan yksivaiheisena neuvottelumenettelynä.

Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostetaan kilpailuttamalla allianssin sopimusosapuoliksi ensin Suunnittelija ja sen jälkeen toteuttajiksi (jäljempänä ”Toteuttaja”) valittavat rakennusurakoitsijat ja mahdolliset järjestelmätoimittajat. Toteuttajan hankinnan jälkeen Tilaaja, Suunnittelija ja Toteuttaja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71200000 Arkkitehtipalvelut
71300000 Insinööripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI181 Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja myöhemmin valittavien urakoitsijoiden kanssa. Hankinta sisältää mm. seuraavien suunnittelutehtävien johtamista, toteuttamista ja alihankintaa:

— Raitiotieinfran suunnittelu,

— Ratasähkön ja muiden teknisten järjestelmien suunnittelu,

— Katusuunnittelu,

— Kunnallistekniikan suunnittelu,

— Siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnittelu,

— Geosuunnittelu,

— Kaupunkiympäristösuunnittelu.

Lisäksi toimeksiantoon kuuluu työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelua yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Suunnittelijalta edellytetään vahvaa osaamista tietomallipohjaisesta suunnittelusta ja tuotannosta (”Virtual design and construction”).

Raide-Jokeri-projektin, siihen liittyvien varikoiden ja muiden suunnittelu- ja rakentamistehtävien kokonaisarvo on yhteensä optiot huomioiden n. 375 000 000 EUR. Raide-Jokeri-projektin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiksi on Helsingin ja Espoon kaupunkien valtuustoissa hankesuunnitelman kustannusarvion pohjalta hyväksytty yhteensä 275 000 000 EUR. Tilaaja varaa tästä budjetista muihin omiin hankintoihinsa, bonuspoolin perustamiseen sekä riskivarauksiin tietyn osuuden. Lisäksi projektin yhteydessä tullaan mahdollisesti optiona toteuttamaan noin. 36 000 000 EUR:n arvosta muita suunnittelu- ja rakentamistehtäviä ja noin 64 000 000 EUR:n arvoisten varikoiden suunnittelu ja rakentaminen. Mikäli Tilaaja päättää lunastaa optiot, Tilaaja voi lunastaa ne kokonaisuudessaan tai osittain.

Tilaajan arvio hankittavan suunnittelun kokonaisarvosta on noin 27-34 000 000 EUR, josta Raide-Jokeri-projektin suunnittelukustannusten osuus on n. 20-25 000 000 EUR, optiona mahdollisten Raide-Jokeri-projektiin liittyvien toimeksiantojen osuus n. 2 500 000 - 3 000 000 EUR ja varikkorakennusten suunnittelu 4 500 000-6 000 000 EUR. Nämä mahdolliset Raide-Jokeri-projektiin liittyvät toimeksiannot voivat koskea mm. kunnallistekniikkaan, katusuunnitteluun ja ympäristösuunnitteluun liittyviä suunnittelutehtäviä.

Hankintaprosessin suunnitellut vaiheet ovat seuraavat:

— hankintailmoituksen ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen julkaiseminen,

— osallistumishakemusten jättäminen,

— tarjoajien (3-4) valinta neuvottelumenettelyyn ja neuvottelukutsujen lähettäminen,

— hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittely,

— sopimusneuvottelut ja 1. kehitystyöpajat,

— tarkennettujen tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen,

— laatutarjousten jättäminen,

— 2. kehitystyöpajat,

— hintatarjousten jättäminen,

— hankintapäätös,

— palautetilaisuudet.

Hankintaprosessin tarkempi eteneminen ja aikataulu ovat kuvattuina tarjouspyyntöaineistossa.

Valittavan Suunnittelijan osallistuminen urakoitsijoiden hankintaan (kehitystyöpajat ym.) päätetään, kun valittava Suunnittelija ja Toteuttajien tarjouskilpailuun valittavat tarjoajat ovat selvillä. Tilaaja tulee varmistamaan, että Suunnittelijaksi valittava yritys tai yritykset voivat osallistua myös Toteuttajan hankintaan. Tilaaja huolehtii, että kaikkia tarjoajia tullaan kohtelemaan tasapuolisesti, eikä suunnittelijaksi valittava yritys / yritykset tule saamaan etua muihin tarjoajiin nähden.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 66
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla ja näiden avainhenkilöillä tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (3-4) tarjoajia, jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärää voidaan pitää kohtuullisena kireässä aikataulussa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan mahdollisina optioina ovat projektiin liittyvät muut suunnittelutoimeksiannot n. 2 500 000 - 3 000 000 EUR sekä varikkorakennusten suunnittelu 4 500 000 - 6 000 000 EUR. Mikäli Tilaaja päättää lunastaa optiot, Tilaaja voi lunastaa ne kokonaisuudessaan tai osittain.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Alustava sopimuksen kesto kohdassa II.2.7 on Tilaajan tämän hetkinen arvio, joka tarkentuu projektin edetessä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan on täytettävä liitteessä 1.1, soveltuvuusvaatimukset, yksityiskohtaisesti esitetyt ehdokkaan osallistumisvaatimukset, ehdokkaan taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä ehdokkaan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi ehdokasta ei saa koskea ESPD-lomakkeessa ilmoitetut poissulkemisperusteet.

