Dodávky - 3653-2013

05/01/2013    S4    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

SK-Bratislava: Katétre

2013/S 004-003653

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
833 48 Bratislava 37
Slovensko
Telefón: +421 232321629
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Fax: +421 254788736

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.nusch.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektro-anatomický mapovací systém pre katétrovú liečbu arytmií, vrátane príslušenstva.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ablačné multipolárne katétre so senzorovou elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou a s osobitným zreteľom na diagnostické multipolárne katétre so senzorovou intrakardiálnou navigáciou vrátane príslušenstva.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33141200

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 395 940 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
01/2013/VO/La.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 199-327361 z 16.10.2012

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 157/2012 Časť č.: 1 - Názov: Kúpna zmluva na dodávku ŠZM pre elektro-anatomický mapovací systém pre katétrovú liečbu arytmií - časť 01
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.1.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: jchladekova@meditrade.sk
Telefón: +421 250109516
Internetová adresa: www.meditrade.sk
Fax: +421 255648925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 299 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 302 400 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 12
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: 158/2012 Časť č.: 2 - Názov: Kúpna zmluva na dodávku ŠZM pre elektro-anatomický mapovací systém pre katétrovú liečbu arytmií - časť 02
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.1.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: jchladekova@meditrade.sk
Telefón: +421 250109516
Internetová adresa: www.meditrade.sk
Fax: +421 255648925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 93 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 93 540 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 12
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky:
— Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC,
— MUDr. Ľuboš Urban,
— MUDr. Peter Hlivák PhD.,
— RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovensko
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 232321629
Internetová adresa: www.nusch.sk
Fax: +421 254788736

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
3.1.2013