Строителство - 98401-2015

Компактен изглед

21/03/2015    S57

Люксембург-Люксембург: Годишен списък на изпълнителите

2015/S 057-098401

(Член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент; Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията)


Раздел I: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и адрес за контакти:

Европейска сметна палата, на вниманието на: отдел „Тръжни процедури и договори“, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 4398-46667. Електронна поща: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Интернет адрес/и:

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx


Раздел II: Списък на поръчките, за които не е публикувано конкретно обявление за възлагане

II.1)Вид на поръчката:
Строителство.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка № 1.
Заглавие: поддръжка на електрически инсталации в сгради K1 и K2 на Европейската сметна палата.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
6.11.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Фоец, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Поддръжка на електрически инсталации в сгради K1 и K2 на Европейската сметна палата.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 150 095,01 EUR без ДДС.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка № 2.
Партида № 1.
Заглавие: поддръжка на електрически инсталации в сграда K3 на Европейската сметна палата.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
13.11.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Фоец, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Поддръжка на електрически инсталации в сграда K3 на Европейската сметна палата.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 59 385,41 EUR без ДДС.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка № 3.
Заглавие: разширение на системата Dorma в сграда K1.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
1.10.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Фоец, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Разширение на системата Dorma в сграда K1.
II.2.6)Референтен номер на досието:
PN 371.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 98 694,77 EUR без ДДС.
II.2)Възлагане на поръчката:
Поръчка № 4.
Заглавие: поддръжка на системата за контрол на достъпа Zeus.
II.2.1)Дата на възлагане на поръчката:
8.12.2014.
II.2.2)Информация относно офертите:
Брой на получените оферти: 1.
II.2.3)Име и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Фоец, ЛЮКСЕМБУРГ.
II.2.4)Предмет на поръчката:
Поддръжка на системата за контрол на достъпа Zeus.
II.2.6)Референтен номер на досието:
PN 270.
II.2.7)Съвкупна крайна стойност на поръчката/поръчките:
Стойност: 40 939,47 EUR без ДДС.


Раздел III: Допълнителна информация

III.2)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.3.2015.