Ehdokas, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset ja vaatimusten osoittamiseksi vaadittavat selvitykset on ilmoitettu liitteessä 1.1, ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet”.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset ja vaatimusten osoittamiseksi vaadittavat selvitykset on ilmoitettu liitteessä 1.1, ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet”.

III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/04/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Mikäli liitteessä 1.1 ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet” esitetyt soveltuvuuvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin 3, ehdokkaat pisteytetään hankintailmoituksen liitteessä 1.1, ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet”, esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti, ellei Tilaaja päätä valita kaikkia soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita (enintään 4) suoraan tarjouskilpailuun. Eniten pisteitä saaneista ehdokkaista valitaan tarjouskilpailuun suuruusjärjesteyksessä 3-4 ehdokasta. Pisteiden mennessä tasan ehdokkaat valitaan seuraavasti:

arvioitavien yritys- ja avainhenkilöreferenssien suunnittelutoimeksiantojen yhteenlasketut toteutuneet laskutukset 10.3.2012 jälkeiseltä ajalta (alv 0).

Tilaaja pyytää soveltuvuusvaatimuksiin ilmoitettavien yritys- ja avainhenkilöreferenssien tiedot liitteillä 1.2 ”yritysreferenssit” ja 1.4 ”avainhenkilöreferenssit” jo tässä vaiheessa, sillä on todennäköistä, että tarjouskilpailuun osallistuu yli kolme ehdokasta, jolloin tarjoajien määrää tullaan todennäköisesti karsimaan. Näin varmistetaan, että kaikki tarjouskilpailuun valittavat ehdokkaat täyttävät varmasti asetetut soveltuvuusvaatimukset. Rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat todistukset ja selvitykset tullaan pyytämään kaikilta tarjouskilpailuun valittavilta toimijoilta. Rikosrekisteriote tullaan myöhemmin pyytämään voittaneelta tarjoajalta.

Johtuen siitä, että soveltuvuusvaatimuksissa ja valintaperusteissa kysyttyjä hankkeita on toteutettu suhteellisen vähän, tilaaja hyväksyy referenssitoimeksiantoja pidemmältä ajalta kuin viimeiseltä kolmelta vuodelta liitteessä 1.1 ”soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet” esitetyissä vaatimuksissa kuvatulla tavalla.

Ehdokkaan on ilmoittauduttava Tarjouspalvelussa (Cloudia) ja jätettävä osallistumishakemuksensa Tarjouspalveluun 10.4.2017 klo 12:00 mennessä. Kysymyksiä hankintailmoituksen, sen liitteiden tai osallistumishakemuksen sisältöön liittyvistä asioista voi esittää Tarjouspalvelussa viimeistään 24.3.2017 klo 12:00 mennessä. Tilaaja julkaisee kysymykset ja vastaukset kaikkien nähtäville Tarjouspalvelussa viimeistään 29.3.2017.

Osallistumishakemukset sekä myöhemmässä vaiheessa tehtävät tarjoukset on toimitettava suomenkielisinä. Lisäksi tarjousasiakirjat laaditaan ja tarjousneuvottelut (neuvottelut ja työpajat) käydään suomen kielellä sekä Tilaajan ja tarjoajan välinen virallinen viestintä tapahtuu suomeksi.

Ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen. Valituksi tullut ehdokasryhmittymä voi kuitenkin lisätä ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä edellyttäen, että ehdokasryhmittymän uudet jäsenet täyttävät kaikki ne vaatimukset, mitkä jokaisen ehdokkaan ja ehdokasryhmittymän jäsenyrityksen tulee täyttää. Ehdokasryhmittymän uusien jäsenien tulee toimittaa hankintailmoituksessa ehdokkailta vaaditut selvitykset. Ehdokasryhmittymän täydennykset tulee ilmoittaa viimeistään ennen tarjousneuvotteluja, neuvottelukutsussa tarkennettavana ajankohtana.

Hankintapäätös ja sen liitteet sekä osallistumishakemukset ja tarjoukset ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos ehdokkaan mielestä jokin osa osallistumishakemusta sisältää liikesalaisuuksia, ehdokkaan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tieto vertailussa käytettävästä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava. Jos tarjoajaehdokas ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus pitää tarjoajaehdokkaan osallistumishakemusta kokonaisuudessaan julkisena.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/03/2017