Dodávky - 65038-2013

27/02/2013    S41    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

SK-Košice: Zdravotnícky spotrebný materiál

2013/S 041-065038

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
36601284
Ondavská 8
Kontaktné miesto (miesta): Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice, riaditeľstvo
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Klempayová
040 11 Košice
Slovensko
Telefón: +421 557891626
E-mail: sklempayova@vusch.sk
Fax: +421 557891603

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.vusch.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice, SLOVENSKO.

Kód NUTS SK042

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33140000 - LA16, 33141200, 33141210, 33141326, 33141310

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 85 522 179,79 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
S/00398/OVO/2013.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 155-258862 z 14.8.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 173-286022 z 8.9.2012

Ďalšie predchádzajúce uverejnenia

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 158-262956 z 18.8.2012

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 54-087252 z 17.3.2012

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 44-071876 z 3.3.2012

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 9-2013-ŠZM Časť č.: 1 - Názov: Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 1
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Inamed, s.r.o.
Ďumbierska 4
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 904506040

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 10 059 750 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 10 709 775 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 10-2013-ŠZM Časť č.: 2 - Názov: Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 2
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

ADYTON medical devices SK s.r.o.
Klariská 7
811 03 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 905477431

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 2 218 500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 2 218 500 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 11-2013-ŠZM Časť č.: 3 - Názov: Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 3
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254788068

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 3 611 371,50 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 3 280 033,50 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 12-2013-ŠZM Časť č.: 4 - Názov: Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 4
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254788068

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 5 053 189,95 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 4 950 016,50 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 13-2013-ŠZM Časť č.: 5 - Názov: Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 5
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biomedica Slovakia, s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 269309911

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 999 933 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 431 000 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 14-2013-ŠZM Časť č.: 6 - Názov: Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 6
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biomedica Slovakia, s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 269309911

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 3 438 393 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 3 558 393 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 15-2013-ŠZM Časť č.: 7 - Názov: Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špeciífikácie 7
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
Pri Suchom Mlyne 31
811 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793230

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 2 161 575 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 2 101 732,88 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 16-2013-ŠZM Časť č.: 8 - Názov: Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 8
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

B.Braun Medical s.r.o.
Handlovská 19
851 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 263838920

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 315 012,50 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 629 750 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 17-2013-ŠZM Časť č.: 9 - Názov: Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 9
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

MEDICAL GROUP SK a.s.
Turgenevova 19
040 01 Košice
Slovensko
Telefón: +421 556835110

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 4 325 678,18 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 4 160 610,24 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 18-2013-ŠZM Časť č.: 10 - Názov: Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 10
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Egamed, spol. s r.o.
Ratnovce č. 4
922 31 Ratnovce
Slovensko
Telefón: +421 337744907

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 516 138 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 502 661,72 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 19-2013-ŠZM Časť č.: 11 - Názov: Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 11
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 252923023

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 998 792,75 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 2 039 337,75 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 20-2013-ŠZM Časť č.: 12 - Názov: Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 12
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10
949 01 Nitra
Slovensko
Telefón: +421 377723158

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 2 432 808 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 2 467 968 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 21-2013-ŠZM Časť č.: 13 - Názov: Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 13
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10
949 01 Nitra
Slovensko
Telefón: +421 377723158

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 417 417,50 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 436 850 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 22-2013-ŠZM Časť č.: 14 - Názov: Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 14
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250109515

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 944 463,58 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 959 685,20 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 23-2013-ŠZM Časť č.: 15 - Názov: Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 15
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medtronic Slovakia s.r.o.
Karadžičova 16
821 08 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 268206911

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 153 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 003 502 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 24-2013-ŠZM Časť č.: 16 - Názov: Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 16
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 265456111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 667 575 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 678 060 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 25-2013-ŠZM Časť č.: 17 - Názov: Časť č. 17 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 17
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
L. Dérera 3
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254777829

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 2 283 945 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 21 835 982,50 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 26-2013-ŠZM Časť č.: 18 - Názov: Časť č. 18 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 18
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Ravika, spol. s r.o.
Na Revíne 29/D
831 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254776152

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 777 919,50 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 721 238,25 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 27-2013-ŠZM Časť č.: 19 - Názov: Časť č. 19 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 19
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
15.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

TATRA - ALPINE, a.s.
Trnavská cesta č. 66
821 02 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 244453311

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 5 916 945 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 6 066 697,50 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 28-2013-ŠZM Časť č.: 20 - Názov: Časť č. 20 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 20
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 248209511

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 9 960 487,05 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 9 973 565,55 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 29-2013-ŠZM Časť č.: 21 - Názov: Časť č. 21 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 21
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

TransMedica, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793644

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 340 095 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 332 424 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 30-2013-ŠZM Časť č.: 22 - Názov: Časť č. 22 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 22
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

TransMedica, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793644

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 335 030 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 272 450 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 31-2013-ŠZM Časť č.: 23 - Názov: Časť č. 23 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 23
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

TransMedica, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 254793644

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 295 050 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 240 750 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 32-2013-ŠZM Časť č.: 24 - Názov: Časť č. 24 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu podľa špecifikácie 24
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
8.2.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 1
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

UNOTECH, spol. s r.o.
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
Slovensko
Telefón: +421 326505050

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 987 026,10 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 951 196,20 EUR
Bez DPH
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk:
Členovia s právom vyhodnocovať ponuky:
— MUDr. Ľubomír Špak,
— MUDr. Katarína Kriegerová, PhD.,
— MUDr. Martin Koščo,
— Ing. Marián Albert, MBA,
— JUDr. Kristína Michalíková,
— Bc. Martina Šoltýsová.
Členovia bez práva vyhodnocovať ponuky:
— Ing. Zdenka Kudláčová,
— Ing. Silvia Klempayová,
— Dana Kapáková,
— Mgr. Katarína Štubňová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8
040 11 Košice
Slovensko
Telefón: +421 557891626
Fax: +421 557891603

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25.2.2013